Späť Verzia pre tlač

Štát hospodáril v máji lepšie ako vlani

01. 06. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/bankovka new 3.jpg

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2018 schodok vo výške 725,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 392,7 mil. eur, rovnako sa medziročne zvýšili aj výdavky a to o 226,4 mil. eur. Medziročné tak došlo k zníženiu schodku štátneho rozpočtu o 166,3 mil. eur (-18,7 %).

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 253,5 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 110,6 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 103,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 20,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 14,6 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 3,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 1,5 mil. eur. Daň z príjmov fyzických osôb bola na rovnakej výške ako v minulom roku.

Pozitívny vývoj zaznamenali príjmy z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 135,2 mil. eur (+48,7 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne vyššie o 6,4 mil. eur. Významnejší príjem z dividend je možný očakávať až v druhej polovici roka, a to až po skončení valných zhromaždení jednotlivých spoločností.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 2,4 mil. eur (-0,8 %).

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 89,3 mil. eur (-11,3 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 140,0 mil. eur (+45,8 %), s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 22,3 mil. eur  (+54,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 17,5 mil. eur (+6,6 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 123,6 mil. eur (-59,2 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 259,5 mil. eur (+6,3 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2017
Skutočnosť
k
31.05.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.05.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 4 860 770 13 982 810 5 253 415 34,7% 37,6% 108,1%
Daňové príjmy 11 152 446 4 277 825 11 361 518 4 531 273 38,4% 39,9% 105,9%
EÚ príjmy 1 422 488 277 438 1 378 419 412 620 19,5% 29,9% 148,7%
Dividendy 599 085 2 000 430 509 8 406 0,3% 2,0% 100,0%
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 2 000 430 499 8 406 0,3% 2,0% 100,0%
  MH Manažment, a. s. 17 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 840 110 303 507 812 364 301 116 36,1% 37,1% 99,2%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 5 752 246 15 955 715 5 978 616 37,8% 37,5% 103,9%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 790 015 1 151 189 700 704 67,7% 60,9% 88,7%
EÚ výdavky 1 432 124 305 561 1 378 419 445 601 21,3% 32,3% 145,8%
Spolufinancovanie 227 034 40 729 220 617 63 071 17,9% 28,6% 154,9%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 263 118 768 122 280 595 41,5% 36,5% 106,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 208 775 255 392 85 131 50,3% 33,3% 40,8%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 4 144 048 12 181 976 4 403 514 36,5% 36,1% 106,3%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -891 476 -1 972 905 -725 201 73,1% 36,8% 81,3%Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR