Späť Verzia pre tlač

V októbri boli rozpočtové príjmy aj výdavky nižšie ako vlani

02. 11. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/Bankovky/bankovky01.jpg

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2017 schodok vo výške 751,7 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu nižšie. Príjmy o 376,8 mil. eur a výdavky o 45,7 mil. eur. Schodok sa medziročne zvýšil o 331,1 mil. eur.

Medziročne došlo k poklesu daňových príjmov o 169,5 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty,  spotrebných daniach, dani z príjmov fyzických osôb a pri daniach z používania tovarov. Pri dani z príjmov právnických osôb došlo k medziročnému poklesu.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zaznamenali medziročný rast o 171 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 14,5 mil. eur. Administratívne poplatky vzrástli o 22,0 mil. eur. Príjmy z prenájmu zaznamenali medziročný nárast o 0,1 mil. eur.  Medziročne poklesli úrokové príjmy a kapitálové príjmy.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 62 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému poklesu o 202,6 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 41,6 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 22,0 mil. eur. Medziročný nárast transferu Sociálnej poisťovni predstavuje 58,3 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2016
Skutočnosť
k
31.10.2016
Schválený
rozpočet
2017
Skutočnosť
k
31.10.2017
% plnenia ŠR
v roku 2016
% plnenia ŠR v roku 2017
Index
2017 / 2016
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 275 917 11 131 180 15 390 147 10 754 329 78,0% 69,9% 96,6%
Daňové príjmy 11 068 314 9 207 250 11 530 095 9 037 659 83,2% 78,4% 98,2%
EÚ príjmy 1 939 785 1 056 830 2 655 927 664 029 54,5% 25,0% 62,8%
Dividendy 477 486 222 155 435 194 393 170 46,5% 90,3% 177,0%
  z toho:  štátny rozpočet 477 439 222 155 435 177 393 153 46,5% 90,3% 177,0%
  MH Manažment, a. s. 47 0 17 17 0,0% 100,0% ––
Ostatné príjmy 790 332 644 945 768 931 659 471 81,6% 85,8% 102,3%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 256 172 11 551 730 17 383 366 11 506 003 75,7% 66,2% 99,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 174 997 881 483 1 310 049 943 525 75,0% 72,0% 107,0%
EÚ výdavky 1 753 284 1 056 598 2 655 927 853 988 60,3% 32,2% 80,8%
Spolufinancovanie 269 968 193 951 528 037 152 343 71,8% 28,9% 78,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 796 511 532 673 044 533 498 80,6% 79,3% 104,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  365 324 317 494 501 059 375 794 86,9% 75,0% 118,4%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 057 803 8 590 672 11 715 250 8 646 855 77,7% 73,8% 100,7%
Schodok štátneho rozpočtu -980 255 -420 550 -1 993 219 -751 674 42,9% 37,7% 178,7%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR