Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory daňového priznania k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

aktualizované dňa: 24. 05. 2005

Návrh

O p a t r e n i e
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z .........................2003, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Referent : JUDr. Otto Nedveď, tel. 02/59583405
Číslo : 23287/2003-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 493/2001 Z.z. a zákona č. .../2003 Z.z. ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor daňového priznania k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre fyzické osoby je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Vzor daňového priznania k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre právnické osoby je uvedený v prílohe č. 2.

§ 2

Vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, uvedené v prílohách č. 1 až 6 doterajšieho opatrenia sa použijú v tých prípadoch, v ktorých daňová povinnosť k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností vznikne do 31. decembra 2003.

§ 3

Zrušuje sa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 980/2002-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností / oznámenie č. 689/2002 Z.z. /.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Príloha: