Späť Verzia pre tlač

SRSP (Structural Reform Support Programme)

aktualizované dňa: 19. 10. 2018

Program na podporu štrukturálnych reforiem (Structural Reform Support Programme - SRSP)

Európska komisia v marci 2017 zahájila Program na podporu štrukturálnych reforiem 2017-2020. Hlavným koordinátorom za Slovenskú republiku je odbor európskych politík na sekcii medzinárodných vzťahov MF SR.

Všeobecným cieľom Programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám v členských štátoch formou technickej asistencie. Prostredníctvom expertízy sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu inštitúcií, správu administratívny, ekonomický a sociálny sektor v reakcii na sociálno-ekonomické problémy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, rast, zamestnanosť a investície, najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj cez poskytovanie pomoci pri efektívnom a účinnom čerpaní z fondov Únie.

Program sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte špecifických odporúčaní pre krajiny (CSRs), ale aj na reformy spájané s prioritami EÚ a reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet.

V záujme dosiahnutia cieľov v rámci Programu môžu byť poskytnuté napr.:

 • odborné znalosti súvisiace s legislatívnymi, inštitucionálnymi, štrukturálnymi a administratívnymi reformami,
 • poskytovanie expertov, (vrátane rezidentských expertov) na kratšie alebo dlhšie obdobie na vykonávanie úloh v konkrétnych oblastiach alebo na vykonávanie operačných činností, v prípade potreby s tlmočením, prekladom a podporou spolupráce, administratívnou pomocou a podporou prostredníctvom infraštruktúry a zariadení,
 • zber údajov a štatistík a tvorba spoločných metodík,
 • štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, vypracovanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu,
 • budovanie IT kapacít,
 • komunikačné projekty, organizácia informačných a mediálnych kampaní,
 • budovanie inštitucionálnych, administratívnych alebo odvetvových kapacít a súvisiace podporné akcie, najmä: semináre, konferencie a workshopy, pracovné návštevy, odbornú spôsobilosť, vzdelávacie opatrenia, a pod.


V  rámci SRSP je možné žiadať o podporu napríklad v nasledovných oblastiach:

 • Budovanie analytických kapacít rezortov
 • Zdieľanie skúseností a vymieňanie najlepších postupov v oblasti eHealth
 • Podpora pri vytváraní nového modelu kompetencií a systému odmeňovania
 • Inklúzia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia/ podpora rómskych komunít
 • Reforma akreditačnej komisie a procesu akreditácie
 • Zvýšenie kvality vzdelávania a zvyšovania atraktivity učiteľského povolania
 • Podpora marginalizovaných rómskych komunít
 • Integrácia dlhodobo nezamestnaných
 • Revízia dávok v nezamestnanosti

EK zahájila prvé kolo výziev v marci 2017. Technická asistencia je pre všetky schválené projekty poskytnutá od septembra 2017.

Ministerstvo financií SR bude na konci septembra 2018 opätovne organizovať workshop, kde sa budú môcť rezorty bližšie oboznámiť s Programom a prezentovať svoje návrhy na projekty. Termín na podanie žiadostí pre projekty (zaslanie koordinátorovi MF SR), ktoré majú byť realizované počas roka 2019 je 24. október 2018.

Zodpovednou osobou je riaditeľ odboru európskych politík, Andrej Šimo (andrej.simo@mfsr.sk) Kontaktnou osobou je Juraj Toporčák (juraj.toporcak@mfsr.sk), Michal Držka (michal.drzka@mfsr.sk).

Pre komunikáciu a zasielanie projektov prosím využívajte adresu srsp@mfsr.sk

Žiadatelia môžu kontaktovať aj tím Európskej komisie:

Všeobecný kontaktný bod pre členské štáty

Mary.McCarthy@ec.europa.eu

Konkrétne kontaktné body pre členské štáty

Príloha: