Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) poradcu pre inštitucionálne posilnenie Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR

aktualizované dňa: 22. 05. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RRVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády.

Inštitút finančnej politiky (IFP) je útvarom MF SR zodpovedným za prípravu makroekonomického rámca. IFP má asi 15 zamestnancov (má sa rozšíriť na 20 zamestnancov) a zodpovedá za: (a) prípravu makroekonomického rámca; (b) vypracovanie strednodobého finančného výhľadu a (c) vypracovanie Predvstupového ekonomického programu (PEP) pre vstup do EÚ. Nový riaditeľ bol prijatý od 1. apríla 2003.

V rámci projektu RRVF sa Inštitút finančnej politiky stane centrálnou jednotkou zodpovednou za makroekonomické prognózy pre vládu. IFP bude prezentovať a obhajovať tieto prognózy na verejnosti. Naviac IFP bude zodpovedné za prípravu výhľadových dokumentov, ktorých príprava bude od Slovenskej republiky ako člena Európskej únie vyžadovaná pre Európsku komisiu. IFP a sekcia rozpočtovej politiky +MF SR budú spoločne zodpovedné za návrhy strednodobého fiškálneho rámca.

V rámci prípravnej fázy projektu bol od začiatku roku 2003 kontrahovaný poradca pre posilnenie makroekonomických kapacít IFP. Pokračovanie tejto pomoci sa predpokladá do konca roku 2004.

Naviac okrem spomínanej technickej pomoci pre IFP, bude vláda kontrahovať technickú pomoc v rôznych oblastiach rozpočtovania a širšieho fiškálneho riadenia v rámci programu pojektu RRVF a očakáva sa, že každá aktivita prevádzaná v rámci tohto kontraktu by mala byť úzko koordinovaná s ostatnou technickou pomocou poskytovanou v rámci programu reformy, vrátane samostatného kontraktu ktorý vláda uzatvorila s konzultantmi na prevedenie auditu (t.j. funkčnej analýzy) MF SR.

Ciele pridelenej úlohy

Cieľom pridelenej úlohy je pomôcť slovenskej vláde so zlepšením a posilnením nasledovného:

1. internej organizačnej štruktúry IFP
2. inštitucionálneho fungovania IFP v rámci MF SR, hlavne s ohľadom na väzby so sekciou daňovou a colnou a sekciou rozpočtovej politiky MF SR, Štátnou pokladnicou, Agentúrou riadenia dlhu a likvidity a Národnou bankou a ostatnými vládnymi inštitúciami.

Úlohy a zodpovednosti

Od poradcu sa v rámci podpory rozvoja koherentného strednodobého fiškálneho rámca očakáva nasledovné:

1. analýza existujúcich aktivít, internej organizačnej štruktúry a popisu funkcií pracovníkov IFP
2. príprava návrhov na zosúladenie aktivít, internej organizácie a popisu funkcií s najlepšími praktikami v podobných oddeleniach ministerstiev financií ostatných krajín pristupujúcich do EÚ a členských štátov OECD, vrátane:

a. transparentnej štruktúry pre rozvoj strednodobého fiškálneho rámca, ktorý jasne prideluje zodpovednosť za makroekonomické a fiškálne prognózy na agregovanej úrovni pre IFP, a na detailnejšej úrovni, špecializovaným oddeleniam ako daňovej sekcií a sekcií rozpočtovej politiky MF SR
b. formálne procedurálne pravidlá na podporu tejto štruktúry
c. neformálne vzťahy medzi IFP a inými sekciami MF SR, rezortnými ministerstvami, Národnou bankou (NBS) a ostatnými verejnými inštitúciami

Poradca by mal počas obdobia kontraktu úzko spolupracovať s ostatnými poradcami poskytujúcimi pomoc v rámci projektu, hlavne s poradcami zodpovednými za audit MF SR, posilnenie makroekonomického rámca IFP, previazanie vysokého stupňa rozhodovania s rozpočtovým procesom, zavedenie viacročného rozpočtovania, programového rozpočtovania a koordinácie programov, za účelom zabezpečenia previazanosti a konzistentnosti aktivít poradcu s ostatnými reformami riadenia verejných financií.

Požadované výstupy

· Dokumentácia inštitucionálnych väzieb a nových procedúr MF SR ktoré zahŕňajú IFP
· Porovnávacie analýzy uvádzajúce dôvody návrhov

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca bude zodpovedať ministrovi financií a Koordinačnej jednotke projektu RRVF a bude pravidelne podávať správy Riadiacej komisií Projektu RRVF. Na konci druhého mesiaca poradca predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán signifikantných úloh, ktoré majú byť vykonané v priebehu obdobia kontraktu, akceptovaný Riadiacou komisiou. Naviac bude poradca predkladať krátke (maximum tri strany) mesačné aktualizácie vstupnej správy koordinátorovi projektu a Riadiacej komisií, v ktorých budú popísané dosiahnuté úspechy za predchádzajúci mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa poradca stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu poradca predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúcu pomoc v oblasti fiškálnej/makroekonomickej politiky.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· optimálna interná organizácia IFP z pohľadu požiadaviek ktoré sú na IFP kladené a podľa lokálnych podmienok
· úzke inštitucionálne väzby medzi IFP a sekciou rozpočtovej politiky MF SR
· úzke inštitucionálne väzby medzi IFP a Štátnou pokladnicou, Agentúrou riadenia dlhu a likvidity, Národnou bankou a ostatnými príbuznými verejnými inštitúciami.
· evidencia úzkej spolupráce s poradcami pracujúcimi v rámci ostatných kontraktov projektu RRVF, hlavne s poradcami zameranými na audit MF SR, posilnenie makroekonomického modelového rámca IFP, zavedenie viacročného a programového rozpočtovania a celkovú koordináciu
· uspokojivý progres smerom k cieľom vytýčeným vo vstupnej správe ako to bolo popísané v predchádzajúcej sekcií

Kvalifikačné predpoklady

Poradca by mal mať aspoň 10 rokov praxe na úrovni riadiacej politiky na Ministerstve financií alebo v ekvivalentnej organizácii v oblasti fiškálnej/makroekonomickej politiky.

Iné dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:

· vysokoškolské vzdelanie v ekonomike, verejných financiách alebo verejnej správe
· praktické skúsenosti s fiškálnou/makroekonomickou politikou v trhových alebo tranzitných ekonomikách
· praktické skúsenosti v presadzovaní inštitucionálnej zmeny
· diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie september 2003 - september 2004, celkové pracovné obdobie bude 6 mesiacov. Kontrakt by mal byť rozdelený do dvoch častí, prvá časť zaoberajúca sa internou organizáciou by mala byť prevedená čo najskôr zatiaľ čo druhá, zaoberajúca sa vytvorením inštitucionálnych väzieb by mala byť prevedená v roku 2004.

Kontrakt by mal pokryť všetky cestovné náklady a diéty.

Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby, tlmočnícke a prekladateľské služby a financovanie domácich cestovných nákladov požadovaných pre splnenie úlohy. Vláda má k dispozícii financie na školenie pre vládnych úradníkov organizované poradcom.