Späť Verzia pre tlač

Európska banka pre obnovu a rozvoj - EBOR

aktualizované dňa: 02. 12. 2014

Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD, http://www.ebrd.com) je medzinárodnou finančnou inštitúciou so sídlom v Londýne. Svoje rezidenčné kancelárie má aj v ďalších krajinách svojej pôsobnosti vrátane SR, kde má svoju kanceláriu v Bratislave. Akcionármi EBOR je  64 krajín a samostatný vklad má Európska únia a Európska investičná banka. EBOR sa formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami angažuje v 35 členských krajinách.

Slovenská republika prostredníctvom MF SR vykonáva svoje práva vyplývajúce z jej podielu na základnom imaní EBOR. Svojimi investíciami EBOR v Slovenskej republike prispela k štrukturálnym a sociálnym reformám, konkurencieschopnosti a podnikaniu, posilneniu finančných inštitúcií. EBOR taktiež prispela k rozvoju infraštruktúry na podporu súkromného sektora a k adaptácii silného korporačného riadenia vrátane podpory projektov energetickej efektívnosti.

Od roku 1992 predstavuje angažovanosť EBOR v SR cca 2 mld. eur. 

Informácie o projektoch EBOR pre SR: http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic.shtml

Hlavný strategický dokument EBOR pre aktvity v SR: http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic/strategy.shtml

Guvernérom za SR v EBOR a členom Rady guvernérov, najvyššieho rozhodovacieho orgánu EBOR, je podpredseda vlády a minister financií SR. Jeho alternátom je guvernér Národnej banky Slovenska. Slovenská republika patrí do  konštituencie spolu s  Českou republikou, Chorvátskom,  Maďarskom,  a Gruzínskom.

Riadiace orgány: http://www.ebrd.com/pages/about/who.shtml

Donorské aktivity Slovenskej republiky v EBOR

Spolupráca SR s EBOR sa významne zintenzívnila hlavne po vstupe SR do Európskej únie a SR sa stala donorským štátom (jedným z prvých v rámci nových členských štátov Európskej únie). V rámci spolupráce SR prispela do multilaterálneho Fondu pre krajiny západného Balkánu (pozn.: Fond je od 8. decembra 2009 premenovaný na Európsky spoločný  fond pre krajiny západného Balkánu) vo výške 700 tis. eur  a v júli 2009 vytvorila SR s EBOR špeciálny viazaný fond – Fond technickej spolupráce SR a EBOR, do ktorého bol poskytnutý celkový príspevok vo výške 6,725 mil. eur.

Ide o viazaný fond, ktorý je určený výhradne na podporu aktivít slovenských subjektov (konzultantov, poradenské spoločnosti so sídlom v SR) s cieľom pomôcť transformujúcim sa krajinám východnej Európy a strednej Ázie a krajinám južného a východného Stredozemia (prijímateľské krajiny EBOR) pri ich prechode na trhové hospodárstvo s dôrazom na podporu súkromného sektora.  Prioritou je zabezpečiť, aby sa naplno rozvinula spolupráca medzi EBOR a slovenskými podnikateľskými subjektmi v rozvojových krajinách,  aby sa mohli slovenské subjekty zapojiť do rozvojovej spolupráce a realizovať projekty EBOR a aby mali možnosť uplatniť svoje skúsenosti a know-how.

Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky a EBOR

dohoda:. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=13079
http://www.ebrd.com/pages/news/press/2010/101020c.shtml
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=380
http://www.finance.gov.sk/En/Default.aspx?CatID=10&id=64
http://www.ebrd.com/pages/news/press/2010/101020c.shtml

Zodpovednosť za fond: Vzťahy s EBOR ako s medzinárodnou finančnou inštitúciou vrátane donorských aktivít, fondu atď. sú v gescii Ministerstva financií SR, odbor medzinárodných inštitúcií:
Kontaktné osoby za MF SR:
Ing. Iveta Lukáčová
odbor medzinárodných inštitúcií
email: iveta.lukacova@mfsr.sk
tel.: +421-2-5958 3421

Užitočné linky:

Spolupráca s EBOR – informácie pre zainteresované slovenské subjekty

- základná informácia o prijímateľských krajinách EBOR a sektorové priority:  http://www.ebrd.com/pages/about/policies.shtml#Sectoral  
- odkazy na všetky rezidenčné kancelárie EBOR (Resident Offices): http://www.ebrd.com/pages/about/contacts/regional.shtml
- prehľad aktuálnych projektoch / výberových konaní pre konzultantov a poradenské firmy (Pre veľké investičné projekty, ako aj pre konzultantov a poradenské spoločnosti. V databáze je možné vyhľadávať podľa sektorov a geograficky):    http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project.shtml•  
- príklady schválených projektov EBOR (prehľad podľa krajín a sektorového zamerania):  http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project/reports.shtml
- základné informácie o výberových konaniach a procedúrach EBOR:  http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtm
- základné pravidlá pre výberové konanie (EBRD Procurement Policies and Rules z mája 2010): http://www.ebrd.com/pages/research/publications/policies/procurement.shtml
- nástroj e-selection pre konzultantov a poradenské spoločnosti – Electronic Selection of Consultants https://eselection.ebrd.com/suite/

Hlavné dokumenty EBOR

- Dohoda o založení EBOR je zverejnená na stránke:  http://www.ebrd.com/pages/research/publications/institutional/basicdocs.shtml
- Správy o tranzitívnych ekonomikách:  http://www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/transition.shtml
- Donori a aktivity:http://www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/donor.shtml
  http://www.ebrd.com/pages/about/workwith/donors.shtml  

Ostatné publikácie EBOR

Dodatočné informácie o ekonomických výskumoch a analýzach EBOR vrátane odkazov na ďalšie relevantné publikácie EBOR: http://www.ebrd.com/pages/research.shtml

Kontakty:

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Tel.: 0044 20 7338 6000
Fax: 0044 20 7338 6100
Web: http://www.ebrd.com/pages/about/contacts.shtml

Rezidenčná kancelária EBOR na Slovensku

EBRD Bratislava Office
European Business Centre (blok C, 2. posch.)
Suché mýto 1
SK - 811 03 Bratislava
Tel.: 00421 2 5910 1700
Fax: 00421 2 5910 1750
Riaditeľ:  Zdenka Vičarová (od 1. augusta 2010)

Príloha: