Späť Verzia pre tlač

Podávanie žiadostí o dotácie v roku 2016

aktualizované dňa: 15. 02. 2016

Výnos MF SR č. 26825/2005-441

V súlade s § 5 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR (ďalej len „Výnos“), je na webovom sídle ministerstva sprístupnený elektronický formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2016. Formulár je prístupný

                                                                               od 1.1.2016 do 31.3.3016

                                                                            na adrese http://dotacie.mfsr.sk.

Ministerstvo žiada, aby uchádzači o dotáciu vyplňovali tlačivo žiadosti v elektronickej forme a takto vyplnené tlačivo poslali podpísané poštou na adresu ministerstva. Pri posudzovaní žiadostí ministerstvo prihliada na vecnú a formálnu správnosť žiadosti. Ministerstvo nemusí prihliadať na žiadosti, ktoré nebudú podané v súlade s Výzvou na predkladanie žiadostí v roku 2016 alebo citovaným Výnosom.

 

Príloha: