Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR Číslo MF/4693/2005-73 o používaní alkoholometrických tabuliek pri zisťovaní objemovej koncentrácie liehu

aktualizované dňa: 20. 05. 2005

Referent: Ing. J. Bučanová Ingeliová, tel: 02/59583496
Číslo: MF/4693/2005-73

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, v súvislosti s nadobudnutím účinnosti výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. januára 2005 č. 3301/2004-100 o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu oznamuje, že alkoholometrické tabuľky, ktoré boli uvedené v prílohe č. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2914/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometrických tabuľkách a ktoré sa používajú pri zisťovaní objemovej koncentrácie liehu a zisťovaní množstva liehu z hmotnosti liehu alebo z objemu liehu, nie sú v zmysle § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov súčasťou nového výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3301/2004-100.

Problematiku alkoholometrických tabuliek upravuje tretia časť prílohy č. 16 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, do ktorej je transponovaná smernica Rady č. 76/766/EHS z 27. júla 1976 o zblížení zákonov členských štátov týkajúcich sa liehových tabuliek. Keďže alkoholometrické tabuľky obsahujúce výsledné hodnoty potrebné na výpočet objemovej koncentrácie etanolu, objemového množstva etanolu a hmotnosti etanolu vo vodnom roztoku etanolu sú nevyhnutnou pomôckou ako pre správcu dane, tak aj pre daňové subjekty pri zisťovaní vyrobeného množstva liehu a zásob liehu, zabezpečuje sa ich úprava Slovenskou technickou normou.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča do termínu vydania alkoholometrických tabuliek používať alkoholometrické tabuľky, ktoré tvorili prílohu č. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2914/2003-100. Zároveň dávame do pozornosti, že medzinárodné alkoholometrické tabuľky sú k dispozícii na stránke Medzinárodnej organizácie legálnej metrológie v časti publikácie.

Ing. Adrián Belánik v. r.
vymenovaný na zastupovanie
generálneho riaditeľa
sekcie daňovej a colnej