Späť Verzia pre tlač

Vláda dala zelenú podpore ďalších investícií

05. 09. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/vlada.jpg

Vládny kabinet schválil v stredu dva materiály, ktoré na rokovanie predložil podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Jedným by sa mala dať definitívna bodka za arbitrážnymi konaniami voči Slovensku. Druhý by mal zabezpečiť rozšírenie investícií do nových projektov, ktoré podporia slovenskú ekonomiku. 

Návrh na ukončenie platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie je iniciatívou rezortu financií. Na základe tohto návrhu môže Slovenská republika (SR) začať rokovania s jednotlivými krajinami EÚ o vypovedaní zmlúv o podpore investícií. K tomuto kroku pristúpilo ministerstvo financií (MF) po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Ten rozhodol, že systém arbitráží zavedený prostredníctvom týchto dohôd nie je v súlade s právom EÚ. K tomuto rozhodnutiu došlo v súvislosti s prípadom Achmea proti Slovenskej republike.

Členské štáty majú preto povinnosť okamžite ukončiť všetky intra-EÚ dohody, ktoré nie sú v súlade s právom EÚ. Slovensko navrhuje začať bilaterálne rokovania o ukončení zmlúv. Ide o najrýchlejšiu a najschodnejšiu alternatívu riešenia súčasnej situácie. Po vypovedaní zmlúv by tak boli definitívne ukončené a zrušené všetky v súčasnosti otvorené arbitrážne konania vedené podľa týchto dohôd.

Ukončenie zmlúv bude iniciovať aj Európska komisia, ktorá sa snaží o multilaterálne ukončenie týchto dohôd, avšak v dlhšom časovom horizonte. Súčasťou tejto iniciatívy je aj dosiahnutie politickej deklarácie všetkých členských štátov EÚ, v ktorej by akceptovali právne následky Rozhodnutia Achmea.

Druhým materiálom z dielne rezortu financií, schváleným vládou, je zhodnotenie výsledkov programu JEREMIE v Slovenskej republike v rokoch 2007 – 2013, ktoré bolo predĺžené do 31.10.2016. Zároveň vláda schválila rozšírenie mandátu skupiny SZRB Asset Management / Slovak Investment Holding, ako investora.

Prostredníctvom iniciatívy JEREMIE bolo z Európskych štrukturálnych a investičných fondov za obdobie ôsmich rokov podporených formou návratných úverov, garancií a kapitálových investícií takmer 900 malých a stredných podnikov na Slovensku sumou viac ako 330 mil. eur.
Na základe týchto skúseností považuje rezort financií návratné formy financovania za jednu z najefektívnejších foriem finančnej podpory slovenskej ekonomiky.

SZRB Asset Management / Slovak Investment Holding zároveň v rámci svojich aktivít identifikovala nové investičné príležitosti pre návratnú formu financovania. Preto došlo k založeniu spoločnosti Slovak Asset Management, a.s. (SAM), ktorá bude správcom alternatívnych investičných fondov. SAM bude hľadať investorov zo SR a zahraničia so záujmom investovať do projektov s pozitívnym socioekonomickým dopadom na Slovensko.

Aby mohli byť realizované ďalšie projekty, vyčlení sa zo štátnych finančných aktív suma do 150 mil. eur na podporu takýchto investícií. Malo by ísť predovšetkým o podporu inovatívnych malých a stredných podnikov a infraštruktúrnych projektov.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR