Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) pre poradcu pre riadenie verejného dlhu a likvidity

aktualizované dňa: 22. 05. 2005

Základné údaje

Ministerstvo financií Slovenskej republiky získalo od Svetovej banky pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády.

Slovenská republika schválila zákon, ktorý splnomocňuje Agentúru pre riadenie dlhu a likviditu (ARDaL) riadiť verejný dlh. ARDaL existuje v štádiu inštitucionálneho dobudovania, pripravuje sa schválený súbor pravidiel jej činnosti a prechod kompetencií z MF SR a NBS na ARDaL. Je spracovaný návrh stratégie riadenia dlhu a likvidity.

Ciele pridelenej funkcie

Cieľom pridelenej funkcie je poskytovať ad hoc technickú asistenciu štátnemu tajomníkovi MF SR pri vypracúvaní a aktualizácii stratégie pre riadenie dlhu a pravidiel pre fungovanie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.

Povinnosti

V rámci slovenských orgánov spadajúcich pod ministra financií a s nimi súvisiacimi organizačnými, zdrojovými a štrukturálnymi potrebami navrhovať strategické a ďalšie rozhodnutia, týkajúce sa riadenia dlhu a likvidity.

Poradca bude radiť štátnemu tajomníkovi MF SR hlavne:

- pri posudzovaní a aktualizácii Stratégie riadenia dlhu a likvidity SR,
- pri posudzovaní , formulovaní návrhov a odstraňovaní úzkych miest pri presune, resp. deľbe kompetencií medzi ARDL, MF SR a ŠP,
- pri posudzovaní a formulovaní návrhov MF SR a ARDL na upresnenie legislatívy, vnútorných predpisov a vzťahov medzi ARDL, MF SR a ŠP,
- posudzovaní a tvorbe systému podávania monitorovacích a ďalších správ,
- pri riešení ďalších aktuálnych úloh, spojených s riadením dlhu a likvidity v SR.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspešnosť poradcu sa bude posudzovať na základe:

- zhodnotenia kvality predložených návrhov koordinátorom projektu a štátnym tajomníkom MF SR,
- predloženia záverečnej správy s návrhmi na ďalšie skvalitnenie výkonu a riadenia dlhu a posilnenie reformy verejných financií počas budúcich rokov.

Požiadavky na prepojenia a na podávanie správ

Poradca bude podliehať štátnemu tajomníkov MF SR a koordinátorovi projektu. Na základe konkrétnych zadaní, obdržaných od koordinátora projektu bude podávať správy štátnemu tajomníkovi, koordinátorovi projektu a dlhodobému poradcovi. Bude úzko spolupracovať s koordinátorom a dlhodobým poradcom Projektu. Správy, podávané počas trvania kontraktu a prijateľných pre manažment ministerstva financií, budú obsahovať popis stavu projektu, existujúce problémy a úzke miesta. Na konci svojho kontraktu predloží záverečnú správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať definovanie úzkych miest a návrhy na zlepšenie riadenia dlhu a likvidity potrebné na posilnenie reformy riadenia verejných financií počas budúcich rokov.

Kvalifikačné predpoklady poradcov

Poradca musí mať minimálne 10-ročné skúsenosti s prácou vo vedúcej funkcii na ministerstve financií alebo ekvivalentnej funkcii a musí mať podrobné pracovné znalosti z oblasti riadenia dlhu a likvidity.

Medzi ďalšie dôležité kvalifikačné predpoklady patrí:

§ vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky, verejnej správy alebo verejných financií,
§ praktické skúsenosti s riadením dlhu a likvidity v štandardných, resp. tranzitívnych trhových ekonomikách,
§ dobré diplomatické schopnosti a schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí.

Časové rozloženie a zmluvné úpravy

Pôsobenie poradcu sa predpokladá v období november 2003 – jún 2006. Dĺžka a miesto skutočného výkonu činnosti sa prediskutuje počas zmluvných rokovaní. Zmluva by mala pokryť všetky cestovné náklady a náklady na tlmočnícke a prekladateľské služby.

Ministerstvo financií poskytne poradcovi kancelárske priestory, možnosť používať osobný počítač, základné kancelárske potreby a financie na uhradenie vnútroštátnych cestovných nákladov súvisiacich s jeho funkciou. Okrem toho vláda uhradí náklady na školenie, ktoré poradca poskytne vládnym úradníkom.