Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) pre koordinátora projektu

aktualizované dňa: 15. 07. 2005

MF SR požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RVF). Z pôžičky sa bude financovať technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovania, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády.

Na základe ustanovení prípravnej fázy projektu bol vybraný konzultant pre koordináciu prípravy reforiem a poskytovanie poradenstva Riadiacej komisii PRRVF (Riadiaca komisia) a ministrovi financií o celkovej koordinácii vládneho programu reformy riadenia verejných financií. Toto Zadanie úloh (TOR) je aktualizáciou Zadania úloh pre vyššie uvedenú funkciu.

Ciele pridelenej funkcie

Hlavným cieľom je zaistiť efektívnu a flexibilnú koordináciu a implementáciu Projektu RRVF, inter alia zabezpečením, aby vo všetkých aktivitách projektu participovali príjemcovia projektu.

Povinnosti

Koordinátor bude

· Zabezpečovať koordináciu medzi príjemcami a poradcami pri implementácii projektu RRVF
· Zabezpečovať optimálnu spoluprácu príjemcov v súvislosti s implementáciou všetkých komponentov projektu RRVF;
· Pôsobiť ako stály tajomník Riadiacej komisie;
· Pôsobíť ako stály tajomník Koordinačnej skupiny;
· Dohliadať na obstarávací process, hlavne výber konzultantov;
· V spolupráci s dlhodobým poradcom a hlavným poradcom vypracúvať zadania úloh (TOR) pre subkomponenty projektu;
· Viesť rokovania týkajúce sa kontraktov;
· Dohliadať na finančný manažment a administráciu projektu.

Požadované výstupy

· V spolupráci s dlhodobým poradcom príprava a predkladanie štvrťročných správ o napredovaní projektu Riadiacej komisii, ktoré budú vypracované na základe mesačných správ od poradcov PRRVF;
· Zadania úloh (TOR) pre subkomponenty projektu.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Koordinátor bude podávať správy ministrovi financií a bude úzko spolupracovať s dlhodobým poradcom a hlavným poradcom, ktorý budú jeho hlavnými partnermi. Koordinátor projektu bude podávať správy aj Riadiacej komisii. Na konci svojho kontraktu predloží záverečnú správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre opatrenia nevyhnutné pre posilnenie reformy verejných financií v budúcnosti.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech koordinátora projektu sa bude hodnotiť na základe vypracovaných a doručených výstupov. Okrem toho budú dôležité nasledujúce ukazovatele:

· Riadiaca skupina Projektu RRVF je hlavným fórom pre vypracúvanie politiky pre reformy verejných financií;
· Pracovná skupina pre legislatívu pri Riadiacej komisii PRRVF efektívne koordinuje právne aspekty reforiem;
· Efektívne fungovanie Koordinačnej skupiny PRRVF;
· Dodržiavania dohodnutého časového harmonogramu pre reformy.

Kvalifikácia

Koordinátor projektu by mal byť občan Slovenskej republiky a mal by mať aspoň 10-ročnú príslušnú prax na vyššej úrovni riadenia a podrobnú pracovnú znalosť jednej alebo viacerých oblastí programu reformy riadenia verejných financií.

Ďalej by mal mať:

· vyšší stupeň vysokoškolského vzdelania v oblasti ekonómie, obchodu alebo verejných financií;
· silné vodcovské schopnosti a dôkaz o úspešnom vedení multi-disciplinárnych tímov;
· diplomatické zručnosti a zvládanie práce v medzinárodnom prostredí;
· dobrú znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie 36 mesiacov s nástupom približne v júli 2003.

Vláda poskytne poradcovi kancelárske priestory, možnosť používať osobný počítač, základné kancelárske potreby a vybavenie kancelárie vrátane osobného počítača, laserovej tlačiarne, faxu a kopírovacieho stroja. Vláda bude hradiť všetky domáce i zahraničné cestovné náklady nevyhnutné na splnenie úlohy. Koordinátorovi projektu bude asistovať riaditeľka sekretariátu/osobná tajomníčka.