Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh poradcu pre diagnostiku účtovníctva verejných financií

aktualizované dňa: 26. 04. 2005

V apríli 2003, vláda Slovenskej republiky prijala Stratégiu reformy riadenia verejných financií (RRVF), ktorá sa zameriava na tri vzájomne závislé oblasti:

· Posilnenie transparentnosti verejných financií;
· Posilnenie strategického plánovania prerozdeľovania zdrojov a prechod na rozpočtovanie zamerané na výsledky;
· Tvorba systému na zriadenie rámca stabilného strednodobého verejného financovania.

Posilnenie riadenia verejného sektora systémom a podporou strediskom výpočtovej techniky pre účely rozpočtovania a rozpočtovou realizáciou bolo pričlenené k týmto oblastiam.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) uzavrelo pôžičku so Svetovou bankou na podporu programu RRVF vo výške 5 miliónov EUR. Pôžička bude použitá na financovanie projektov oblasti technickej podpory a školení vo všetkých spomenutých oblastiach. Očakáva sa, že akákoľvek práca vykonaná podľa tejto zmluvy bude úzko koordinovaná s náležitou technickou podporou poskytovanou v rámci programu RRVF.

Pre vytvorenie vierohodného strednodobého finančného rámca pre posilnenie transparentnosti verejných financií a riadenia a optimálneho fungovania novej štátnej finančnej správy (ŠFS) a Agentúry riadenia dlhu a likvidity (ARDL), ktoré sa obe stanú funkčnými od 1.1.2004, je nevyhnutné poznať presný stav verejných financií vrátane rozsahu nezaplatených dlhov a požiadaviek. Súčasný systém financovania verejnej správy na báze príjmov a výdavkov to neumožňuje. Začiatkom roka 2003, ako súčasť príprav pre členstvo v EÚ, prijalo MF SR metodológiu pre transformáciu dát na základe príjmov výdavkov na podávanie správ podľa ESA 95 metodológie (princíp nákladov s časovým rozlíšením). Táto transformácia sa uskutočňuje viac-menej na manuálnej báze bez priameho prepojenia na pôvodné účtovanie hlavných rozpočtových výdavkových položiek, ako sú napríklad platby úrokov a dáta týkajúce sa podávania správ o časovo rozlíšených daňových záväzkoch alebo nedoplatky a pohľadávky vo všeobecnosti. Taktiež ŠFS a ARDL používajú časovo náročné metódy na získanie informácií bezhotovostného pôvodu.

Je jasné, že zavedenie rozšírených účtovníckych praktík zahrňujúcich prvky rozvinutého časového rozlišovania a riadenia účtovníctva vo verejnej správe v súlade s IFAC-PSC a IPSAS štandardami a v úplnej zhode s požiadavkami Národného účtovníctva podľa pravidiel a zákonov ESA 95 by bolo podstatným úspechom RRVF. Komplexnosť, náklady a úsilie na zavedenie časovo rozlíšeného účtovníctva však naznačuje, že by malo byť vykonané dôsledné preskúmanie hĺbky a postupnosti rozšírenia časového rozlíšenia vo verejnom financovaní na Slovensku. Ďalšie zváženia zahrňujú prevládajúci nedostatok kapacít týkajúcich sa celkového finančného riadenia v oblasti verejných financií a nedostatok koncepčných a podporných štruktúr ako aj stav účtovníctva v ŠFS a ARDL a jeho prepojenie s účtovníctvom právnických osôb v oblasti rozpočtu. Musia sa vzťahovať aj na rozšírené postupy týkajúce sa štandardovaného účtovníctva a využívania modernej účtovej osnovy, ktorá by mala byť primeraná pre výkonnostný rozpočet a finančné riadenie štátnych finančných zdrojov. Tento fakt následne vyvoláva potrebu dostatočne veľkého a vyškoleného počtu účtovníkov verejných financií.

Zatiaľ čo zoznam krajín, ktoré zaviedli úplnú časovo rozlíšené účtovníctvo je stále krátky, vonkajšie tlaky na krajiny, vzhľadom na veľké výhody spojené s jeho zavedením, narastá.

Ciele pridelenej funkcie

Cieľom tohto zadania je asistovať vláde pri skúmaní slabých miest súčasného systému verejného financovania a navrhnúť podrobný popis zavedenia časovo rozlíšeného účtovania verejnej správy.

Povinnosti a zodpovednosti

Špecifické úlohy poradcu sú následovné:

· Zhodnotenie súčasného systému financovania verejnej správy na báze príjmov výdavkov s dôrazom na minimalizáciu rizík a administratívnej záťaže modelu a postupov rozšíreného verejného financovania;
· Uskutočniť analýzu predností, slabých miest, príležitostí a rizík (SWOT) potrebného rozšírenia verejného financovania, zvlášť čo sa týka zavedenia časovo rozlíšeného účtovania vo verejnej správe s dôrazom na rozsah, náklady a načasovanie;
· Zahrnúť do posudku a SWOT analýzy postupy a vývoj v iných krajinách s tranzitnými ekonomikami a členských krajín EÚ;
· Navrhnúť vylepšenia súčasného systému verejného financovania a plán prechodu rozšírenia na postupy časovo rozlíšeného účtovníctva;
· Úzko spolupracovať s ďalšími poradcami pri poskytovaní podpory projektu RRVF za účelom zabezpečenia úplného súladu navrhovaného systému a jeho prepojenia s celkovým programom RRVF.

Je zrejmé, že hodnotenie a návrhy sú založené na dôležitom predpoklade, že v prípade zavedenia časovo rozlíšeného účtovníctva bude účtovníctvo na báze príjmov a výdavkov v značnej miere stále používané vzhľadom na to, že je to momentálne najlepší spôsob. Zvažovaný rozsah pre verejné financovanie a vypracovávanie správ bez toho aby sa vopred odsudzovali špecifické slovenské riešenia je nasledovný:

· hotovosť (platby)
· upravená hotovosť ( platby + dodatočné lehoty)
· upravené časové rozlíšenie (+ pohľadávky a záväzky)
· plné časové rozlíšenie (+účty pre aktíva a rozvrhnutie príjmov a výdavkov)

Požadované výstupy

· Zhodnotenie súčasného systému verejného financovania na báze príjmov a výdavkov;
· SWOT analýza rozšíreného verejného financovania za účelom zavedenia časovo rozlíšeného účtovníctva vo verejnej správe v súlade s medzinárodnými štandardmi;
· Návrh vylepšení súčasného systému účtovníctva verejnej správy na báze príjmov a výdavkov;
· Návrh plánu prechodu na rozšírenie účtovníctva verejnej správy o postupy časovo rozlíšeného účtovníctva.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca bude zodpovedať ministrovi financií a Koordinačnej jednotke projektu RRVF a bude pravidelne podávať správy Riadiacej komisií Projektu RRVF. Na konci druhého mesiaca poradca predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán dôležitých úloh, ktoré majú byť vykonané v priebehu obdobia kontraktu, akceptovaný Riadiacou komisiou. Naviac bude poradca predkladať krátke (maximum tri strany) mesačné aktualizácie vstupnej správy koordinátorovi projektu a Riadiacej komisií, v ktorých budú popísané dosiahnuté úspechy za predchádzajúci mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa poradca stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu poradca predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúcu podporu v oblasti kontroly výdavkov.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· Dôkaz úzkej spolupráce s poradcami pracujúcimi na základe iných kontraktov programu RRVF.

Kvalifikačné predpoklady

Poradca by mal mať aspoň 10 rokov praxe vo verejných financiách na MF SR alebo ekvivalentnej inštitúcii.

Iné dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:

· vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v ekonomike, účtovníctve alebo verejných financiách;
· praktické skúsenosti s prechodom z účtovníctva na báze príjmov a výdavkov na časovo rozlíšené účtovníctvo verejnej správy;
· diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí.

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie 100 pracovných dní v priebehu roka 2004. Kontrakt pokryje všetky cestovné náklady a diéty.

Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby, tlmočnícke a prekladateľské služby a financovanie domácich cestovných nákladov požadovaných pre splnenie úlohy.