Späť Verzia pre tlač

Zoznam materiálov na pripomienkové konanie v roku 2005

aktualizované dňa: 17. 01. 2008

Kontaktná adresa:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
tel.: 02/5958 1111
fax: 02/52498042
e-mail: oznamopk@finance.gov.sk

Názov materiálu Číslo Vystavené Termín Adresa
Návrh vyhlášky MF SR o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia  denaturovaných tabakových výrobkov MF/26909/2005-73 29.12.2005 3.1.2006 zfuleova@mfsr.sk
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo MF/028778/2005-72 23.12.2005 9.1.2006 lstofanova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a  ochrane investícií MF/28484/2005-33 9.12.2005 17.12.2005 holikova@mfsr.sk
Analýza mapujúca hlavné prekážky rozvoja kapitálového trhu a efektívneho prístupu slovenských firiem ku kapitálovému trhu MF/27920/2005-611 9.12.2005 14.12.2005 ekullova@mfsr.sk
Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura    MF/028818/2005-51 5.12.2005 9.12.2005 zvalentovicova@mfsr.sk
Predbežné stanovisko k návrhu nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Modernizovaný colný kódex) MF/11552/2005-75 2.12.2005 12.12.2005 dkurtulikova@mfsr.sk
Jednotná metodika vypracúvania a posudzovania Doložky vplyvov na verejné financie MF/28105/2005-43 25.11.2005 9.12.2005 pduben@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  MF/027508/2005-611 23.11.2005 15.12.2005 akoleda@mfsr.sk
Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/23158/2005-75 11.11.2005 28.11.2005 jmarekova@mfsr.sk
Konvergenčný program Slovenska na roky 2005 až 2010 MF/27177/2005-26 10.11.2005 16.11.2005 aujlak@mfsr.sk
Návrh opatrenia MF SR č. MF/ 26670/2005-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších opatrení MF/26670/2005-74 10.11.2005 22.11.2005 mhorvathova@mfsr.sk
Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách MF/019110-2005-62 10.11.2005 30.11.2005 jhorvatova@mfsr.sk
Návrh Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR  MF/26825/2005-441 8.11.2005 21.11.2005 mzemko@mfsr.sk
Správa o doterajšej realizácii fiškálnej decentralizácie a predpokladanom vývoji v ďalšom období MF/026545/2005-422 4.11.2005 18.11.2005 vkracalik@mfsr.sk
Dodatok ku Koncepcii financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004-2006 MF/026467/2005-531 3.11.2005 10.11.2005 jhatrik@mfsr.sk
Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) MF/023530/2005-2A 25.10.2005 8.11.2005 ostudenec@mfsr.sk
Dodatok č. 1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA MF/024340/2005-52 25.10.2005 1.11.2005 ehodges@mfsr.sk
Návrh vyhlásenia Slovenskej republiky k Protokolu vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev MF/13783/2005-75 20.10.2005 3.11.2005 dmrazikova@mfsr.sk
Informácia o stave Štátnej pokladnice k 30. júnu 2005 MF/025578/2005-32 19.10.2005 4.11.2005 fjancina@mfsr.sk
Návrh uznesenia Vlády SR k návrhu alokácií finančných prostriedkov na jednotlivé priority Mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Návrh na úpravu materiálu Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu MF/25243/2005-52 18.10.2005 21.10.2005 hmichalcova@mfsr.sk
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa  opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 v znení opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 v znení opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74  MF/24569/2005-74 14.10.2005 2.11.2005 jvrskova@mfsr.sk
Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ?.. 2005 č. 02/R/2005, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z  9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov MF/23030/2005-71 14.10.2005 3.11.2005 mjiratova@mfsr.sk
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia MF SR z  24. novembra 2004  č. MF/10717/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z  25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení opatrenia  MF SR z 9. marca 2004  č. 1487/2004-74  a opatrenia MF SR z 24. novembra 2004  č. MF/10717/2004-74 MF/24523/2005-313 11.10.2005 28.10.2005 vzamecnikova@mfsr.sk
Návrh nových finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 ? 2013 MF/024914/2005-54 11.10.2005 17.10.2005 sjankovic@mfsr.sk
Aktualizované Postupy pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu MF/024264/2005-941 7.10.2005 11.10.2005 gizakova@mfsr.sk
Návrh Opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne  MF/22933/2005-74 7.10.2005 21.10.2005 isalkovicova@mfsr.sk
Návrh Opatrenia č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne MF/22930/2005-74 7.10.2005 21.10.2005 isalkovicova@mfsr.sk
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu MF/24035/2005-74 7.10.2005 21.10.2005 jvrskova@mfsr.sk
Návrh na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005 MF/023773/2005-611 4.10.2005 21.10.2005 dkollarova@mfsr.sk
Návrh aktualizácie koncepcie systému finančného riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike MF/024249/2005-54 4.10.2005 17.10.2005 mhavranova@mfsr.sk fboskovic@mfsr.sk amindzakova@mfsr.sk
Návrh na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z jej členstva v Medzinárodnom menovom fonde MF/020493/2005-51 29.9.2005 5.10.2005 bittner@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z. MF/23564/2005-61 26.9.2005 17.10.2005 eporubsky@mfsr.sk
Národný program reforiem pre Slovensko MF/023615/2005-51 21.9.2005 30.9.2005 zvalentovicova@mfsr.sk mvircik@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/023399/2005-612 21.9.2005 10.10.2005 dcaplanova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru MF/13241/2005-75 21.9.2005 7.10.2005 zkovacova1@mfsr.sk
Návrh pravidiel v oblasti poskytovania individuálnej  štátnej pomoci investorom 79339/2005 16.9.2005 21.9.2005 roleksak@mfsr.sk
Návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci sektorového operačného programu ľudské zdroje  MF/21138/2005-53 14.9.2005 19.9.2005 do 12.00 hod ekulinova@mfsr.sk
Aktualizácia Dodatku č.2 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu ? Transition Facility v konsolidovanej verzii MF/23054/2005-52 14.9.2005 20.9.2005 pbagin@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z.z. MF/18845/2005-73 8.9.2005 14.9.2005 mchromiakova@mfsr.sk
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej  dani  z  piva MF/18842/2005-73 8.9.2005 14.9.2005 kslimakova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej  dani  z  liehu  a o   zmene  a  doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov MF/18838/2005-73 8.9.2005 14.9.2005 jingeliova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov MF/18840/2005-73 8.9.2005 14.9.2005 jbalazova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií MF/22508/2005-33 7.9.2005 12.9.2005 ziliskova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o odbornej skúške aktuára MF/022248/2005-61 2.9.2005 13.9.2005 dkollarova@mfsr.sk
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa  výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov MF/20696/2005-75 2.9.2005 21.9.2005 jmarekova@mfsr.sk
Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - aktualizácia MF/21616/2005-531 31.8.20054 9.9.2005 jhatrik@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/021657/2005-422 23.8.20054 2.9.2005

iharustakova@mfsr.sk

emelichercikova@mfsr.sk

Návrh úprav finančných plánov programových dokumentov podporovaných zo štrukturálnych fondov MF/021138/2005-531 19.8.20054 25.8.2005 azbynovska@mfsr.sk
Príspevok Slovenskej republiky v rámci iniciatívy HIPC a ODA -Návrh na odpustenie pohľadávok Slovenskej republiky v Sudánskej republike a Islamskom štáte Afganistan MF/021289/2005-51 18.8.20054 24.8.2005 zvalentovicova@mfsr.sk
Návrh na pristúpenie k Dohode o opatreniach proti nezákonnému dovozu a falšovaniu a o všeobecnom zbavení záväzkov zo dňa 9. júla 2004 medzi spoločnosťami Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade SARL, Európskym spoločenstvom zastúpeným Európskou komisiou a členským štátom uvedeným na podpisových stranách tejto dohody MF/7225/2005-75 17.8.20054 31.8.2005 lkonarova@mfsr.sk
Analýza a návrh ďalšieho postupu v oblasti vyplácania dividend od spoločností s majetkovou účasťou štátu a Fondu národného majetku SR MF/20624/2005-412 4.8.2005 18.8.2005 msajtlava@mfsr.sk
Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005 MF/18687/2005-71 29.7.2005 10.8.2005 pmastihubova@mfsr.sk
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. MF/02002/2005-32 27.7.2005 15.8.2005 jsvecova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov MF/18844/2005-73 27.7.2005 skrátený-7 dní zfuleova@mfsr.sk
Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k 14. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA MF/011424/2005-51 26.7.2005 9.8.2005 bittner@mfsr.sk
 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/018863/2005-61 18.7.200 5.8.2005 dkollarova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/018379/2005-612 13.7.2005 29.7.2005 dcaplanova@mfsr.sk
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani MF/17638/ 2005-71 13.7.2005 2.8.2005 mmrvova@mfsr.sk
Princípy používania Fondu solidarity Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky MF/18783/ 2005-522 6.7.2005 11.7.2005 jrousek@mfsr.sk
Návrh opatrenia MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 MF/18223/ 2005-621 4.7.2005 12.7.2005 gdroba@mfsr.sk
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 MF/17906/ 2005-421 1.7.2005 12.7.2005 obartko@mfsr.sk kvenczelova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov MF/16359/ 2005-73 30.6.2005 20.7.2005 slacova@mfsr.sk
Návrh Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z.z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov MF/012010/ 2005-612 27.6.2005 8.7.2005 dcaplanova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Kanady a vládou Slovenskej republiky o podpore a ochrane investícií MF/16443/ 2005-33 23.6.2005 29.6.2005 holikova@mfsr.sk
Správa o daňových únikoch na spotrebnej dani z liehu a na spotrebnej dani z tabakových výrobkov po vstupe SR do EÚ a návrh opatrení na ich elimináciu MF/16409/ 2005-7 23.6.2005 8.7.2005 jvavrova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov MF/017674/ 2005-72 22.6.2005 4.7.2005

lstofanova@mfsr.sk

(Lucia Štofanová)

