Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet v septembri so schodkom 1,087 mld. eur

02. 10. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/bankovna_new2.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 616,9 mil. eur. Rovnako aj výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 173,3 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu septembra 2017 schodok vo výške 1 087,8 mil. eur. 

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 366 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 63 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 7,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 8,1 mil. eur. K medziročnému poklesu došlo pri dani z príjmov právnických osôb a pri dani vyberanej zrážkou.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zatiaľ dosiahli 83,2 mil. eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 15,4mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 2,2 mil. eur.

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 245 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 34,5 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 65,2 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2016
Skutočnosť
k
30.09.2016
Schválený
rozpočet
2017
Skutočnosť
k
30.09.2017
% plnenia ŠR
v roku 2016
% plnenia ŠR
v roku 2017
Index
2017 / 2016
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 275 917 9 794 303 15 390 147 9 177 436 68,6% 59,6% 93,7%
Daňové príjmy 11 068 314 8 113 842 11 530 095 7 908 881 73,3% 68,6% 97,5%
EÚ príjmy 1 939 785 1 032 493 2 655 927 603 030 53,2% 22,7% 58,4%
Dividendy 477 486 67 794 435 194 83 153 14,2% 19,1% 122,7%
   z toho: štátny rozpočet 477 439 67 794 435 177 83 153 14,2% 19,1% 122,7%
 MH Manažment, a. s. 47 0 17 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 790 332 580 174 768 931 582 372 73,4% 75,7% 100,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 256 172 10 438 573 17 383 366 10 265 277 68,4% 59,1% 98,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 174 997 796 274 1 310 049 831 338 67,8% 63,5% 104,4%
EÚ výdavky 1 753 284 985 076 2 655 927 739 305 56,2% 27,8% 75,1%
Spolufinancovanie 269 968 168 977 528 037 134 436 62,6% 25,5% 79,6%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 796 455 439 673 044 481 384 71,7% 71,5% 105,7%
Transfer Sociálnej poisťovni 365 324 264 579 501 059 375 794 72,4% 75,0% 142,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 057 803 7 768 228 11 715 250 7 703 020 70,3% 65,8% 99,2%
Schodok štátneho rozpočtu -980 255 -644 270 -1 993 219 -1 087 841 65,7% 54,6% 168,8%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR