Späť Verzia pre tlač

Štát vlani hospodáril o takmer miliardu lepšie

02. 01. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/bankovka_new1.jpg

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2016  schodok vo výške 980,3 mil. eur. Ide o najnižší schodok štátneho rozpočtu za posledných osem rokov. Deficit štátneho rozpočtu je podstatnou položkou ovplyvňujúcou hrubý verejný dlh, takže výsledok hospodárenia štátu výrazne pozitívne vplýva na hodnotu dlhu.

Výsledok hospodárenia je oproti schválenému rozpočtu (kde sa plánoval schodok vo výške 1 970 mil. eur), o 990,1 miliónov eur lepší (1,23 % HDP). Oproti skutočnosti za rok 2015 predstavuje toto hospodárenie medziročné zníženie hotovostného schodku ŠR o 952,3 mil. eur, resp. 49,3 %.

Príjmy štátneho rozpočtu v roku 2016 dosiahli výšku 14 275,9 mil. eur a výdavky výšku 15 256,2 mil. eur, čo predstavuje hotovostný schodok štátneho rozpočtu na úrovni 980,3 mil. eur.

Hotovostné plnenie daňových príjmov prekročilo rozpočtovanú úroveň, a to najmä u dane z príjmov právnických osôb. Aj ostatné príjmy štátneho rozpočtu vrátane dividend zaznamenali nárast.

Skutočne dosiahnuté výdavky štátneho rozpočtu predstavujú úsporu oproti schválenému rozpočtu. Tieto úspory boli zaznamenané naprieč všetkými výdavkovými kategóriami. Napr. v rámci štátneho rozpočtu došlo k úspore na transfere pre Sociálnu poisťovňu vo výške 269,7 mil. eur. Úspora pri platbe do rozpočtu EÚ predstavovala 91,9 mil. eur. Z pohľadu bilancie EÚ prostriedkov je možné konštatovať pozitívny vplyv na hotovostný schodok štátneho rozpočtu. Nižšie čerpanie EÚ prostriedkov viedlo aj k nižšiemu čerpaniu prostriedkov zo štátneho  rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných projektov SR a EÚ vo výške 122,1 mil. eur. Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu zaznamenali úsporu vo výške 101,3 mil. eur.

Rok 2016 bol z pohľadu riadenia štátneho dlhu veľmi úspešný. Opakovane sme sa dokázali financovať za záporné úrokové sadzby, to znamená, že investori nám platili za to, že nám môžu požičať peniaze. Priemerné úročenie štátneho dlhu sa tesne priblížilo k úrovni 2,5 % p.a. a dosiahlo najnižšiu úroveň v histórii Slovenskej republiky, pričom nové dlhopisy v hodnote 5 mld. eur sme dokázali v roku 2016 v priemere predať za 0,7 % p.a. V štátnom rozpočte sme tak v roku 2016 na správe štátneho dlhu usporili 16,1 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2015
Schválený
rozpočet
2016
Skutočnosť
k
31.12.2016
% plnenia ŠR v roku 2016
Index
2016/2015
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 16 233 795 14 276 806 14 275 917 100,0% 87,9%
Daňové príjmy 10 612 745 10 993 837 11 068 314 100,7% 104,3%
EÚ príjmy 4 280 051 2 143 158 1 939 785 90,5% 45,3%
Dividendy 488 535 453 603 477 486 105,3% 97,7%
  z toho:  štátny rozpočet 479 663 453 556 477 439 105,3% 99,5%
  FNM SR 8 872 47 47 100,0% 0,5%
Ostatné príjmy 852 464 686 208 790 332 115,2% 92,7%
Výdavky štátneho rozpočtu 18 166 391 16 247 201 15 256 172 93,9% 84,0%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 159 934 1 191 147 1 174 997 98,6% 101,3%
EÚ výdavky 4 320 279 2 143 158 1 753 284 81,8% 40,6%
Spolufinancovanie 759 946 392 065 269 968 68,9% 35,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 599 458 726 719 634 796 87,4% 105,9%
Transfer Sociálnej poisťovni  452 983 634 988 365 324 57,5% 80,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 10 873 791 11 159 124 11 057 803 99,1% 101,7%
Schodok štátneho rozpočtu -1 932 596 -1 970 395 -980 255 49,7% 50,7%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR