Späť Verzia pre tlač

Revízia výdavkov

aktualizované dňa: 01. 07. 2016


Hodnotenie/revízia výdavkov je proces, ktorého cieľom je efektívnejšie dosahovanie cieľov štátu – či už je to poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo ochrana pred nebezpečnými výrobkami.  Efektivitu dosahovania stanovených cieľov posudzuje revízia na základe porovnania vstupov (nákladov) a výstupov (výsledky), ktorú je možné realizovať aj v medzinárodnom porovnaní.
 
Výstupom hodnotenia, ktoré vypracujú analytické jednotky rezortov v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze budú záverečné správy, ktoré sa po schválení vládou stanú súčasťou rozpočtu verejnej správy, a to od roku 2017. Pre napojenie hodnotenia na rozpočet ide o kľúčový nástroj iniciatívy Hodnoty za peniaze.

Vláda SR týmto procesom plní záväzok programového vyhlásenia vlády „pravidelne a systematicky revidovať verejné výdavky tak, aby v horizonte volebného obdobia posúdila väčšinu verejných výdavkov, vrátane daňových s cieľom dosiahnuť ich vyššiu efektívnosť, lepšie služby štátu a konsolidované verejné financie“. Hodnotenie je jedným z opatrení pre zvýšenie kvality verejných financií v Programe stability, ako aj v Národnom programe reforiem.
 
Ciele pre rok 2016 sú revízie zamerané na oblasť informatizácie verejnej správy, zdravotníctva a dopravy a vytvorenie metodiky revízie na ďalšie roky.


Informatizácia

Revízia výdavkov na informatizáciu v objeme 0,6 % HDP ročne navrhne opatrenia na vytvorenie dodatočného fiškálneho priestoru v predbežne stanovenej výške 30 % (0,17 % HDP v roku 2019) udržateľným spôsobom z plánovaných investičných a prevádzkových výdavkov od tretieho roku realizácie. Úspory budú dosiahnuté optimalizáciou prevádzky a zvyšovaním hodnoty investícii v Operačnom programe integrovaná infraštruktúra (OPII). Cieľom je zlepšiť podiely predvyplnených formulárov na webových stránkach štátnych inštitúcií a životných situácií občanov vybaviteľných online. Viac informácii v priloženom dokumente.

Zdravotníctvo

Revízia výdavkov na zdravotníctvo v objeme 5,24% HDP ročne sa zameria na možné úspory predovšetkým vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť. Identifikuje tým zdroje potrebné na nevyhnutné a zároveň efektívne investície do lôžkových zariadení. Celkové výdavky na zdravotníctvo nepresiahnu rast cien v ekonomike (  0,17 % HDP v roku 2017). Cieľom je znížiť počet odvrátiteľných úmrtí na úroveň priemeru krajín V3. Viac informácii v priloženom dokumente.

Doprava

Revízia výdavkov na dopravu v objeme 2,7 % HDP ročne navrhne opatrenia na zefektívnenie súčasnej investičnej obálky pri zachovaní jej veľkosti a zefektívnenie jednotkových prevádzkových nákladov udržateľným spôsobom (približne 0,14 % HDP ročne) na dopravu v kapitole MDVRR SR. Cieľom verejných dopravných investícií a politík je rozvíjať dopravu tak, aby umožnila prepravu tovarov a osôb rýchlo, kvalitne, bezpečne, s čo najnižšími negatívnymi externalitami a za primeranú cenu v oblastiach, kde to nedokáže zabezpečiť súkromný sektor. Viac informácii v priloženom dokumente.