Návrh vyhlášky MF SR z ? 2005, č. MF/17463/2005-EX-ŠP, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu , rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 493/2004 Z. z. MF/17463/ 2005-EX-ŠP 22.6.2005 13.7.2005 irena.vajsablova @pokladnica.sk  martina.paulovicova @pokladnica.sk  katarina.papankova @pokladnica.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. MF/4204/ 2005-75 22.6.2005 13.7.2005 jmarekova@mfsr.sk
Správa o použití prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci opatrení technickej pomoci pre programové obdobie 2004-2006 MF/17802/ 2005-531 21.6.2005 27.6.2005 mgranakova@mfsr.sk
Správa o realizácii reformy riadenia verejných financií MF/17656/ 2005-41 20.6.2005 24.6.2005 ksubikova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o vzájomnej pomoci v colných otázkach MF/15107/ 2005-75 17.6.2005 29.6.2005 dpalickova@mfsr.sk
Návrh koncepcie na zvýšenie kvality v oblasti finančného výkazníctva a auditu MF/12818/ 2005-74 13.6.2005 27.6.2005 mskokanova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov MF/011408/ 2005-722 9.6.2005 28.6.2005 iistokova@mfsr.sk
grosakova@mfsr.sk
Správa o činnosti Slovenskej konsolidačnej, a.s. a návrh koncepcie vymáhania pohľadávok sektora verejnej správy MF/16642/ 2005-621 6.6.2005 17.6.2005 mpodolak@mfsr.sk
Návrh všeobecnej licencie na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol MF13691/ 2005-62 27.5.2005 27.6.2005 pturinic@mfsr.sk
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády uložených podpredsedovi vlády a ministrovi financií MF/012522/ 2005-112 26.5.2005 9.6.2005 tschnorrerova@mfsr.sk
Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA (návrh na zmenu materiálu MF/15584/2005-522 23.5.2005 27.5.2005 lgazdova@mfsr.sk
Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike MF/015445/ 2005-51 20.5.2005 10.6.2005 zvalentovicova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/015267/ 2005-612 18.5.2005 26.5.2005 dcaplanova@mfsr.sk
Dodatok č. 2 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu - Transition Facility v konsolidovanej verzii MF/12698/ 2005-52 17.5.2005 23.5.2005 srusznyakova@mfsr.sk
Návrh Štatútu Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/9009/ 2005-23 12.5.2005 6.6.2005 jkiripolska@mfsr.sk
Správa o pokroku pri zavádzaní programového rozpočtovania MF/14698/ 2005-41 10.5.2005 13.5.2005 ksubikova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií MF/14043/ 2005-33 5.5.2005 18.5.2005 ziliskova@mfsr.sk
Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 - Akčné plány MF/013762/ 2005-11 21.4.2005 12.5.2005 jlorekova@mfsr.sk
mvircik@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z.z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie MF/10010/ 2005-61 21.4.2005 12.5.2005 eporubsky@mfsr.sk
Návrh na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na aktivity Vládneho výboru na obnovu a rozvoj Tatier MF/13298/ 2005-441 21.4.2005 28.4.2005 rmalovcova@mfsr.sk
Koncepcia vzdelávania vnútorných audítorov a finančných kontrolórov - aktualizácia MF/10850/ 2005-942 21.4.2005 6.5.2005 stykova@mfsr.sk
Správa o dosiahnutí súladu dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach s právnymi predpismi EÚ/ES MF/6773/ 2005-75 20.4.2005 03.5.2005 dpalickova@mfsr.sk
Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2004 MF/12380/ 2005-83 19.4.2005 27.4.2005 apollakova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z. MF/9586/ 2005-73 8.4.2005 20.4.2005 jingeliova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/11343/ 2005-53 5.4.2005 22.4.2005 jcerny@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov vo finančnom konglomeráte MF/009393/ 2005-611 24.3.2005 12.4.2005 gpalinkasova@mfsr.sk
Postupy pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - aktualizácia MF/9747/ 2005-941 24.3.2005 6.4.2005 zdittrichova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/8886/ 2005-75 24.3.2005 15.4.2005 jmarekova@mfsr.sk
Návrh definitívneho usporiadania majetku štátu podľa ústavného zákona č. 496/1990 Zb. o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky MF/8319/ 2005-82 22.3.2005 7.4.2005 mzalkova@mfsr.sk
Analýza vyplácania dividend od spoločností s majetkovou účasťou štátu MF/10341/ 2005- 21.3.2005 5.4.2005 msajtlava@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/7320/2005-75 11.3.2005 4.4.2005 ibittnerova@mfsr.sk
Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008........ MF/9780/2005-41 10.3.2005 23.3.2005 ksubikova@mfsr.sk
Návrh Vyhlášky MF SR o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu MF/008357/2005-61 8.3.2005 21.3.2005 eporubsky@mfsr.sk
Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004-2006 MF/9311/2005-531 8.3.2005 14.3.2005 jhatrik@mfsr.sk
Návrh koncepcie výstavby a rekonštrukcie colných priechodov na vonkajších hraniciach Európskej únie na obdobie rokov 2005 - 2010 MF/8258/2005-75 25.2.2005 3.3.2005 dpalickova@mfsr.sk
Správa o nábehu fiškálnej decentralizácie a návrh na rozdelenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy na fiškálnu decentralizáciu v štátnom rozpočte na rok 2005 MF/8604 /2005-422 24.2.2005 10.3.2005 vkracalik@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, o spôsobe výpočtu sumy vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, spôsobe preukazovania primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, metódach a spôsobe určenia všeobecných prevádzkových nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch MF/008188/ 2005-611 23.2.2005 18.3.2005 akoleda@mfsr.sk
Správa o vytváraní podmienok na realizáciu Projektov s privátnym partnerstvom MF/005493/2005-432 16.2.2005 1.3.2005 ostudenec@mfsr.sk
Návrh výnosu MFSR z ..... 2005 č. MF/4472/2005-EX - ŠP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. marca 2004 č. 688/2004-KM , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/4472/2005-EX-ŠP 4.2.2005 13.2.2005 libusa.sustekova@
pokladnica.sk
Návrh na vyčlenenie prostriedkov na odmeny pre členov Legislatívnej rady vlády SR na rok 2005 z rozpočtovej rezervy vlády MF/006674/2005-44 4.2.2005 13.2.2005 jnalepkova@mfsr.sk
Nové znenie - Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií MF/5583/2005-3 1.2.2005 8.2.2005 jmaxianova@mfsr.sk
Návrh Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky, z? 2005 č..., ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. septembra 2002 č. 12475/2002-13, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období v znení výnosu č. 22910/2002 - 13 MF/4677/2005-EX-ŠP 1.2.2005 14.2.2005 eva.spirikova@
pokladnica.sk
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva MF/5489/2005-73 1.2.2005 4.2.2005 kslimakova@mfsr.sk
jbalazova@mfsr.sk
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína MF/5494/2005-73 1.2.2005 4.2.2005 mjarosova@mfsr.sk
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu MF/5488/2005-73 31.1.2005 4.2.2005 jingeliova@mfsr.sk
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov MF/5492/2005-73 31.1.2005 4.2.2005 zfuleova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov MF/5097/2005-71 28.1.2005 11.2.2005 mkepesova@mfsr.sk
Návrh zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/004641/2005-61 21.1.2005 11.2.2005 dkollarova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnej prave užívania pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Hodonín v Českej republike MF/4891/2005-82 20.1.2005 3.2.2005 mzalkova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej dňa 15. júna 1995 v Kyjeve, formou výmeny nót MF/558/2005-75 19.1.2005 1.2.2005 mpaulovicova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti MF/004057/2005-611 12.1.2005 28.1.2005 akoleda@mfsr.sk
Návrh na uzavretie dohôd vo forme výmeny listov medzi Slovenskou republikou ako členským štátom Európskej únie a závislými územiami na Spojenom kráľovstve: Kajmanskými ostrovmi, Montserrat, Britskými panenskými ostrovmi, Anguillou a ostrovmi Turks a Caicos týkajúcich sa zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov MF/003844/2005-72 5.1.2005 13.1.2005 lstofanova@mfsr.sk
Návrh Postupu pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 MF/3967/2005-41 4.1.2005 14.1.2005 ksubikova@mfsr.sk
Koncepcia vypracovania Národného plánu zavedenia eura v SR MF/016407/2004-51 30.12.2004 7.1.2005 zvalentovicova@mfsr.sk
mvircik@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/016208/2004-61 29.12.2004 24.1.2005 jhajdinova@mfsr.sk
Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti uplatnenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a vrátenia dane z pridanej hodnoty MF/14489/2004-73 22.12.2004 28.12.2004 slacova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 329/2004 Z.z MF/4570/2004-75 22.12.2004 13.1.2005 jmarekova@mfsr.sk
Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti uplatnenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a vrátenia dane z pridanej hodnoty MF/14489/2004-73 20.12.2004 28.12.2004 slacova@mfsr.sk
Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje výška štátnej prémie pre rok 2005 MF/15405/2004-62 17.12.2004 31.12.2004 gdroba@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne MF/015299/2004-61 17.12.2004 10.1.2005 ematko@mfsr.sk