Späť Verzia pre tlač

Predbežné informácie v roku 2006

aktualizované dňa: 11. 08. 2009

Kontaktná adresa:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
tel.: 02/5958 1111
fax: 02/52498042

Názov predbežnej informácie Číslo Vystavené Adresa

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MF/9448/2006-75 14.3.2006 jmarekova@mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/9796/2006-611 9.2.2006 eporubsky@mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/009933/2006-612  9.2.2006 dcaplanova@mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z.z.. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov MF/009962/2006-612  9.2.2006 dcaplanova@mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z.z. MF/10521/2006-91 9.2.2006 apalackova@mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/009683/2006-611 6.2.2006 ematko@mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona o poisťovníctve MF/009660/2006-611 6.2.2006 dkollarova@mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona o  medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní MF/8847/2006-71 23.1.2006 jvalaskova@mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o  doplnení  niektorých zákonov   MF/8084/2006-71 23.1.2006 mmrvova@mfsr.sk
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. MF/6797/2006- 75 23.1.2006 jmarekova@mfsr.sk