Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR č. MF/ 26670/2005-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších opatrení

aktualizované dňa: 10. 11. 2005

 

Oznam
Materiál
Dôvodová správa