Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet v novembri so schodkom 981,4 mil. eur

01. 12. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/bankovka new 3.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 371,7 mil. eur. Rovnako aj výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 12,4 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu novembra 2017 schodok vo výške 981,4 mil. eur.

Medziročný pokles daňových príjmov predstavoval 106,8 mil. eur (-1,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 406,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 76,3 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 7,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 9,6 mil. eur. K medziročnému poklesu došlo pri dani z príjmov právnických osôb a pri dani vyberanej zrážkou.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 14,5 mil. eur (+2,1 %). V rámci iných nedaňových príjmov nárast predstavuje 1,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 15 mil. eur (+1,4 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 226,8 mil. eur (-18,6 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 34,5 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2016
Skutočnosť
k
30.11.2016
Schválený
rozpočet
2017
Skutočnosť
k
30.11.2017
% plnenia ŠR
v roku 2016
% plnenia ŠR v roku 2017
Index
2017 / 2016
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 275 917 12 327 298 15 390 147 11 955 617 86,4% 77,7% 97,0%
Daňové príjmy 11 068 314 10 075 407 11 530 095 9 968 653 91,0% 86,5% 98,9%
EÚ príjmy 1 939 785 1 085 096 2 655 927 882 685 55,9% 33,2% 81,3%
Dividendy 477 486 470 245 435 194 393 170 98,5% 90,3% 83,6%
  z toho:  štátny rozpočet 477 439 470 245 435 177 393 153 98,5% 90,3% 83,6%
  MH Manažment, a. s. 47 0 17 17 0,0% 100,0% ––
Ostatné príjmy 790 332 696 550 768 931 711 109 88,1% 92,5% 102,1%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 256 172 12 949 455 17 383 366 12 937 030 84,9% 74,4% 99,9%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 174 997 1 087 347 1 310 049 1 102 373 92,5% 84,1% 101,4%
EÚ výdavky 1 753 284 1 219 324 2 655 927 992 518 69,5% 37,4% 81,4%
Spolufinancovanie 269 968 214 663 528 037 180 134 79,5% 34,1% 83,9%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 796 567 626 673 044 583 320 89,4% 86,7% 102,8%
Transfer Sociálnej poisťovni  365 324 365 324 501 059 375 794 100,0% 75,0% 102,9%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 057 803 9 495 171 11 715 250 9 702 891 85,9% 82,8% 102,2%
Schodok štátneho rozpočtu -980 255 -622 157 -1 993 219 -981 413 63,5% 49,2% 157,7%Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR