Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR o aktualizácii odporúčaných tlačív na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov)

aktualizované dňa: 12. 07. 2005

Referent: Ing. Viera Mezeiová, tel. 02/ 5958 3409 Číslo: MF/004166/2005-721 Dňa: 17. 01. 2005


Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív podľa § 50 zákona o dani z príjmov na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „vyhlásenie“) oznamuje:

1. V prílohe č. 1 tohto oznámenia Ministerstvo financií Slovenskej republiky uverejňuje aktualizovaný odporúčaný vzor vyhlásenia pre daňovníkov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Pre daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie, je vyhlásenie súčasťou tlačiva daňového priznania.

2. Súčasťou vyhlásenia daňovníkov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, je podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Ministerstvo financií Slovenskej republiky uverejňuje v prílohe č. 2 tohto oznámenia aktualizovaný odporúčaný vzor potvrdenia.

3. Vzory odporúčaných tlačív sú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky: www.finance.gov.sk .

4. Ak daňovníci na tieto účely použijú vlastné tlačivá, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča, aby tieto tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzoroch tlačív, ktoré sú v prílohách k tomuto oznámeniu.Ing. Branislav Ďurajka, v.r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej

Príloha: