Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh pre poradenskú spoločnosť pre vývoj prepojenia makroekonomického modelu s medzinárodnou ekonomikou

aktualizované dňa: 22. 05. 2005

V apríli 2003 vláda Slovenskej republiky prijala stratégiu Reformy riadenia verejných financií (RRVF), ktorá sa zameriava na tri nezávislé oblasti:

· Posilnenie transparentnosti verejných financií;
· Posilnenie strategického plánovania pre alokáciu zdrojov a prechod na rozpočtovanie zamerané na výsledok;
· Tvorba systému pre ustanovenie stabilného strednodobého rámca verejných financií.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) získalo pôžičku od Svetovej banky vo výške 5 miliónov EUR na podporu programu RRVF. Pôžičkou sa bude financovať vyše 20 technických asistencií a školiacich projektov v rôznych oblastiach; pričom Inštitút finančnej politiky (IFP) je jedným z hlavných príjemcov podpory.
IFP je oddelenie na MF SR zodpovedné za prípravu makroekonomického rámca. IFP má približne 20 zamestnancov zodpovedných za: (a) prípravu makroekonomického rámca; (b) prognózovanie a monitorovanie daňových príjmov; (c) vypracovanie strednodobého finančného výhľadu, a (d) vypracovanie konvergenčného programu EU. 1. apríla 2003 bol menovaný nový riaditeľ.

IFP, ako súčasť RRVF, sa stane centrálnym útvarom MF SR a bude okrem iných zodpovedností tvoriť makroekonomické prognózy pre vládu. IFP ich bude zároveň aj prezentovať a obhajovať pred verejnosťou. Ďalej bude IFP zodpovedný za vypracovanie výhľadových dokumentov, ktoré bude Slovenská republika, ako člen EÚ, vypracovávať pre Európsku komisiu. IFP a rozpočtová sekcia MF SR budú spoločne zodpovedné za vypracovanie strednodobého fiškálneho rámca.
IFP dostáva od začiatku 2003 technickú asistenciu na podporu rozvoja technických nástrojov (vrátane školení pre tieto prípady ako aj školení počas výkonu práce) a inštitucionálneho rámca. Navyše, začiatok školiaceho programu, ktorý má zabezpečiť dokonalé pochopenie aplikovaných ekonomických a analytických procesov, je plánované na začiatok roka 2004. Očakáva sa, že akákoľvek vykonaná práca na základe tohto kontraktu bude úzko koordinovaná s týmito a ďalšími relevantnými projektmi v rámci programu RRVF.

IFP mieni vyvinúť kapacity pre analýzu vývojov medzinárodnej ekonomiky, najmä však Eurozóny. To mu umožní analyzovať prenosové mechanizmy a dopad externých šokov na slovenskú ekonomiku.

Ciele zadania

Cieľom zadania je vypracovanie prepojení medzi slovenským makroekonomickým modelom a dátami, prognózami a modelmi medzinárodných ekonomík, ako aj poradenstvo v oblasti vývoja globálnej ekonomiky. Predpokladá sa, že súčasťou poradenstva bude aj poskytnutie relevantného medzinárodného modelu spolu s nevyhnutnými poradenskými službami nutnými k prepojeniu slovenského makroekonomického modelu s medzinárodným modelom.

Povinnosti a zodpovednosti

Od poradenskej spoločnosti sa očakáva nasledovné:

· Poskytnutie vhodného globálneho makroekonomického modelu;
· Poradenstvo týkajúce sa používania globálneho modelu;
· Poskytovanie pravidelných aktualizácií databáz a stavu medzinárodnej ekonomiky, vrátane kľúčových finančných premenných a komoditných cien a medzinárodných prognóz;
· Poskytovanie poradenských služieb týkajúcich sa integrácie makroekonomického modelu Slovenska do globálneho makroekonomického modelu, tak aby boli umožnené hlavné prepojenia medzi slovenskou ekonomikou a medzinárodnými ekonomikami;
· Poradenstvo týkajúce sa ďalšieho rozvoja makroekonomického modelu Slovenska na podporu zlepšených prepojení s medzinárodnou ekonomikou;
· Poskytnutie školenia o používaní globálneho makroekonomického modelu;
· Poskytovanie pravidelných inštruktáží a/alebo pozvánok na konferencie o najnovších vývojoch v medzinárodnej ekonomike;
· Udržiavať spojenie s členmi IFP a príslušnými pracovníkmi projektu RRVF.

Požadované výstupy

· Slovenský makroekonomický model integrovaný do svetového makroekonomického modelu;
· Zaškolenie pracovníkov v používaní tohto modelu;
· Zvýšenie kvalifikácie IFP v oblasti analýzy a dopadov najnovších vývojov medzinárodnej ekonomiky.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradenská spoločnosť bude zodpovedať Ministrovi financií a Koordinátorovi projektu a bude podávať správy Riadacej komisii RRVF na pravidelnej báze.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradenskej spoločnosti bude posudzovaný na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· Pravidelné databázy a správy o vývoji medzinárodnej ekonomiky;
· Pozvánky na konferencie o vývoji medzinárodnej ekonomiky;
· Zlepšená analýza dopadu vývoja medzinárodnej ekonomiky na slovenskú ekonomiku;
· Pozitívne hodnotenie pracovníkov IFP a ostatných pracovníkov projektu RRVF.

Kvalifikačné predpoklady poradenskej spoločnosti

Poradenská spoločnosť by mala mať rozsiahle skúsenosti v medzinárodnom makroekonomickom modelovaní a taktiež skúsenosť s dodávaním globálnych ekonomických modelov a prognóz pre klientov. Naviac, zamestnanci by mali umožniť integráciu ekonometrického modelu Slovenska do tohto globálneho modelu. Medzi zamestnancov poradenskej spoločnosti by mal patriť jeden a viac makroekonómov, ktorí majú praktické skúsenosti s makroekonomickým modelovaním tak trhových ako aj tranzitných ekonomík.

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie január 2005 – júl 2006 a jej aktivity by mali byť rozložené na celé toto obdobie podľa dohody s riaditeľom IFP. Kontrakt by mal pokryť všetky náklady, vrátane cestovných nákladov a diét.

MF SR poskytne kancelárske priestory, prednášaciu miestnosť vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby, tlmočnícke a prekladateľské služby. MF SR bude znášať aj náklady na účasť, cestovné náklady a diéty pracovníkov IFP, ktorí sa budú zúčastňovať konferencií o vývoji medzinárodnej ekonomiky