Späť Verzia pre tlač

Archív

aktualizované dňa: 11. 08. 2009

Kontaktná adresa:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
tel.: 02/5958 1111
fax: 02/52498042

Predbežné informácie v roku 2006

Názov predbežnej informácie Číslo Vystavené Adresa
Predbežná informácia návrhu zákona o zavedení eura v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/011360/2007-612 16.2.2007 dcaplanov(zav)mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona o poisťovníctve MF/011239/2007-611 16.2.2007 dkollarova(zav)mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov MF/11597/2007-72 15.2.2007 lklimesova(zav)mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. MF/5695/2007-75 9.2.2007 jmarekova(zav)mfsr.sk
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov MF/10843/2007-71 7.2.2007 dkranjc(zav)mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon  č. 150/2001    Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon    č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov MF/10145/2007-71 7.2.2007 bjurcikova(zav)mfsr.sk
Návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice MF/8402/2007-71 24.1.2007 pmastihubova(zav)mfsr.sk