Späť Verzia pre tlač

Stavebné sporenie dostalo od poslancov zelenú

12. 09. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/nrsr.jpg

Národná rada dnes 77 hlasmi schválila novelu zákona o stavebnom sporení. Jej cieľom je zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia. Schválená novela prináša do súčasnej podoby zákona viacero zmien, ktoré reagujú okrem iného aj na vývoj na finančnom trhu.

Od budúceho roka čakajú na stavebných sporiteľov viaceré zmeny. Novela ruší inštitút tzv. „priateľských sporiteľov“. Po novom sa tak bude poskytnutie štátnej prémie viazať na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením vrátane štátnej prémie použijú výlučne na stavebné účely. Toto opatrenie sa bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení uzatvorené od januára budúceho roka. Týmto opatrením by sa mala zvýšiť účelnosť štátnej podpory stavebného sporenia.

Po novom sa zúži okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Prémia sa bude vyplácať stavebným sporiteľom – plnoletým fyzickým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Toto opatrenie sa bude týkať všetkých plnoletých stavebných sporiteľov vrátane tých, ktorí už majú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení. Zvýši sa tak adresnosť tejto podpory.

Ďalším opatrením je vylúčenie poberania štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. Medziúvery tvoria až 90 % z celkového portfólia úverov stavebných sporiteľní, pričom objem novoposkytovaných medziúverov veľmi výrazne, približne až 15-násobne, prevyšuje objem novoposkytovaných zvýhodnených stavebných úverov. Štát tak prostredníctvom štátnej prémie prevažne podporuje poskytovanie komerčných úverov na bývanie na úkor zvýhodnených stavebných úverov. Zámerom ministerstva je preto znížiť objem komerčných medziúverov, avšak nie zakázaním alebo iným priamym obmedzením. Pôjde o demotivovanie sporiteľa, ktorý nebude mať nárok na štátnu prémiu, ak si vezme medziúver. Zmena sa bude dotkne iba nových zmlúv o medziúvere uzatvorených od účinnosti zákona.

Spolu s limitovaním nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia a znížením spodnej hranice percentuálnej výšky štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu pre všetkých sporiteľov, ide o opatrenia na zvýšenie efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia.
Po novom tak bude platiť, že ak stavebný sporiteľ uzavrie zmluvu až v druhom polroku, jeho nárok na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť ½ maximálnej sumy štátnej prémie ustanovenej zákonom. Opatrenie sa samozrejme bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení.

Zároveň sa predloženým návrhom zvyšuje maximálna suma štátnej prémie zo 66,39 eura na 70 eur v prospech všetkých stavebných sporiteľov.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR