Späť Verzia pre tlač

Usmernenie MF SR k uplatňovaniu niektorých ustanovení zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z.

aktualizované dňa: 20. 05. 2005

Referent: Ing. Jana Bučanová Ingeliová,
tel.: 02/59 58 34 96 Číslo:MF/11946/2004-73

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme jednotného postupu pri uplatňovaní niektorých ustanovení zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z. vydáva toto usmernenie:

1. Uplatňovanie § 38 ods. 4 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z.

Ustanovenie § 38 ods. 4 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2004 upravujúce uzatváranie záznamov o príjme a výdaji liehu bolo zmenené s účinnosťou od 1. novembra 2004 zákonom č. 556/2004 Z. z. a s účinnosťou od 1. decembra 2004 zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z., ktorý bol dňa 26. 10. 2004 schválený Národnou radou Slovenskej republiky.

Podľa § 38 ods. 4 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení účinnom do 1. mája 2004 do 31. októbra 2004 právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi daňových skladov, užívateľskými podnikmi, oprávnenými príjemcami a daňovými splnomocnencami, predkladajú uzávierku záznamov správcovi dane na preverenie každý rok k 30. septembru kalendárneho roka a najneskôr do 15 dní od ukončenia výroby alebo príjmu liehu.

Podľa § 38 ods. 4 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. novembra 2004 do 30. novembra 2004 právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi daňových skladov, užívateľskými podnikmi, oprávnenými príjemcami a daňovými splnomocnencami uzatvárajú záznamy o príjme a výdaji liehu za kalendárny mesiac, a to najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli záznamy vyhotovené.

Podľa § 38 ods. 4 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení schválenom Národnou radou Slovenskej republiky dňa 26. 10. 2004 a účinnom od 1. decembra 2004 právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi daňových skladov, užívateľskými podnikmi, oprávnenými príjemcami a daňovými splnomocnencami uzatvárajú záznamy o príjme a výdaji liehu k 30. septembru kalendárneho roka a uzávierku záznamov predkladajú správcovi dane na preverenie.

Zároveň podľa § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu sa zásoby liehu ako aj výrobné a manipulačné straty liehu zisťujú k 30. septembru kalendárneho roka s výnimkou dopravných strát liehu, ktoré sa zisťujú mesačne, a to vždy po obdržaní potvrdeného sprievodného dokumentu, resp. príjmového listu.

Vzhľadom na absenciu prechodných ustanovení k § 38 ods. 4 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. decembra 2004 a vo väzbe na úpravu § 38 ods. 4 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. decembra 2004 právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi daňových skladov, užívateľskými podnikmi, oprávnenými príjemcami a daňovými splnomocnencami, neuzatvárajú záznamy o príjme a výdaji liehu za mesiace október 2004 a november 2004 mesačne, ale najbližšie budú uzatvárať záznamy za rok, a to k 30. septembru 2005.

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi daňových skladov, užívateľskými podnikmi, oprávnenými príjemcami a daňovými splnomocnencami predkladajú uzávierku záznamov o príjme a výdaji liehu colnému úradu na preverenie najneskôr do 60 dní odo dňa uzatvorenia záznamov o príjme a výdaji liehu.

2. Uplatňovanie § 38 odsekov 1 a 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z.

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi daňových skladov, užívateľskými podnikmi, oprávnenými príjemcami a daňovými splnomocnencami, sú povinné viesť evidenciu podľa § 38 až 43 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z. na základe sprievodných dokumentov, záznamov o príjme a výdaji liehu, dodacích listov, faktúr a podobne, pričom táto dokladová evidencia má byť podľa § 38 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. vedená spôsobom, aby na jej základe mohla byť splnená oznamovacia povinnosť podľa § 44 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z.

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú prevádzkovateľmi daňových skladov, užívateľskými podnikmi, oprávnenými príjemcami a daňovými splnomocnencami a nie sú povinné viesť evidenciu podľa § 38 až 43 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., oznamujú údaje podľa § 44 zákona č. 105/2004 Z. z . v znení zákona
č. 556/2004 Z. z. na základe evidencie vedenej podľa dokladov (napríklad dodacie listy, faktúry a podobne).

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je povinná oznamovať údaje podľa § 44 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zistí na základe fyzickej inventúry alebo iným spôsobom rozdiel medzi evidovaným stavom zásob liehu a skutočným stavom zásob liehu, uvedie v oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu (Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 573/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu) skutočný stav zásob liehu v kalendárnom mesiaci, v ktorom tento rozdiel zistí a k oznámeniu o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu priloží odôvodnenie vzniknutého rozdielu, resp. doklad preukazujúci vznik tohto rozdielu.

Ing. Branislav Ďurajka v. r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej