Späť Verzia pre tlač

Kapitálový trh

aktualizované dňa: 17. 06. 2013

Platná legislatíva

Zákony

 1. Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
 2. Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov 
 3. Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní                        
 4. Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov                     
 5. Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový                 

 

Vykonávacie predpisy k zákonom upravujúcim oblasť kapitálového trhu 

 1. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 92/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov
 2. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
 3. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 494/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov
 4. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 495/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
 5. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 681/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá posudzovania trhovej praxe
 6. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok
 7. Opatrenia Národnej banky Slovenska 

 

Súvisiace predpisy (v gescii iných ústredných orgánov štátnej správy)

 1. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (Články 52 – 62)
 2. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (Články 154 – 220a) 
 3. Zákon č. 140/2005 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z. a zákonom č. 721/2004 Z. z.)
 4. Zákon č. 490/2006 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení  (úplné znenie zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 584/2005 Z. z. a zákonom č. 310/2006 Z. z.
 5. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 3721990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Číslo legislatívneho predpisu má väzbu na link " http://jaspi.justice.gov.sk"