Späť Verzia pre tlač

Informácia o jednorazových dopadoch legislatívnych zmien vyplývajúcich zo vstupu SR do EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní na daňové príjmy v rokoch 2003 a 2004

aktualizované dňa: 21. 08. 2009

Predkladacia správa
Informácia o jednorazových dopadoch legislatívnych zmien vyplývajúcich zo vstupu SR do EÚ
v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní na daňové príjmy v rokoch 2003 a 2004
A. Zmeny v roku 2003
B. Zmeny v roku 2004
C. Časový priebeh príjmov ŠR z nepriamych daní v roku 2003
D. Časový priebeh príjmov ŠR z nepriamych daní v roku 2004

Predkladacia správa

Informácia poukazuje na zmeny v legislatívnej úprave nepriamych daní uskutočnených v rokoch 2003 a 2004 a ich dopad na štátny rozpočet. Jednotlivé legislatívne zmeny je, resp. bolo, nutné uskutočniť v súvislosti so vstupom SR do EÚ a v rámci zosystemizovania jednotlivých zákonov. Materiál sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Informácia nerozoberá zmeny príjmov ŠR vyplývajúce zo zmien sadzieb a z ostatných legislatívnych zmien, ktoré budú mať trvalý dopad na štátny rozpočet, pretože tie boli predmetom koncepcie daňovej reformy. Okrem zmien sadzieb, nové legislatívne úpravy zákonov prinášajú však aj zmeny, ktoré budú mať jednorazové dopady na štátny rozpočet. Práve takéto zmeny sa analyzujú v tomto materiáli.

Jednotlivé zmeny sa týkajú najmä spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov u dani z pridanej hodnoty, zmeny systému pri uplatňovaní dane na vstupe, možnosti odpočítania dane viažucej sa na majetok pre novoregistrovaných platiteľov DPH. Všetky zmeny v novelách zákona o DPH a v pripravovanom novom zákone bola SR povinná uskutočniť z dôvodu harmonizácie tohto zákona so 6. smernicou Rady EÚ 77/388/ES o harmonizácii zákonov členských štátov o dani z obratu. Ďalšia dôležitá zmena nastane po tom, čo sa SR stane súčasťou jednotného trhu EÚ a vonkajšie hranice SR budú odstránené. DPH a spotrebné dane sa nebudú vyberať pri prepustení na naše územie, ale budú sa priznávať až v daňovom priznaní.

Jednotlivé zmeny nemajú väzbu na vývoj ekonomiky a vývoj daňovej základne a v rámci deficitu verejných financií sa jednorazové dopady týchto zmien podľa metodiky ESA 95 v príjmovej časti neprejavia.

Informácia o jednorazových dopadoch legislatívnych zmien vyplývajúcich zo vstupu SR do EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní na daňové príjmy v rokoch 2003 a 2004

V rokoch 2003 a 2004 sa v rámci zákona o dani z pridanej hodnoty a jednotlivých zákonov o spotrebných daniach, ich noviel a nových znení, uskutočnilo, resp. uskutoční niekoľko legislatívnych úprav, ktoré budú mať vplyv na príjmovú časť štátneho rozpočtu. Tieto úpravy je nutné uskutočniť v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie a harmonizáciou jednotlivých zákonov s právom EÚ. Tieto jednorazové zmeny nemajú väzbu na vývoj ekonomiky a vývoj daňovej základne a v rámci deficitu verejných financií sa podľa metodiky ESA 95 v príjmovej časti neprejavia.

A. Zmeny v roku 2003

1. Zmena systému pri uplatňovaní dane na vstupe
2. Zmena spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov
3. Zmena legislatívy u exportérov (zušlachťovací styk) a zmena platenia DPH pri preddavkoch

B. Zmeny v roku 2004

1. Zmena spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov
2. Zmena spôsobu vyberania DPH a spotrebných daní pri dodávkach tovarov a služieb z krajín EÚ
3. Možnosť odpočítania dane viažucej sa na majetok pre novoregistrovaných platiteľov DPH

Zmeny príjmov ŠR z dane z pridanej hodnoty vplyvom legislatívnych úprav

rok 2003 (v mld. Sk) obdobie, kedy sa zmena prejaví dopad na ŠR cash princíp
1. Zmena systému pri uplatňovaní dane na vstupe 1.2.-25.9.2003 postupne -12,1
2. Zmena spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov 1.2.-31.12.2003 postupne +4,0
celkom . -8,1
rok 2004 (v mld. Sk) obdobie, kedy sa zmena prejaví dopad na ŠR cash princíp
1. Zmena spôsobu vrátenia nadmerného odpočtu
A. Zjednotenie podmienok vrátenia nadmerných odpočtov 25.3.-25.4.2004 jednorazovo +5,0
B. 6 mesačné nadmerné odpočty 25.3.-25.8.2004 postupne -4,0
2. Zmena spôsobu výberu nepriamych daní po vstupe do EÚ  
A. DPH 1.5.2004-25.6.2004 jednorazovo -15,4
B. Spotrebné dane 1.5.2004-25.6.2004 jednorazovo -2,3
3. Možnosť odpočítanie dane viažucej sa na majetok pre novoregistrovaných platiteľov DPH 25.6.-25.7.2004 jednorazovo -1,7
celkom . -18,4

A. Zmeny v roku 2003

1. Zmena systému pri uplatňovaní dane na vstupe

Zákon o DPH č. 222/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, od novelizácie zákonom č.58/1995 Z.z. s účinnosťou od 1. 4. 1995, upravoval daň na vstupe ako daň, ktorú platiteľ dane zaplatil inému platiteľovi dane za prijaté zdaniteľné plnenia, pri dovoze tovaru ako daň zaplatenú príslušnému colnému orgánu (§2f). Zákon NR SR č.289/1995 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 1996 túto definíciu prevzal a tento odsek bol zmenený až zákonom č.511/2002 s účinnosťou od 1. 1. 2003.
Toto ustanovenie znamenalo, že platitelia si nemohli uplatniť nárok na odpočet DPH na vstupe pri nezaplatených faktúrach, zatiaľ čo daňová povinnosť na výstupe vznikala už pri poskytnutí zdaniteľného plnenia. Takýto postup bol v rozpore so 6. smernicou Rady EÚ 77/388/EHS o harmonizácii zákonov členských štátov o dani z obratu, preto novelizácia zákon č.511/2002 Z.z. mala za cieľ túto nerovnosť odstrániť. Vymedzenie pojmu dane na vstupe bolo upravené na daň, ktorú si voči platiteľovi dane uplatnil iný platiteľ za zdaniteľné plnenie, v prípade dovozu tovaru daň vyrubená colným orgánom.

U platiteľov DPH sa od roku 1995 kumulovali sumy dane na vstupe za zdaniteľné plnenia, ktoré neboli zaplatené. Zákon č.511/2002 (schválený v NR SR 18.6.2002) obsahoval prechodné ustanovenie §55d, podľa ktorého si za všetky nezaplatené a teda aj neuplatnené sumy dane na vstupe za rok 2002 mohli platitelia uplatniť nárok na odpočet dane na vstupe z týchto zdaniteľných plnení naraz v januári, resp. v prvom kvartáli roku 2003. Toto ustanovenie sa prejavilo v zníženej daňovej povinnosti a v zvýšených nadmerných odpočtoch platiteľov DPH v daňových priznaniach podaných za mesiac január, resp. 1. kvartál roku 2003. V príjmoch štátneho rozpočtu sa legislatívna zmena prejavila až v mesiaci marec a mesiaci máj, pretože doba medzi uplynutím zdaňovacieho obdobia a obdobia podania daňového priznania je 25 dní, lehota na vrátenie prípadného nadmerného odpočtu je 30 dní.

Výpadok v príjmoch ŠR bol zistený na základe agregovaných údajov z daňových priznaní, ktoré podávajú platitelia DPH. U mesačných platiteľov už existuje časový rad (do mája 2003), na základe ktorého sa dá odhadnúť predpokladaná výška nadmerných odpočtov a daňových povinností za mesiac január. Odhaduje sa, že vplyvom tejto legislatívnej zmeny sa nadmerné odpočty u mesačných platiteľov zvýšili o 9,1 mld. Sk a daňová povinnosť sa znížila o 1,5 mld. Sk.

U štvrťročných platiteľov došlo oproti uplynulému roku k výraznému nárastu počtu platiteľov. V ich prípade napriek legislatívnej zmene došlo k nárastu daňovej povinnosti, ktorý vyplýva predovšetkým z vyššieho počtu platiteľov (nárast z 64 tis. na 86 tis.). Výpadok sa dá stanoviť len expertne na úrovni 500 mil. Sk, pretože časový rad daňových povinností a nadmerných odpočtov po 1. štvrťroku zatiaľ nie je k dispozícii (daňové priznania za 2. štvrťrok sa podávali do 25.7.). V nadmerných odpočtoch došlo k nárastu oproti rovnakému obdobiu uplynulého roka približne o 1 mld. Sk. Na jednej strane by malo dôjsť k poklesu z titulu zmeny sadzieb, na druhej strane vyšší počet platiteľov indikuje nárast nadmerných odpočtov. Za predpokladu, že tieto dva vplyvy sa kompenzujú, sa celkový výpadok u štvrťročných platiteľoch odhaduje na 1,5 mld. Sk .

Celkový efekt tohto ustanovenia je odhadovaný na 12,1 mld. Sk . Dopad tohto prechodného ustanovenia nebol zahrnutý do štátneho rozpočtu na rok 2003. Výpadok príjmov sa prejavil v marci a v máji 2003, avšak iba čiastočne, pretože podľa súčasnej platnej legislatívy sa nadmerný odpočet nevracia do 30 dní od podania daňového priznania všetkým platiteľom, ale iba vybraným skupinám subjektov (§23, ods.1). Ostatní platitelia si ho odpočítavajú od svojej budúcej daňovej povinnosti, a výpadok sa prejavuje v nižšej daňovej povinnosti k úhrade v ďalších mesiacoch. Platiteľom, ktorým nevznikla daňová povinnosť počas nasledujúcich 5 mesiacov, sa podľa novely zákona o DPH č. 144/2003 Z.z. nadmerný odpočet vráti v septembri 2003.

Príloha č. 1 - Časový vývoj nadmerných odpočtov a daňových povinností

Zdroj: agregované údaje z daňových priznaní mesačných platiteľov DPH (údaje len za DR SR)

2. Zmena spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov

Vysoké daňové úniky vyplývajúce z neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu boli jedným z hlavných deklarovaných dôvodov zmeny podmienok vrátenia nadmerného odpočtu, ktorá sa uskutočnila k 1.1.2003. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty č. 511/2002 Z.z. ustanovila, že nárok na vrátenie dane majú vývozcovia tovarov a služieb, prepravcovia v medzinárodnej doprave, ktoré predstavujú najmenej 30% zo všetkých uskutočnených zdaniteľných plnení. Ďalej sú to platitelia, u ktorých v príslušnom zdaňovacom období súčet súm dane na výstupe za zdaniteľné plnenia podliehajúce sadzbe dane 14% presiahne 50% celkového súčtu súm dane na výstupe, a to aj v predchádzajúcich piatich zdaňovacích obdobiach a platitelia, ktorí v príslušnom zdaňovacom období odpočítavajú daň, ktorá je súčasťou kúpnej ceny hmotného investičného majetku, a ktorá je vyššia ako 100 000 Sk a súčasne táto daň predstavuje viac ako 50% celkovej dane na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie. Ostatní platitelia, u ktorých vznikol nadmerný odpočet, si túto sumu odpočítavali od svojej vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, avšak iba po dobu piatich rokov.

Táto zmena vo vzťahu k daňovým únikom nepriniesla želaný efekt, pretože prevažná väčšina únikov pri DPH obsahuje prvok fiktívneho vývozu a vývozcom zostala zachovaná možnosť vrátenia nadmerného odpočtu hneď. Podnikatelia, ktorí skutočne potrebujú vrátenie dane na financovanie prevádzky svojej spoločnosti, úverujú štát. Navyše, ustanovenie o odpočítavaní dane od budúcej daňovej povinnosti po dobu piatich rokov bolo v rozpore so 6. smernicou Rady EÚ o harmonizácii zákonov členských štátov o dani z obratu, ktorá povoľuje stanoviť členským štátom takéto obdobie na maximálne jeden mesiac.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty č.144/2003 Z.z. zo dňa 9.4.2003 s účinnosťou od 1.7.2003 sa preto čiastočne upravili uvedené podmienky. V súčasnosti platí, že ak si platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie šesť mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňový úrad vráti neodpočítaný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu, ktorú môže subjekt podať najskôr pri podaní daňového priznania za dané zdaňovacie obdobie. Táto úprava sa vzťahuje aj na nadmerný odpočet vzniknutý za obdobia január - jún 2003. Uvedené obdobie bolo stanovené na 6 mesiacov z dôvodu, aby dopad na štátny rozpočet nebol jednorazový, ale bol rozložený na dlhšie obdobie.

Podľa údajov z daňových priznaní za február až apríl 2003 „nevrátený“ nadmerný odpočet sa pohybuje mesačne na úrovni 1 mld. Sk. Posledným relevantným daňovým priznaním pre rok 2003 je priznanie za október, ktoré sa podáva v novembri a odpočty sa vrátia v decembri. Ak by neexistovala podmienka odkladu vyplatenia nadmerných odpočtov o 6 mesiacov, všetky nadmerné odpočty od januára až po október by sa vrátili ešte v roku 2003. V dôsledku existencie tejto podmienky sa však vrátia sumy nadmerných odpočtov iba za mesiace január až apríl (zohľadňujúc lehotu 6 mesiacov podľa novely zákona o DPH č. 144/2003 Z.z.). To znamená, že za máj až október štát nevráti približne 6 mld. Sk. Odhaduje sa, že z budúcej daňovej povinnosti si platitelia DPH odpočítajú 1/3 tejto sumy. Pozitívny vplyv na rozpočet z tejto legislatívnej zmeny sa v roku 2003 odhaduje na úrovni 4 mld. Sk.

3. Zmena legislatívy u exportérov (zušlachťovací styk) a zmena platenia DPH pri preddavkoch

a. Zušľachťovací styk
V rámci novely zákona o DPH č. 144/2003 Z.z. boli medzi skupiny, ktorým sa nadmerný odpočet vracia do 30 dní po podaní daňového priznania (§23, ods. 2, písm. a) zaradení aj exportéri, „ktorí dodali tovar v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, ktorý predstavuje najmenej 30% zo všetkých uskutočnených zdaniteľných plnení v cenách bez dane. „
Táto zmena bude znamenať isté zvýšenie nadmerných odpočtov, ktoré sa vyplácajú do 30 dní po podaní daňového priznania. Ak by do tejto skupiny nepatrili, ich nadmerné odpočty by sa im nevrátili skôr, ale až s 6 mesačným oneskorením. V tomto prípade ide o negatívny posun v príjmoch roku 2003 a pozitívny posun v rovnakom rozsahu v roku 2004. Vzhľadom na nedostatočnú základňu údajov nie je možné kvantifikovať dopad na ŠR.

b. Zmena platenia DPH pri preddavkoch
Novela zákona o DPH č.255/2003 zavádza zdaňovanie zálohových faktúr. Zálohové faktúry sú vo vysokom objeme používané napr. v stavebníctve a pri leasingu. Základ dane sa určuje z celkovej sumy jednotlivých splátok bez dane dohodnutých v zmluve o kúpe prenajatej veci. §13 bol touto novelou doplnený o odsek 8, v ktorom sa hovorí, že
„ak platiteľ prijme akúkoľvek platbu za zdaniteľné plnenie, a to aj čiastočnú, pre dňom uskutočnenia zdaniteľného planenia podľa odsekov 1 až 7 s výnimkou vývozu tovaru podľa §37, deň prijatia platby sa považuje za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia v rozsahu prijatej platby, pričom sa primerane uplatnia §7 a 15.“
Zdaňovanie zálohových faktúr, prinesie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu skôr ako podľa predchádzajúceho systému. Tento efekt nie je možné kvantifikovať vzhľadom na nedostatočné údaje.

B. Zmeny v roku 2004

1. Zmena spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov
S cieľom zjednotiť podmienky vrátenia nadmerného odpočtu všetkým subjektom a definitívne ich zosúladiť s právom EÚ Ministerstvo financií SR pripravilo novelu zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2004 (zákon č. 255/2003 Z.z.). Podľa tejto novely, ak v zdaňovacom období platiteľovi vznikne nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť na základe žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu.

a. 6-mesačné nadmerné odpočty
Podľa novely zákona o dani z pridanej hodnoty č. 144/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2003, sa obdobie, počas ktorého si platitelia odpočítavajú minulý nadmerný odpočet od budúcej daňovej povinnosti, upravilo na 6 mesiacov, pričom sa táto úprava vzťahuje aj na nadmerný odpočet za obdobia január-jún 2003. Tento nadmerný odpočet sa bude rozpúšťať až do 30.6.2004, vracať sa bude do 25.8.2004.
Odhaduje sa, že priemerný mesačný odpočet, ktorý sa nevráti v danom zdaňovacom období je 1,0 mld. Sk, pričom jedna tretina sa prejaví v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach ako znížená daňová povinnosť, dve tretiny sa neuplatnia a u platiteľov sa táto suma kumuluje (expertný odhad). Tieto nadmerné odpočty znamenali v roku 2003 pozitívny dopad na príjmovú časť štátneho rozpočtu, štát ich mal v držbe a v roku 2004 ich bude vracať. Faktická „pôžička“ nastane ešte pri podaní daňového priznania za november a december, t.j. v januári a februári. Štát vráti za rok 2004 nadmerný odpočet za 8 období, „vypožičia si“ za 2 obdobia. Dopad tejto legislatívnej zmeny na príjmy ŠR nastane v období 25. 2. až 25. 8. 2004, celkovo sa vráti 4 mld. Sk .

b. Zjednotenie podmienok
Podľa novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2004 sa nadmerný odpočet bude vracať všetkým platiteľom rovnakým spôsobom. Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak v ňom platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu.
Vplyvom zjednotenia týchto podmienok nastane pozitívny hotovostný posun v príjmoch do ŠR. Nadmerný odpočet za mesiac január, ktorý by sa mal vrátiť subjektom spĺňajúcim podmienky na vrátenie podľa dnešného zákona (§23 ods. 2), sa týmto subjektom vráti až o jedno zdaňovacie obdobie neskôr. Pôvodný termín by bol do 30 dní od podania daňového priznania, t.j. do 25.3.2004. Tento nadmerný odpočet sa vráti až v termíne do 25.4.2003. Touto úpravou sa vyrovnajú podmienky pre všetky subjekty a nadmerný odpočet za nasledujúce zdaňovacie obdobia sa už bude vracať všetkým nárokujúcim si subjektom rovnako podľa novej úpravy. Sumy nadmerných odpočtov za rok 2003 sú uvedené v tabuľke. Očakáva sa pozitívny cashový posun na úrovni cca. 5,0 mld. Sk.

(v mil. Sk) I-03 II-03 III-03 IV-03 V-03
nadmerný odpočet celkom 16 689 6 577 6 811 7 524 6 510
nadmerný odpočet - vývozcovia 7 661 5 192 5 224 4 922 5 020
nadmerný odpočet - 14% 1 901 341 429 857 556
nadmerný odpočet - nákup HIM 173 111 113 79 69
Celkom (vrátený nadmerný odpočet) 9 735 5 644 5 766 5 858 5 645
Rozdiel (nevrátený nadmerný odpočet) 6 954 933 1 045 1 666 865
Nadmerný odpočet za min. obdobie odpočítaný od daňovej povinnosti 369 1 067 1 086 916 998
KUMULOVANÝ NADMERNÝ ODPOČET
(= nevrátený nadmerný odpočet za minulé obdobia + nevrátený nadmerný odpočet za daný mesiac – nadmerný odpočet za min. obdobia odpočítaný od daňovej povinnosti)
. 5 887 5 734 5 863 6 531

pozn. V mesiaci január vznikol zvýšený nadmerný odpočet vplyvom legislatívnej úpravy, ktorá menila podmienky uplatňovania si dane odpočítanej na vstupe, preto sú údaje za tento mesiac nesmerodajné.

2. Zmena spôsobu vyberania DPH a spotrebných daní pri dodávkach tovarov a služieb z krajín EÚ
Po vstupe do EÚ od 1.5.2004 vznikne krátkodobý posun (priemerne 60 dňový) v príjmoch z dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní do ŠR. Dovoz tovarov z krajín EÚ sa nebude hodnotiť ako dovoz, ale ako dodávky tovarov a služieb z krajín EÚ. Vzhľadom na to, že SR sa stane súčasťou jednotného trhu EÚ, budú tieto dodávky tovarov a služieb z krajín EÚ považované za rovnocenné s dodávkami od domácich subjektov. DPH sa nebude vyberať na colniciach, tak ako to bolo doteraz, ale bude priznaná až pri podaní daňového priznania. Spotrebné dane prejdú pod colnú správu, avšak rovnako ako DPH budú splatné až pri podaní daňového priznania, zatiaľ čo dnes sú splatné hneď pri dovoze. Pri dovoze z tretích krajín, t.j. krajín mimo EÚ, budú nepriame dane vyberané podľa doterajšieho systému.

a. Daň z pridanej hodnoty
Daňové úrady vyberajú DPH na základe daňových priznaní, ktoré je platiteľ DPH povinný podať do 25. dňa po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárny mesiac alebo štvrťrok). Nadmerné odpočty budú vrátené do 30 dní po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie po zdaňovacom období, v ktorom bol nadmerný odpočet uplatnený, ak si platiteľ nemohol v tomto zdaňovacom období odrátať minulý nadmerný odpočet od svojej daňovej povinnosti.

Po vstupe do EÚ si pri dodávkach tovaru a služieb z členských krajín podnikateľ uplatní v daňovom priznaní daň z dodaného tovaru z iného členského štátu ako svoju daň na vstupe a daň na výstupe, jeho výsledná daňová povinnosť bude nulová. Daňová povinnosť z dovážaného tovaru vznikne až pri jeho ďalšom zhodnotení a predaji ďalšiemu podnikateľskému subjektu alebo spotrebiteľovi. Doba negatívneho hotovostného posunu bola expertne stanovená na 60 dní (rozhodujúce je porovnanie doby, počas ktorej mal štát finančné prostriedky z DPH k dispozícii podľa predchádzajúceho systému a podľa nového systému).

Od 1. 5. 2004 bude DPH vyberaná prevažne daňovými úradmi, pri dovoze z tretích krajín budú DPH naďalej vyberať colné úrady. Pri obchodovaní s krajinami EÚ bude predávajúci faktúrovať cenu bez DPH, DPH bude splatná v štáte dovozu podľa sadzieb daného štátu. Dovozy z krajín EÚ (vrátane ďalších pristupujúcich krajín) sú uvedené v tabuľke. Podiely dovozov z ostatných neuvedených prístupových krajín sú zanedbateľné.

Celkový dovoz za rok 2002 bol podľa údajov zo Štatistického úradu 747, 9 mld. Sk. Podiel krajín EÚ je cca. 72,3%. Prognóza dovozu tovarov na rok 2004 je 918,2 mld. Sk. Predpokladá sa nárast investícii z krajín EÚ pre rok 2004 (napr. PSA), dovoz z EÚ (vrátane nových členských krajín) sa odhaduje na úrovni cca. 689 mld. Sk. Dani z pridanej hodnoty podliehajú dovozy prepustené do colných režimov stanovených v zákone o dani z pridanej hodnoty, priemerne je to 75-80% dovozov tovarov. 98,2% dovezených tovarov prejde do ďalšej spotreby podnikateľov a v daňovom priznaní k DPH sa prejavia ako tovary na vstupe a podniky si za ne uplatnia nárok na odpočet. Zvyšných 1,8% príjmov colných úradov za DPH je za tovary určené na osobnú spotrebu a spotrebu podnikateľov, ktorí nie sú platitelia DPH. Po vstupe do EÚ sa v rámci dovozov z krajín EÚ táto daň už nevyberie.
Na dané obdobie pripadá proporcionálne 16,2% ročných dovozov (vzhľadom na príjmy v danom období). Po zohľadnení navrhovanej sadzby DPH 19% sa odhaduje negatívny posun v príjmoch do ŠR na 15,4 mld. Sk. Vzhľadom na používanú metodiku ESA 95, vo výpočte deficitu verejných financií sa tento posun neprejaví (prejaví sa však v cash-flow). Vo výpočte sa zvlášť neuvažuje so štvrťročnými platiteľmi, ktorých vplyv je v porovnaní s mesačnými platiteľmi zanedbateľný.

b. Spotrebné dane
U spotrebných daní nastáva obdobná situácia pri výberoch týchto daní z dovážaných tovarov zaťažených spotrebnou daňou z EÚ. V tomto prípade neexistujú štatistiky o počte takýchto tovarov, preto sa vychádza z predpokladu, že podiel týchto komodít z krajín EÚ je rovnaký u všetkých tovarov, t.j. na úrovni 72,2%. Je nutné uvažovať so sezónnosťou, keď práve v období máj-jún sa spotreba, preferencie týchto tovarov, značne menia (spotreba rastie). Preto sa uvažuje s rovnakým podielom na celoročných výberoch doplnených o rast z titulu navýšenia sadzieb. Posun v príjmoch zo spotrebných daní sa odhaduje na 2,3 mld. Sk.

Dovozy z EÚ (v mld. sk)

. Jan-Dec 1998 Jan-Dec 1999 Jan-Dec 2000 Jan-Dec 2001 Jan-Dec 2002 .
Dovoz celkom 460 736 468 892 590 275 713 898 747 883 .
230 989 242 357 289 066 355 388,90 376 322 .
Česko 84 669 78 235 86 833 107 586,00 113 290 .
Maďarsko 11 223 10 996 12 395 18 226,90 20 423 .
Poľsko 11 567 13 185 18 044 23 168,10 24 088 .
Slovinsko 2 706 2 970 3 656 4 274,90 6 300 .
Spolu 341 154 347 743 409 994 508 645 540 423 .
% podiel EÚ na celkovom dovoze 74,05% 74,16% 69,46% 71,25% 72,26% .
. .. . . . . ...
Daň z pridanej hodnoty (mld. Sk) . . . . . ..
SPOLAHLIVOST 95% PRIEMER MIN MAX MIN MAX PRIEMER
Odhad importu na rok 2004 . . . . . . . . . 918,20
Podiel tovarov podliehajúcich DPH 77,66% 75,24% 80,07% 690,84 735,23 713,04
Podiel krajín EÚ na importe 75,00% . . 518,13 551,42 534,78
Podiel tovarov z EÚ podliehajúcich DPH pre dané obdobie 15,40% . . 79,79 84,92 82,36
Odhad výberu DPH Colnými úradmi pre dané obdobie(sadzba 19%) . . . . 15,16 16,13 15,65
Vykázaná DPH v daňových priznaniach z celkových výberov Colnými úradmi 98,14% 95,29% 100,99% 14,45 16,29 15,36
Konečný odhad príjmového posunu pre DPH . . . . 14,4 16,3 15,4
  . . . . . .
Spotrebné dane (v mil. Sk) . . . . . .
. Tuzemsko 2002 Dovoz 2002 Výber celkom 2002 Podiel dovozov za máj-jún 2002 ku celkovým výberom Odhad výberu 2004 Odhad dovozov za máj-jún z EÚ 2004
Minerálne oleje 13 823 6 624 20 447 5,10% 25 800,00 1 315,80
Lieh 2 739 1 036 3 775 3,31% 4 000,00 132,53
Pivo 1 240 97 1 337 1,43% 2 400,00 34,32
Víno 138 21 159 1,90% 200,00 3,80
Tabak 2 769 3 514 6 283 8,60% 9 800,00 843,27
Celkom . . . . . 2 329,72

3. Možnosť odpočítania dane viažucej sa na majetok pre novoregistrovaných platiteľov

V pripravovanom zákone o DPH sa k 1.5.2003 v súvislosti s aproximovaním práva EÚ pripravuje úprava, podľa ktorej si osoby, ktoré sa stanú platiteľmi DPH, budú môcť odpočítať daň viažucu sa k cene majetku, ktorý nadobudli pred dňom, kedy sa stali platiteľom. Platiteľ nebude môcť odpočítať DPH z majetku, ktorý nepoužíva na podnikateľské účely. Zároveň sa novým zákonom o DPH s účinnosťou od 1.5.2004 zníži hranica povinnosti registrácie platiteľov DPH z 3 mil. Sk na 1,5 mil. Sk.

V roku 1999 bolo podľa údajov DR SR 10 837 fyzických a právnických osôb podnikateľov takých, ktorí by pri znížení povinnosti registrácie na uvedenú hranicu boli novoregistrovaní platitelia DPH. Tieto údaje boli zistené z daňových priznaní k dani z príjmov. Z poskytnutých údajov vyplynulo, že až 74,7% podnikateľov fyzických osôb dosahujúcich obrat medzi 1,5 až 3,0 mil. Sk je už v súčasnosti registrovanými platiteľmi DPH, t.j. využívajú možnosť byť dobrovoľnými platiteľmi DPH. Podľa údajov DR SR v roku 2001 bolo 10 529 podnikateľov - potencionálnych novoplatiteľov DPH.

Keďže noví platitelia DPH si budú môcť odpočítať DPH za majetok nadobudnutý od svojho vzniku, je ťažké kvantifikovať priemernú DPH uplatnenú na tento majetok, pretože jednotlivé sadzby DPH sa priebežne počas uplynulých rokov niekoľkokrát menili (smerom nadol, keďže väčšina majetku sa nakupovala v štandardnej sadzbe DPH) . Z tohto dôvodu sa v analýze vychádza z budúcej sadzby DPH na úrovni 19%.

V údajoch o majetku z daňových priznaní je ako majetok zarátané aj vlastníctvo osobných automobilov. V prípade osobných automobilov nie je možnosť uplatniť si nárok na odpočet, pri nákupe úžitkových motorových vozidiel je možnosť odpočítať si DPH. Podiel vlastníctva osobných automobilov na celkovom majetku nie je možné vyčísliť, pretože sa ich nákup osobitne nevykazuje. Z princípu opatrnosti sa odhaduje, že osobné automobily tvoria 50% z hmotného investičného majetku týchto potenciálnych novoregistrovaných subjektov.

Odhadovaný majetok, ktorý by si potenciálne tieto subjekty mohli uplatniť, je uvedený v tabuľke. Tieto údaje sú z daňových priznaní za rok 2001, zdroj Datacentrum (agregované údaje za rok 2002 v súčasnosti ešte nie sú k dispozícii). Predpokladá sa, že celková suma tohto majetku pre rok 2004 nestúpne. Ďalej sa vychádza z údajov DR SR, že predpokladaný počet subjektov dosahujúcich obrat medzi 1,5 až 3,0 mil. Sk, ktorí ešte nie sú platiteľmi DPH, je cca. 11 tis.. Pri uplatnení si nároku na odpočet dane z celého ich doterajšieho majetku (okrem osobných automobilov), bude táto legislatívna úprava znamenať jednorazový výpadok v príjmoch ŠR z dane z pridanej hodnoty v sume 1,7 mld. Sk.

Zvýšenie počtu platiteľov DPH bude mať za následok trvalé zvýšenie príjmov ŠR. Keďže táto analýza pojednáva o jednorazových vplyvoch, toto zvýšenie nie je zarátané do celkového dopadu legislatívnych zmien na príjmy ŠR. Z titulu zníženia hranice pre registráciu subjektov na platiteľov DPH sa odhaduje trvalé ročné zvýšenie príjmov o cca. 1 mld. Sk, v roku 2004 z toho 0,4 mld. Sk.

Právnické a fyzické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (v tis. Sk)
Vybrané údaje o podnikateľských subjektoch s ročným obratom od 1,5 do 3 mil. Sk za rok 2001

PO a FO účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Počet subjektov Obrat Nehmotný investičný majetok Hmotný investičný majetok Zásoby Materiál Odpisy nehmot. a hmot. inv. majetku Majetok celkom DPH (19%)
Čistý obrat 5 141 11 207 330 327 324 14 625 409 2 140 883 464 831 795 347 16 763 100 3 184 989
z toho FO 386 839 295 5 302 489 249 131 454 18 463 36 973 607 495 115 424


Fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (v tis. Sk)

FO účtujúce v sústave jedno duchého účtovníctva Počet subjektov Obrat Príjmy celkom NIM na konci obdobia HIM na konci obdobia Zásoby celkom na konci obdobia Materiál na konci obdobia Tovar na konci obdobia Majetok celkom DPH (19%)
Čistý obrat 18 637 39 306 614 40 412 870 74 952 4 002 099 3 972 584 576 343 3 199 879 11 825 857 2 246 913
Pozn.: + Tržby za predaj tovaru
Čistý obrat: + Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb

(v tis. Sk)
DPH za majetok celkom 5 431 902
DPH za osobné automobily 1 769 613
rozdiel 3 662 289

Počet subjektov 23 778
DPH za majetok priemerne na jeden subjekt 154,02
DPH za majetok novoregistrovaní (11 000 novoplatiteľov) 1 694 220,45

C. Časový priebeh príjmov ŠR z nepriamych daní v roku 2003
(v mld. Sk) odhad vplyvov legislatívnych zmien dopad zmien na príjmy ŠR v danom mesiaci VÝBER NEPRIAMYCH DANÍ CELKOM (bez legislatívnych zmien)* skutočné plnenie DPH odhad plnenia s legislatívnymi zmenami - zdroj IFP (alikvotné časti) VÝBER NEPRIAMYCH DANÍ KUMULATÍVNE (s legislatívnymi zmenami)
zmena systému pri uplatňovaní dane na vstupe zmena spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov
január . . 0,0 11,2 11,23 . 11,23
február -1,5 . -1,5 2,8 1,28 . 12,51
marec -4,8 0,6 -4,2 6,9 2,66 . 15,16
apríl -1,1 0,6 -0,5 9,0 8,49 . 23,65
máj -1,1 0,7 -0,4 6,3 5,86 . 29,52
jún -0,6 0,7 0,1 6,4 6,48 . 36,00
júl -0,6 0,7 0,1 10,0 10,11 . 46,11
august -0,6 0,7 0,1 6,1 . 6,2 52,34
september -1,8 . -1,8 7,9 . 6,1 58,45
október . . 0,0 10,4 . 10,4 68,82
november . . 0,0 8,1 . 8,1 76,92
december . . 0,0 7,1 . 7,1 84,01
SPOLU -12,1 4,00 -8,1 92,1 46,11 37,90 84,00

* alikvotná časť odhadnutá od augusta na základe časových radov príjmov ŠR za jednotlivé mesiace od roku 1999 (zohľadnená sezónnosť)

Príloha č.2 - Časový priebeh príjmov ŠR z DPH 2003

Príloha č.3 - Časový priebeh príjmov z nepriamych daní v roku 2004

Príloha č.4 - Graf - časový priebeh príjmov z nepriamych daní v roku 2004

 

Príloha: