Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet v júli so schodkom 385 mil. eur

01. 08. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/bankovka_new1.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 667 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 9,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 286,3 mil. eur (+3,6 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júla 2018 schodok vo výške 385 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 380,7 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 488,2 mil. eur (+7,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 302,2 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 140,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 30,3 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 21 mil. eur. Daň z príjmov fyzických zaznamenala medziročný pokles o 9,1 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 162,9 mil. eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne vyššie o 42,7 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 26,8 mil. eur. Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmoch vo výške 23,9 mil. eur a pri kapitálových príjmoch vo výške 5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 82,6 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 151 mil. eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 32,4 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2017
Skutočnosť
k
31.07.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.07.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 7 245 932 13 982 810 7 912 949 51,7% 56,6% 109,2%
Daňové príjmy 11 152 446 6 293 706 11 361 518 6 781 888 56,4% 59,7% 107,8%
EÚ príjmy 1 422 488 462 998 1 378 419 625 862 32,5% 45,4% 135,2%
Dividendy 599 085 54 426 430 509 97 168 9,1% 22,6% 178,5%
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 54 426 430 499 97 168 9,1% 22,6% 178,5%
  MH Manažment, a. s. 17 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 840 110 434 802 812 364 408 031 51,8% 50,2% 93,8%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 8 011 698 15 955 715 8 297 978 52,6% 52,0% 103,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 807 542 1 151 189 724 914 69,2% 63,0% 89,8%
EÚ výdavky 1 432 124 485 280 1 378 419 636 514 33,9% 46,2% 131,2%
Spolufinancovanie 227 034 66 360 220 617 98 712 29,2% 44,7% 148,8%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 401 471 768 122 405 421 63,3% 52,8% 101,0%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 292 285 255 392 106 413 70,4% 41,7% 36,4%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 5 958 760 12 181 976 6 326 004 52,5% 51,9% 106,2%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -765 766 -1 972 905 -385 029 62,8% 19,5% 50,3%


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR