Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet v októbri so schodkom 413 mil. eur

02. 11. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/euro_new.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 1,015 mld. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 9,4 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 677,5 mil. eur (+5,9 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu októbra 2018 schodok vo výške 413,7 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 338 mil. eur (-45 %).

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 654,3 mil. eur (+7,2 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 402,1 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 182,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 55,8 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 27,8 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 10,7 mil. eur.

Pozitívne sa vyvíjali príjmy z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 372,6 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 2,9 mil. eur (+0,5 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmoch vo výške 14,1 mil. eur a pri kapitálových príjmoch vo výške 4,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 28,5 mil. eur (-3 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 268,2 mil. eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 55,2 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2017
Skutočnosť
k
31.10.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.10.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 10 754 329 13 982 810 11 769 828 76,7% 84,2% 109,4%
Daňové príjmy 11 152 446 9 037 659 11 361 518 9 691 918 81,0% 85,3% 107,2%
EÚ príjmy 1 422 488 664 029 1 378 419 1 036 617 46,7% 75,2% 156,1%
Dividendy 599 085 393 170 430 509 378 853 65,6% 88,0% 96,4%
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 393 153 430 499 378 843 65,6% 88,0% 96,4%
  MH Manažment, a. s. 17 17 10 10 100,0% 100,0% 58,8%
Ostatné príjmy 840 110 659 471 812 364 662 440 78,5% 81,5% 100,5%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 11 506 004 15 955 715 12 183 513 75,5% 76,4% 105,9%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 943 525 1 151 189 915 019 80,9% 79,5% 97,0%
EÚ výdavky 1 432 124 853 988 1 378 419 1 122 217 59,6% 81,4% 131,4%
Spolufinancovanie 227 034 130 688 220 617 185 862 57,6% 84,2% 142,2%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 533 498 768 122 580 226 84,1% 75,5% 108,8%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 375 794 255 392 106 413 90,5% 41,7% 28,3%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 8 668 511 12 181 976 9 273 776 76,3% 76,1% 107,0%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -751 675 -1 972 905 -413 685 61,6% 21,0% 55,0%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR