Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky

aktualizované dňa: 13. 10. 2005

 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia MF SR z  24. novembra 2004  č. MF/10717/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z  25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení opatrenia MF SR z 9. marca 2004  č. 1487/2004-74  a opatrenia MF SR z 24. novembra 2004  č. MF/10717/2004-74

Obal
Oznam
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti