Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh pre poradcu na zlepšenie trhových štruktúr pre štátny dlh

aktualizované dňa: 22. 05. 2005

V apríli 2003 prijala vláda Slovenskej republiky stratégiu reformy riadenia verejných financií (RRVF), ktorá sa zameriava na tri vzájomne závislé oblasti:

· Posilnenie transparentnosti verejných financií;
· Posilnenie strategického plánovania alokácie zdrojov a prechodu na rozpočtovanie zamerané na výsledky;
· Vytvorenie systému na zriadenie stabilného strednodobého rámca verejných financií.

Ministerstvo financií (MF) získalo na podporu programu RRVF pôžičku od Svetovej banky vo výške 5 miliónov EUR. Pôžička bude financovať vyše 20 technických asistencií a vzdelávacích projektov v rôznych oblastiach.

Dôležitou časťou reformy je zriadenie Štátnej pokladnice (ŠP) a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Úlohou agentúry ARDAL je hlavne organizovať a splácať štátny dlh, zabezpečiť vydávanie štátnych dlhopisov, zabezpečiť likviditu účtu pokladnice a vykonávať finančné operácie na finančnom trhu s dočasne voľnými prostriedkami ŠP. Druhotnými cieľmi zriadenia agentúry ARDAL je zredukovanie nákladov štátneho dlhu a napomáhať integrácii slovenského trhu s cennými papiermi do EÚ.

Obidve inštitúcie boli zriadené v priebehu roka 2003 a sú funkčné od 1. januára 2004. Počas roku 2003 im bola poskytnutá podstatná prevádzková a strategická technická asistencia (vrátane rôznych študijných pobytov), zvlášť cez program EU Phare. V rámci projektu RRVF bola poskytnutá technická asistencia pri podpore MF vo vývoji stratégie riadenia dlhu a limitované dodatočné poradenstvo je naďalej poskytované agentúre ARDAL v oblasti prevádzkových princípov.
ARDAL čelí viacnásobným výzvam vzhľadom na to, že moderné štruktúry trhu štátnych dlhopisov nie sú na Slovensku ešte zriadené. Predtým, než budú tieto štruktúry prevádzkyschopné musia byť vyvinuté nové nástroje, techniky a vypracované smernice.

Mnohé iniciatívy sa budú implementovať v roku 2004, napr. systém RTGS v Národnej banke Slovenska (NBS), moderný depozitárny a platobný systém pre dlhopisy a akcie (SCP), vytvorenie zboru primárnych obchodníkov a začatie aukcií zmeniek a dlhopisov prostredníctvom Bloomberg Auction System agentúrou ARDAL a iniciatívy NBS na vytvorenie depozitárneho a platobného systému pre štátne zmenky.

Tam však stále chýba koordinácia medzi rôznymi účastníkmi trhu s cennými papiermi.

Ciele zadania

Cieľom tohto zadania je poskytnutie asistencie a poradenstva agentúre ARDAL na získanie optimálnych primárnych a sekundárnych štruktúr pre štátny dlh cestou:

· Koordinácie existujúcich iniciatív a vyvolať nové iniciatívy na získanie moderného, efektívneho a likvidného trhu štátnych dlhopisov;
· Implementácia optimálneho systému pre primárnych obchodníkov, ktorý vytvára likviditu a priťahuje nových investorov;
· Podpora integrácie slovenského trhu do EURO trhu, zvlášť zlepšením vzťahov s primárnymi obchodníkmi a inštitucionálnymi investormi.

Povinnosti a zodpovednosti

Kľúčovými zodpovednosťami poradcu budú:

· Asistovať pri vypracovaní zmluvných podmienok medzi agentúrou ARDAL a budúcimi primárnymi obchodníkmi;
· Asistovať pri koordinácii postupov, pravidiel, pokynov a ďalších odporúčaní NBS, SCP, štátneho úradu pre trh, agentúry ARDAL a bankového sektoru (vrátane primárnych obchodníkov);
· Asistovať pri vypracovaní memoranda a začatí diskusií s International Central Securities Depositories (Medzinárodným centrom pre správu cenných papierov) za účelom získania ich dohody o začlenení slovenského vnútorného štátneho dlhu do ich systému;
· Posúdenie a navrhnutie vylepšení metodológie pre prípravu zmlúv s inštitucionálnymi investormi v spolupráci s primárnymi obchodníkmi a vyškolenie pracovníkov agentúry ARDAL pre takýto typ obchodných kontaktov.

Požadované výstupy

· Návrh zmluvy s primárnymi obchodníkmi;
· Písomné odporúčania pre NBS, SCP, štátny úrad pre trh, agentúru ARDAL a bankový sektor týkajúce sa organizácie trhu štátnych dlhopisov, schválené MF;
· Návrh memoranda o začlenení slovenského vnútorného štátneho dlhu do Medzinárodného centra pre správu cenných papierov;
· Zlepšená metodológia organizácie výjazdových prezentácií (road show) a tým vyškolený na takúto aktivitu.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca bude zodpovedať agentúre ARDAL a bude pravidelne podávať správy Riadiacej komisii RRVF. Do dvadsiatich pracovných dní poradca predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán dôležitých úloh, ktoré majú byť vykonané počas obdobia trvania kontraktu, akceptovaný Riadiacou komisiou. Naviac bude poradca predkladať krátke (maximum 3 strany) štvrťročné aktualizácie vstupnej správy riaditeľovi agentúry ARDAL a koordinátorovi projektu, v ktorých budú popísané úspechy za predošlý štvrťrok, pracovný program na nasledujúci štvrťrok a problémy s ktorými sa poradca stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu poradca predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúcu prácu a rozvoj v oblasti štruktúr trhu štátnych dlhopisov.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· Potvrdenie účastníkov trhu o zlepšení štruktúr trhu štátnych dlhopisov;
· Nižšie náklady štátneho dlhu (v porovnaní s inými podobnými vnútornými dlhmi);
· Zlepšená likvidita slovenského vnútorného štátneho dlhu;
· Zriadenie zboru primárnych obchodníkov (vrátane návrhu zmluvy);
· Implementácia moderného depozitárneho systému pre zmenky (NBS);
· Uspokojujúci pokrok smerom k cieľom stanoveným vo vstupnej správe tak, ako bolo popísané v predchádzajúcej časti.

Kvalifikačné predpoklady

Poradca by mal mať aspoň 15-ročnú prax a detailnú znalosť riadenia dlhu a likvidity.
Iné dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:

· Vysokoškolské vzdelanie v ekonomike alebo financiách;
· Skúsenosti s prevádzkovou implementáciou nových dlhových nástrojov a sekundárnych trhových štruktúr;
· Skúsenosti so vzťahmi medzi dlhovými agentúrami, primárnymi obchodníkmi a inštitucionálnymi investormi;
· Praktické skúsenosti s podobnými projektmi, najlepšie v tranzitných ekonomikách;
· Profesionálnu prax vo verejných financiách;
· Lektorské/koučovacie schopnosti;
· Ovládanie počítača;
· Plynulá angličtina;
· Diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí.

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie september 2004 – september 2005 s celkovým pracovným obdobím 90 dní. Jednotlivé misie by mali byť maximálne 10-dňové. Obmedzené množstvo aktivít môže byť vykonané z domovskej základne. Kontrakt by mal pokryť všetky cestovné náklady a diéty.

Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby, tlmočnícke a prekladateľské služby a financovanie domácich cestovných nákladov požadovaných pre splnenie úlohy. Vláda bude hradiť aj náklady spojené so školením, študijnými cestami a študijnými pobytmi organizovanými poradcom.