Späť Verzia pre tlač

Vláda schválila návrhy rezortu financií

20. 11. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/tabula.jpg

Vládny kabinet rokoval aj o bodoch z dielne rezortu financií. Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír predložil svojim kolegom celkovo 5 materiálov. Vláda všetky materiály prerokovala a schválila.

Ministri odklepli poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (NFV) Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v sume 12 mil. eur. Cieľom je vytvorenie podmienok na dobudovanie komplexnej infraštruktúry v kraji, ktorý spravuje cesty II. a III. triedy v celkovej dĺžke 2 436 km. Výsledkom NFV bude rýchlejšia obnova cestnej infraštruktúry, odstránenie havarijných stavov ciest a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. PSK bude bezúročnú pôžičku čerpať v rokoch 2019 až 2021 a splácať desiatimi pravidelnými splátkami v období rokov 2021 až 2030.

Vláda tiež schválila návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v sume 9,5 mil. eur spoločnosti GA Drilling, a. s. Poskytnutý úver bude firma splácať počas desiatich rokov pri úrokovej sadzbe 1%. Ide o technologickú spoločnosť zameranú na priemyselný výskum a vývoj nových technológií pre hĺbkové vŕtanie a frézovanie pomocou plazmy. Vládou schválené prostriedky využije na dobudovanie komplexnej infraštruktúry pre vysokotlakové testy a pre internú výrobu konštrukčných dielov prototypov plazmového zariadenia určeného do laboratórnych podmienok na dokončenie priemyselného výskumu. Výsledkom projektu bude technológia s jednoduchšou infraštruktúrou, dlhšou životnosťou, väčšou automatizáciou, vyššou bezpečnosťou personálu pri práci a v konečnom dôsledku aj eliminácia ekologických dopadov.

P. Kažimír informoval svojich kolegov aj o návratnej finančnej výpomoci pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Univerzite vláda odklepla ešte v roku 2016 pomoc vo výške 3 mil. eur  na eliminovanie vzniku ďalších škôd, ktoré vznikli pri požiari prírodovedeckej fakulty v decembri 2016.
V súvislosti s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 bol podpísaný dodatok č. 2, ktorý upravil termíny a výšku splátok. Podľa dodatku univerzita zaplatí 500 tis. eur do konca októbra 2018 (splátka bola uhradená 24. 10. 2018), druhú splátku vo výške 1 mil. eur do konca októbra 2019 a zostávajúca časť 1,5 mil. je splatná do konca októbra 2020.

Ministri schválili aj dodatok k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi MF SR a Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (EOSA). V decembri 2014 uzatvorili MF SR a EOSA zmluvu o NFV pre EOSA vo výške 520 mil. eur. Aktuálny zostatok nesplatenej istiny je 460 mil. eur. Cieľom dodatku je stanoviť pravidelné ročné splátky istiny poskytnutej NFV vždy v minimálnej výške 25 mil. eur. S týmto priamo súvisí potreba predĺženia celkovej splatnosti NFV do roku 2031.

Minister P. Kažimír predložil kolegom aj návrh na udelenie súhlasu NR SR pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Výnimka sa týka Slovinska, ktorému začiatkom roka 2019 uplynie obdobie, na ktoré mu udelená dočasná korekcia kľúča na určenie príspevkov na imaní Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Aktualizácia sa netýka kľúča Slovenskej republiky, ktorý zostáva zachovaný. Na hlasovanie ministra financií v Rade guvernérov ESM o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov sa však vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR