Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 1/2015 - U k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

aktualizované dňa: 26. 01. 2015

Usmernenie  č. 1/2015 - U k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „usmernenie“) svojim obsahom vychádza z potreby spresnenia a doplnenia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Usmernenia MF SR č. 16/2008 - U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.

Sekcia európskych fondov MF SR vydáva toto usmernenie na účely nastavenia administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ (výdavkov schválených v súhrnnej žiadosti o platbu certifikačným orgánom) prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny a neoprávnených výdavkov konečných užívateľov v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v nadväznosti na novelu zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov účinných od 01. 01. 2015. Uvedená zmena postupov bola predmetom diskusie a hodnotenia auditu EK A-Rep č. 2014-1832 2014/SK/REGIO/C4/1397/1, ktorý odporučil pripravované zmeny v postupoch národných projektov prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V usmernení sú definované povinnosti všetkých subjektov zapojených do implementácie národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na národnej úrovni, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na spracovanie súvisiacich dokladov správa o zistenej nezrovnalosti, žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Uvedené usmernenie je potrebné chápať ako stanovenie minimálnych požiadaviek na národnej úrovni, pričom zainteresované subjekty môžu pristúpiť k ďalšiemu a podrobnejšiemu rozpracovaniu pravidiel zapracovaním do svojich riadiacich dokumentov, vrátane interného manuálu procedúr riadiaceho orgánu a platobnej jednotky.

V prípade skutočností súvisiacich s procesmi administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ v rámci národných projektov SOP Ľudské zdroje programového obdobia 2004 – 2006 sa aplikácia postupov uvedených v tomto usmernení uplatní primerane.  

Usmernenie nadobúda účinnosť 26. 01. 2015.

Príloha: