Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR č. MF/027871/2005 -721, o uverejnení odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

aktualizované dňa: 02. 01. 2006

Oznámenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

číslo MF/027871/2005-721 o uverejnení odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami

 zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. neskorších predpisov

 

 

Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 09                                                          Číslo: MF/027871/2005 -721

                                                                                                                                        23. decembra 2005

 

 

  Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

 1. V súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať za zdaňovacie obdobie roku 2005 navrhované tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

 2. V súvislosti s uplatňovaním nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. c), d) a  e) zákona Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča použiť za zdaňovacie obdobie roku 2005 navrhované tlačivo potvrdenia, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

 3. Za zdaňovacie obdobie roku 2005 zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane použijú tlačivá prehľadov podľa  § 39 ods. 9 písm. a) zákona a tlačivo hlásenia podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona, platné do uverejnenia tohto oznámenia.

 4. Na zdaňovacie obdobie roku 2006 zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane použijú tlačivá Vyhlásenia na zdanenie príjmov podľa § 36 odsek 6 zákona, platné na zdaňovacie obdobia rokov 2004 a 2005 do uverejnenia tohto oznámenia.

 5. Ak zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane, použijú vlastné tlačivá, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča, aby tieto tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzoroch tlačív, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

 6. Odporúčané tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na internetovej stránke: www.finance.gov.sk.

 

  Ing. Adrián Belánik, v. r.

  generálny riaditeľ

   sekcie daňovej a colnej 

 

Potvrdenie_o_ucelovom_sporeni_za_rok_2005.rtf
Potvrd_o_uhrne_prijmov_za_rok_2005.rtf
Rocne_zuctovanie_za_rok_2005.rtf
ziadost_o_vykonanie_RZ_za_rok_2005.rtf