Späť Verzia pre tlač

Návrh na vydanie štátnych dlhopisov v roku 2001 na účely reštrukturalizácie bánk

aktualizované dňa: 13. 07. 2005

Návrh na vydanie štátnych dlhopisov v roku 2001 na účely reštrukturalizácie bánk

I. Úvod

Materiál sa predkladá v nadväznosti na § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 472/2000 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2001, podľa ktorého je vláda Slovenskej republiky oprávnená v roku 2001 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie bánk do sumy 9,8 mld. Sk, a § 12 ods. 2 písm. e) zákona, podľa ktorého je oprávnená rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie úverového portfólia bánk do sumy 105 mld. Sk.
Predmetný materiál obsahuje návrh na vydanie štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie bánk podľa § 12 ods. 2 písm. d) citovaného zákona do výšky 9,5 mld. Sk a podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona vo výške 105 mld. Sk.

II. Vydanie štátnych dlhopisov podľa § 12 ods. 2 písm. d) zákona o štátnom rozpočte na rok 2001
Štátne dlhopisy na účely reštrukturalizácie bánk podľa § 12 ods. 2 písm. d) zákona o štátnom rozpočte na rok 2001 do výšky 9,5 mld. Sk budú vydávané štandardným spôsobom, nebudú však vydávané individuálne, ale budú súčasťou emisií štátnych dlhopisov na krytie splátok štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov a schodku štátneho rozpočtu za rok 2001.

Prostriedky získané emisiou štátnych dlhopisov do výšky 9,5 mld. Sk sa použijú:

a) do výšky 2,8 mld. Sk na realizáciu osobitnej záruky vlády poskytnutej za úver Konsolidačnej banke Bratislava, š.p.ú. (KBB) na účely reštrukturalizácie jej úverového portfólia, a to za záväzky splatné v roku 2001,
b) do výšky 6,7 mld. Sk na realizáciu osobitných záruk vlády za úvery Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava (VÚB), Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava (SLSP) a Investičnej a rozvojovej banky, a.s. Bratislava (IRB) na účely financovania postúpenia klasifikovaných pohľadávok v rokoch 1999 a 2000, a to za záväzky splatné v roku 2001.

II.A. Realizácia osobitnej záruky vlády za úver poskytnutý KBB

Dňa 3. novembra 1999 vláda SR prijala uznesenie č. 947, ktorým v bode B.1. odsúhlasila prevzatie osobitnej záruky vlády podľa § 44a ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov za splatenie redistribučného úveru poskytnutého KBB na krytie úverov na trvalo sa obracajúce zásoby (tzv. úverov na TOZ). V súlade s predmetným uznesením vlády bolo Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 7. decembra 1999 vydané "Vyhlásenie o ručení podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka a § 44a ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 252/1999 Z. z.", ktorým sa MF SR zaručilo za splatenie uvedeného úveru.

Na realizáciu osobitnej záruky vlády za redistribučný úver poskytnutý KBB na krytie úverov na TOZ sú potrebné finančné prostriedky najviac v sume 2,8 mld. Sk, a to na plnenie istiny úveru v celkovej výške 1,6 mld. Sk a úrokov z úveru v celkovej výške 1,2 mld. Sk splatných v roku 2001 (tabuľka č. 1).

tab. č. 1 Záväzky KBB z redistribučného úveru na TOZ splatné v roku 2001 (v mil. Sk)

rok 2001
deň a mesiac 3.1.28.2.31.3.30.6.31.8.30.9. Spolu
Istina -800--800-1600
Úroky 311-305292-2861194
Spolu 3118003052928002862794

II.B. Realizácia osobitných záruk vlády za úvery VÚB, SLSP a IRB

Dňa 22. decembra 1999 vláda SR prijala uznesenie č. 1133, ktorým odsúhlasila prevzatie osobitných záruk vlády podľa § 44a ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov za úvery VÚB, SLSP a IRB poskytnuté Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava - agentúre pre riadenie pohľadávok a KBB na finančné krytie postúpenia klasifikovaných pohľadávok v roku 1999 v rámci prvej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk. V súvislosti s druhou etapou predprivatizačnej reštrukturalizácie bánk vláda SR dňa 17. mája 2000 prijala uznesenie č. 335, ktorým odsúhlasila prevzatie osobitných záruk vlády za úvery VÚB a SLSP poskytnuté Slovenskej konsolidačnej, a.s. na finančné krytie postúpenia klasifikovaných pohľadávok v roku 2000. V súlade s citovanými uzneseniami vlády boli Slovenskou republikou zastúpenou MF SR dňa 23. decembra 1999 (1. etapa) a dňa 30. júna 2000 (2. etapa) vydané "Vyhlásenia o ručení podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka a § 44a ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 252/1999 Z. z.", ktorými sa MF SR zaručilo za splatenie predmetných úverov.

Na realizáciu osobitných záruk vlády za úvery VÚB, SLSP a IRB poskytnuté Slovens kej konsolidačnej, a.s. a KBB na krytie postúpenia klasifikovaných pohľadávok v rámci 1. a 2. etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk sú potrebné finančné prostriedky maximálne v sume 6,7 mld. Sk, a to na plnenie úrokov z uvedených úverov splatných k 31.1.2001 a k 31.3.2001 (tabuľka č. 2).

tab. č. 2 Záväzky z úverov na krytie postúpenia klasifikovaných pohľadávok v 1. a 2. etape splatné v roku 2001 (v mil. Sk)

Veriteľ Dlžník úroky k 31.1.2001 úroky k 31.3.2001 Spolu
VÚB Slovenská konsolidačná, a.s. 2241 1645 3886
VÚB KBB 457 - 457
SLSP Slovenská konsolidačná, a.s. 1803 - 1803
SLSP KBB 144 - 144
IRB Slovenská konsolidačná, a.s. 300 - 300
IRB KBB 84 - 84
Spolu 5029 1645 6674  

III. Vydanie štátnych dlhopisov podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona o štátnom
rozpočte na rok 2001

Štátne dlhopisy na účely reštrukturalizácie úverového portfólia vybraných bánk podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona o štátnom rozpočte na rok 2001 (ďalej „reštrukturalizačné štátne dlhopisy“) vo výške 105 mld. Sk nahradia v aktívach tranformujúcich sa bánk, t.j. v IRB, SLSP a VÚB, úvery s osobitnou zárukou vlády poskytnuté týmito bankami na finančné krytie postúpenia klasifikovaných pohľadávok v rámci 1. a 2. etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie týchto bánk.

III.A. Splatenie úverov na finančné krytie postúpenia klasifikovaných pohľadávok

Istina úverov tranformujúcich sa bánk v celkovej výške 105 mld. Sk poskytnutých Slovenskej konsolidačnej, a.s. a KBB na finančné krytie postúpenia klasifikovaných pohľadávok bude splatená v januári a v marci 2001 presne podľa splatnosti jednotlivých úverov (s výnimkou úverov SLSP z 2. etapy, ktorých splatnosť bude skrátená z marca na január 2001), a to štátnymi dlhopismi a z malej časti aj finančnými prostriedkami vo výške cca 3 mld. Sk, získanými z výnosu z privatizácie SLSP, čím sa znížia fiškálne náklady na úhradu záväzkov voči reštrukturalizovaným bankám.

Reštrukturalizačné štátne dlhopisy podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona o štátnom rozpočte na rok 2001 nebudú emitované štandardným spôsobom, t.j. aukčným predajom, ale budú na základe dohody primárne odpredané priamo Slovenskej konsolidačnej, a.s. a KBB. Pohľadávku, ktorá vznikne štátu z predaja týchto štátnych dlhopisov, štát v súlade s § 12 ods. 4 citovaného zákona vloží ako nepeňažný vklad do základného imania uvedených inštitúcií. Slovenská konsolidačná, a.s. a KBB takto nadobudnuté štátne dlhopisy bezodkladne použijú na splatenie svojich záväzkov voči IRB, SLSP a VÚB, čím sa aktíva týchto bánk nahradia štandardným finančným nástrojom – štátnymi dlhopismi. Na splatenie časti záväzkov voči VÚB sa použijú finančné prostriedky z výnosu z privatizácie SLSP.

Návrh časového rámca splatenia istiny úverov s osobitnou zárukou vlády v celkovej sume 105 mld. Sk poskytnutých transformujúcimi sa bankami na finančné krytie postúpenia klasifikovaných pohľadávok, resp. ich nahradenie štátnymi dlhopismi a finančnými prostriedkami, zobrazuje nasledovná tabuľka:
(v mld. Sk)

Banka 31. január 2001 31. marec 2001 Spolu
IRB (štátne dlhopisy) 6,4 0 6,4
zostatok úverov s osobitnou zárukou 0 0 -
       
SLSP (štátne dlhopisy) 32,4 0 32,4
zostatok úverov s osobitnou zárukou 0 0 -
       
VÚB      
štátne dlhopisy 44,9 18,3 63,2
hotovosť 0 3 3
hotovosť + štátne dlhopisy 44,9 21,3 66,2
zostatok úverov s osobitnou zárukou 21,3 0 -
Spolu za všetky banky      
štátne dlhopisy 83,7 18,3 102
hotovosť 0 3 3
hotovosť + štátne dlhopisy 83,7 21,3 105
zostatok úverov s osobit. zárukou 21,3 0 -


III.B. Kritériá na vydanie reštrukturalizačných štátnych dlhopisov

Pri vydaní reštrukturalizačných štátnych dlhopisov budú zohľadnené nasledovné kritériá:

- štruktúra splatnosti štátnych dlhopisov 5, 7, a 10 rokov,
- pomer dlhopisov s pevným a pohyblivým výnosom 30:70 v prípade SLSP a 50:50 v prípade VÚB,
- úroková sadzba dlhopisov s pevným výnosom bude 8%p.a., úroková sadzba dlhopisov s pohyblivým výnosom bude stanovená ako priemerná sadzba 6M BRIBOR za predchádzajúci štvrťrok,
- celkovo 6 emisií,
- objem 10 ročných dlhopisov bude 25 mld. Sk,
- denominácia v Sk.

Podľa vyjadrenia Národnej banky Slovenska (NBS) štruktúrovanie splatnosti reštrukturalizačných štátnych dlhopisov na 5, 7 a 10 rokov možno považovať za najvhodnejšie riešenie. Stanovenie minimálnej splatnosti dlhopisov na 5 rokov (v prípade ich vydania v roku 2001) a stanovenie maximálneho objemu 10-ročných dlhopisov na 25 mld. Sk korešponduje so splátkovým kalendárom splácania štátneho dlhu SR.

Na základe konzultácií s finančným poradcom pre privatizáciu vybraných bánk a samotnými bankami bude optimálne emitovať reštrukturalizačné štátne dlhopisy s pevným a pohyblivým výnosom v pomere 30% ku 70% pre SLSP a 50% ku 50% pre VÚB z celkového objemu týchto dlhopisov určených pre tieto banky.

Reštrukturalizačné štátne dlhopisy budú vydané v domácej mene. Takýto postup považuje NBS vzhľadom k poklesu úrokových sadzieb na peňažnom trhu, eliminácii kurzového rizika, ale aj pretrvávajúcej prebytočnej likvidite bankového sektora za najoptimálnejší.

III.C. Reštrukturalizačné štátne dlhopisy a ich jednotlivé emisie

Charakteristika dlhopisu: verejne obchodovateľné, kótované na BCPB
zahnihované, na doručiteľa
Celkový objem emisií: do výšky 105 mld. Sk
Úrokový výnos: 5-ročné, pevný výnos 8% p.a.
7-ročné, pohyblivý výnos priemerný 6M BRIBOR
10 -ročné, pohyblivý výnos priemerný 6M BRIBOR

Jednotlivé emisie:

emisie v januári 2001

1. emisia: 35,4 mld. Sk, 5-ročné, pevný výnos 8% p.a.
(9,7 mld. Sk pre SLSP)
(3,2 mld. Sk pre IRB)
(22,5 mld. Sk pre VÚB)
2. emisia: 27,8 mld. Sk, 7-ročné, pohyblivý výn os priemerný 6M BRIBOR
(14,8 mld. Sk pre SLSP)
(1,6 mld. Sk pre IRB)
(11,4 mld. Sk pre VÚB)
3. emisia: 20,5 mld. Sk, 10-ročné, pohyblivý výnos priemerný 6M BRIBOR
(7,9 mld. Sk pre SLSP)
(1,6 mld. Sk pre IRB)
(11,0 mld. Sk pre VÚB)

emisie v marci 2001

1. emisia: 9,1 mld. Sk, 5-ročné, pevný výnos 8% p.a.
(len pre VÚB)
2. emisia: 4,7 mld. Sk, 7-ročné, pohyblivý výnos priemerný 6M BRIBOR
(len pre VÚB)
3. emisia: 4,5 mld. Sk, 10-ročné, pohyblivý výnos priemerný 6M BRIBOR
(len pre VÚB)

Emisný kurz: nominálna hodnota
Výplata výnosu: prvý kupón ročný (začne byť vyplácaný až od roku 2002),
ďalšie kupóny polročne

pozn. Objem emisií štátnych dlhopisov pre jednotlivé banky sa bude môcť oproti uvedenému návrhu zmeniť v závislosti od výšky finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na úhradu záväzkov voči reštrukturalizovaným bankám z výnosu z privatizácie SLSP a miesta ich určenia.

III.D. Štruktúra portfólia reštrukturalizačných štátnych dlhopisov v bankách

SLSP - reštrukturalizačné štátne dlhopisy: 32,4 mld. Sk (10 0%)
s pevným výnosoms pohyblivým výnosom
9,7 mld. Sk (29,9%)22,7 mld. Sk (70,1%)
5-ročné7-ročné10-ročné
9,7 mld. Sk (29,9%)14,8 mld. Sk (45,7%)7,9 mld. Sk (24,4%)

 

IRB - reštrukturalizačné štátne dlhopisy: 6,4 mld. Sk (100%)
s pevným výnosoms pohyblivým výnosom
3,2 mld. Sk (50%)3,2 mld. Sk (50%)
5-ročné7-ročné10-ročné
3,2 mld. Sk (50%)1,6 mld. Sk (25%)1,6 mld. Sk (25%)

 

VÚB - reštrukturalizačné štátne dlhopisy: 63,2 mld. Sk (100%)
s pevným výnosoms pohyblivým výnosom
31,6 mld. Sk (50%)31,6 mld. Sk (50%)
5-ročné7-ročné10-ročné
31,6 mld. Sk (50%)16,1 mld. Sk (25,5%)15,5 mld. Sk (24,5%)


Pozn. Štruktúra portfólia reštrukturalizačných štátnych dlhopisov v bankách sa môže zmeniť v závislosti od toho, v akej výške a ktorým bankám sa uhradí časť záväzkov finančnými prostriedkami, získanými z privatizácie SLSP.

Príloha: