Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) poradcu pre fiškálne otázky EÚ

aktualizované dňa: 15. 07. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RRVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády. V rámci prípravnej fázy projektu boli tieto aktivity pripravované od konca roku 2002.

Od 1. mája 2004 sa má Slovenská republika stať plnoprávnym členom Európskej únie (EÚ). Aktivity fiškálnej a ekonomickej politiky v Slovenskej republike týmto nadobudnú ďalšiu dôležitú dimenziu. Ako člen EÚ by sa Slovensko malo aktívne zúčastňovať na vytváraní ekonomickej politiky a koordinácii fiškálnej politiky na úrovni EÚ. Okrem toho, nastávajúce členstvo v EÚ - ako aj konečný vstup Slovenska do Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) – prinesú výhody aj obmedzenia pri navrhovaní kľúčových ekonomických reforiem s fiškálnymi dopadmi. Pred vládou Slovenskej republiky stojí výzva na zdokonalenie inštitucionálnych kapacít pre zvládnutie všetkých spomínaných úloh.

Do úvahy je potrebné vziať značné dopady vstupu do EÚ na fiškálnu politiku a potrebu zdokonalenia inštitucionálnych kapacít a plne ich integrovať do reformy riadenia verejných financií. Túto úlohu by mal vykonávať na to určený expert, ktorý bude pôsobiť ako poradca MF SR a zároveň člen tímu projektu RRVF.

Ciele pridelenej funkcie

Hlavným cieľom je vytvorenie úplných, efektívnych a trvalých politík a inštitucionálneho mechanizmu na MF SR pre prácu s novými požiadavkami a potrebami vo fiškálnej sfére, vychádzajúcimi z členstva Slovenska v EÚ.

Úlohy a zodpovednosti

Poradca bude pri podpore rozvoja koherentného fiškálneho rámca plniť nasledujúce úlohy:

 • poskytovať rady ministrovi v oblasti dopadov fiškálnej politiky vyplývajúcich z členstva Slovenska v EÚ
 • poskytovať ministrovi analytickú podporu a operatívne rady vo všetkých hlavných oblastiach ekonomickej a fiškálnej politiky hlavne v tých oblastiach, ktoré sú podstatne ovplyvnené členstvom v EÚ.
 • zabezpečovať aby výsledky, dopady a požiadavky vyplývajúce z členstva Slovenska v EÚ boli brané do úvahy pri všetkých ekonomických reformách s fiškálnymi dopadmi, za ktoré je zodpovedné MF SR
 • posilniť inštitucionálne kapacity MF SR za účelom zapojenia sa do koordinácie ekonomickej a fiškálnej politiky na úrovni EÚ
 • poskytovať rady ministrovi pri vypracovaní efektívneho mechanizmu na prípravu a riadenie jeho aktivít týkajúcich sa Ecofin a vytvárania ekonomickej politiky EÚ.
 • poskytovať rady relevantným oddeleniam MF SR a Národnej banke Slovenska o rozvoji stratégie a smerníc v oblasti politiky pre konečný vstup Slovenska do Hospodárskej a menovej únie (HMÚ),
 • úzko spolupracovať s ostatnými expertami tímu projektu RRVF, hlavne s tými zodpovednými za audit MF SR, posilnenie makroekonomického rámca Inštitútu finančnej politiky pri MF SR, funkčné analýzy rozpočtového procesu a koordináciu programov, za účelom zabezpečenia konzistentnosti aktivít poradcu a ich väzieb na ostatné reformy riadenia verejných financií, a aby im bola poskytnutá podstatná asistencia kde je to potrebné.

Požadované výstupy

 • príprava a implementácia vstupnej správy, obsahujúcej pracovný program a časový harmonogram na základe popisu úloh a dohody s MF SR, a mesačné správy o dosiahnutých výsledkoch
 • príprava špecifických návrhov na vytvorenie trvalého inštitucionálneho mechanizmu na MF SR za účelom podpory aktívnej účasti Slovenska v procese tvorby politiky EÚ
 • poskytovanie priebežných rád v záležitostiach popísaných v sekcii Úlohy a zodpovednosti

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca sa bude zodpovedať MF SR a bude úzko spolupracovať s koordinátorom projektu, dlhodobým poradcom a poradcom pre riadenie projektu. Poradca bude podávať pravidelné správy ministrovi alebo štátnemu tajomníkovi a koordinátorovi Projektu RRVF. Na konci druhého mesiaca poradca predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán dôležitých úloh, ktoré majú byť vykonané v priebehu obdobia kontraktu. Poradca bude predkladať krátke (maximum tri strany) mesačné aktualizácie vstupnej správy ministrovi alebo štátnemu tajomníkovi a koordinátorovi projektu RRVF, v ktorých budú popísané dosiahnuté úspechy za predošlý mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa poradca stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu predloží poradca finálnu správu o vykonanej práci, obsahujúcu odporúčania pre budúcu asistenciu v oblasti členstva v EÚ.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Okrem toho dôležitými ukazovateľmi budú:

 • evidentná úzka spolupráca s poradcami pracujúcimi v rámci iných kontraktov projektu RRVF, hlavne s poradcami v oblasti auditu MF SR, posilnenia makroekonomického rámca Inštitútu finančnej politiky pri MF SR, funkčnej analýzy rozpočtového procesu a koordinácie programov
 • uspokojivý progres smerom k cieľom vytýčeným vo vstupnej správe ako to bolo popísané v predchádzajúcej sekcii
 • úspešný transfer vedomostí na MF SR vo vzťahu k dopadom politiky a fiškálnym dopadom slovenskej účasti v inštitúciách tvoriacich politiku EÚ

  Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky, aplikovanej ekonomiky, financií, špecializácia na verejné financie
 • výborná znalosť fundamentálnych inštitucionálnych štruktúr EÚ a politík v ekonomickej oblasti
 • detailné a aktuálne chápanie dynamiky prístupového procesu do EÚ, hlavne zákona o vstupe
 • preukázateľná schopnosť práce v medzinárodnom prostredí
 • preukázateľné organizačné schopnosti
 • dobré politické úsudky a diplomatické schopnosti
 • plynulá znalosť anglického a slovenského jazyka

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na celé obdobie projektu RRVF, t.j. na 36 mesiacov v období júl 2003 –júl 2006. Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby. MF SR bude zo svojej rozpočtovej kapitoly preplácať poradcovi nevyhnutné náklady spojené s domácimi a zahraničnými služobnými cestami, ktoré schváli Minister financií SR. Vláda bude hradiť náklady školení organizovaných poradcom pre vládnych úradníkov.