Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh pre experta pre účtovníctvo verejných financií

aktualizované dňa: 15. 07. 2005

V apríli 2003 prijala vláda Slovenskej republiky stratégiu reformy riadenia verejných financií (RRVF), ktorá sa zameriava na tri vzájomne závislé oblasti:
· Posilnenie transparentnosti verejných financií;
· Posilnenie strategického plánovania alokácie zdrojov a prechodu na rozpočtovanie zamerané na výsledky;
· Vytvorenie systému na zriadenie stabilného strednodobého rámca verejných financií.

Ministerstvo financií (MF) získalo na podporu programu RRVF pôžičku od Svetovej banky vo výške 5 miliónov EUR. Pôžička bude financovať množstvo technických asistencií a vzdelávacích projektov vo všetkých vyššie menovaných oblastiach. Očakáva sa, že práca vykonaná podľa tejto zmluvy bude úzko koordinovaná s príslušnými technickými asistenciami poskytovanými v rámci programu RRVF.

Na vytvorenie spoľahlivého strednodobého fiškálneho rámca, posilnenie transparentnosti a riadenia verejných financií a optimálne fungovanie novej Štátnej pokladnice a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity je nevyhnutné mať relevantné, spoľahlivé, porovnateľné, včasné a pochopiteľné informácie o verejných financiách, vrátane rozsahu nezaplatených záväzkov a nárokov. Súčasný systém účtovníctva verejných financií založený predovšetkým na hotovostnej báze neposkytuje ani celkový rozsah potrebných finančných informácií ani finančné informácie so všetkými týmito kvalitami. Ďalej, MF začalo proces transformácie dát verejných financií založených na hotovostnom základe na dáta na akruálovom základe podľa ESA-95, čo je časovo náročný proces a náchylný na chybovosť z dôvodu manuálnych zmien.

Za účelom zavedenia akruálového účtovníctva v rámci projektu RRVF poradca pre účtovníctvo verejných financií (‘poradca’) momentálne skúma slabé stránky súčasného systému účtovníctva verejných financií a navrhuje cestovnú mapu pre zavedenie akruálového účtovníctva vo verejnej správe. Celkový záver vstupnej správy poradcu hovorí, že informácie generované účtovníckym systémom verejných financií na Slovensku celkom nevyhovuje základným kritériám relevantnosti, spoľahlivosti, porovnateľnosti, včasnosti a pochopiteľnosti.

Z toho dôvodu sa Riadiaca komisia RRVF rozhodla, že poradca by sa mal sústrediť na:
· Navrhnutie komplexných definícií účtovníctva verejných financií na Slovensku;
· Navrhnutie špecifických metodológií účtovníctva verejných financií;
· Príprava strategických odporúčaní pre nasledujúci projekt.
Za účelom urýchlenia a posilnenia týchto aktivít bolo rozhodnuté menovať experta účtovníctva verejných financií.

Konzultant by si mal byť vedomý toho, že špecifický problém počas celej reformy účtovníctva bol nesprávny výklad a aplikácia konceptov a pojmov do relevantných a koherentných rámcov praxe. V niektorých prípadoch to môže byť z dôvodu koncentrácie na anglosaský systém účtovníctva. Účtovné systémy používané v Nemecku, Holandsku, Dánsku a Švédsku majú bližšie k slovenskému systému a väčšine systémov EÚ než anglosaské krajiny. Preto žiadúce aby bol konzultant oboznámený so systémami niektorých krajín alebo ich aspoň chápal v základoch.

Ciele zadania
Cieľom zadania je asistencia v rôznych aktivitách poradcovi pre účtovníctvo verejných financií a generálnemu riaditeľovi sekcie štátneho výkazníctva na MF na posilnenie slovenských praktík účtovníctva verejných financií.

Povinnosti a zodpovednosti
Špecifickou úlohou experta je asistovať v nasledovnom:
· Hodnotenie požiadaviek a praktík finančného riadenia, účtovníctva a výkazníctva v súčasnom slovenskom verejnom sektore (rozpočtové a príspevkové organizácie , VÚC, obce);
· Skúmanie špecifických detailov súčasných účtovníckych postupov, procesov a praktík;
· Odporúčanie zmien primeraných slovenským podmienkam v procese prechodu k najlepším európskym praktikám v horizonte niekoľkých rokov;
· Asistovať s návrhom technických definícií, štandardov, metodológií a pokynov finančného účtovníctva na Slovensku za použitia všeobecne uznávanej terminológie slovenského finančného účtovníctva;
· Komentáre k relevantnej dokumentácii v slovenčine alebo angličtine.

Od experta sa očakáva úzka spolupráca s poradcom pre účtovníctvo verejných financií a pracovníkmi sekcie štátneho výkazníctva na MF aby sa zabezpečilo, že návrhy v plnej miere zodpovedajú a sú prepojené s plánmi prechodu finančného účtovníctva a výkazníctva verejného sektoru MF a celkovým programom RRVF.
Požadované výstupy
· Písomné poradenstvo týkajúce sa technických definícií, štandardov, metodológií a pokynov finančného účtovníctva;

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ
Expert bude pracovať pod vedením poradcu pre účtovníctvo verejných financií a bude zodpovedať generálnemu riaditeľovi sekcie štátneho výkazníctva MF. Do šiestich týždňov od nástupu expert predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán dôležitých úloh, ktoré majú byť vykonané počas obdobia trvania kontraktu, akceptovaný generálnym riaditeľom sekcie štátneho výkazníctva MF. okrem toho bude expert predkladať krátke (maximum 3 strany) mesačné aktualizácie vstupnej správy generálnemu riaditeľovi sekcie štátneho výkazníctva MF, v ktorých budú popísané úspechy za predošlý mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa expert stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu expert predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúcu prácu a rozvoj v oblasti účtovníctva verejných financií.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti
Úspech experta sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:
· Preukázanie úzkej spolupráce s poradcom pre účtovníctvo verejných financií a pracovníkmi sekcie štátneho výkazníctva MF.

Kvalifikačné predpoklady
Expert by mal mať aspoň 10 rokov praxe vo finančnom riadení a aspoň 5 ročnú prax v účtovníctve a kontrole alebo audite vo verejnom sektore.

Ďalšie dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:
· Vysokoškolské vzdelanie v ekonomike, účtovníctve alebo verejných financiách;
· Znalosť zákonov, predpisov a praktík slovenského verejného sektora;
· Znalosť finančných predpisov a praktík slovenského verejného sektora;
· Dobrú znalosť anglickej a nemeckej metodológie finančného účtovníctva (alebo inej príslušnej krajiny);
· Znalosť zahraničných finančných praktík verejného sektora (najlepšie členského štátu EÚ);
· Plynulé ovládanie slovenského jazyka, dobrá znalosť anglického jazyka a najlepšie nemeckého jazyka.

Zmluvné úpravy
Úloha je plánovaná na obdobie 9 mesiacov so začiatkom v septembri 2004.

MF poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača a základných kancelárskych potrieb.