Späť Verzia pre tlač

Obstarávací plán

aktualizované dňa: 18. 02. 2016

Obstarávanie konzultačných služieb v rámci Projektu reformy riadenia verejných financií
(stav k 10. januáru 2005)

Aktivita (plánovaný) začiatok Zadania úloh poradcov (TORs) Poradcovia CV
Komponent 1: Rozpočtovanie
Inštitucionálne kapacity pre rozpočtovanie marec 04 Zadanie ECORYS Nederland BV
Programové rozpočtovanie január 03 Zadanie Viera Špániková
Vypracovanie a implementácia metodológie pre viacročné rozpočtovanie február 04    
Analýza výdavkov marec 04 Zadanie Richard Bartholomew
Stratégia pre informačné systémy marec 04    
Analýza informačných systémov marec 04    
Komponent 2: Posilnenie makrokapacity MF SR
Posilnenie inštitucionálne kapacity IFP na MF november 03 Zadanie Giovanni Caprio
Posilnenie makro-analytickej kapacity IFP január 03 Zadanie Scott Livermore
Fiškálne záležitosti EÚ júl 03 Zadanie Martin Bruncko
Metodológia prognóz daňových príjmov marec 04 Zadanie Scott Livermore
Prepojenie makromodelov s externými dátami január 05 Zadanie Oxford Economic Forecasting Ltd.
Školenia, študijné cesty marec 04    
Komponent 3: Riadenie dlhu a ŠP
Poradca MF SR a ARDL pre riadenie dlhu a likvidity január 03 Zadanie Paul Sullivan
Školiaci program pre Štátnu pokladnicu august 04 Zadanie IOS Partners, Inc
Diagnostika, monitor. systém skrytých záväzkov december 03 Zadanie Jennifer Sharpley
Školenia pre riadenie dlhu - MF, ARDL, ŠP apríl 04    
Diagnostika účt.verejných financií marec 04 Zadanie Albert A. Hrabak
Expert pre účtovníctvo verejných financií október 04 Zadanie Karol Švitel
Poradca pre zlepšenie trhových štriktúr pre štátny dh novemner 04 Zadanie Charles Lots
Komponent 4: Koordinácia a riadenie projektu
Poradca pre reformu riadenia verejných financií október 02 Zadanie Juraj Renčko
Systém prepojenia vrcholovej politiky s procesom rozpočtovania marec 04    
Monitorovací a hodnotiaci systém projektu január 03 Zadanie Sander Winckel
Poradca pre obstarávanie júl 03 Zadanie R.K. Seth
Koordninátor projektu, asistenti - operatívne nákl. august 02 Zadanie Pavol Ochotnický
Audit jún 04 Zadanie PriceWaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.