Späť Verzia pre tlač

Zoznam materiálov na pripomienkové konanie v roku 2006

aktualizované dňa: 11. 08. 2009

Kontaktná adresa:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
tel.: 02/5958 1111
fax: 02/52498042
e-mail: oznamopk@finance.gov.sk

Materiály na pripomienkové konanie v rokoch 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 

Názov materiálu Číslo Vystavené Termín Adresa
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a vzájomnej ochrane investícií MF/026158/2006-33 27.12.2006 8.1.2007 holikova@mfsr.sk
Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike MF/028616/2006-51 27.12.2006 9.1.2007 zpinterova@mfsr.sk
Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do Fondu pre krajiny západného Balkánu v rámci Európskej banky pre obnovu a rozvoj MF/027183/2006-51 8.12.2006 13.12.2006 iLukacova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR   č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia  evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov MF/27541/2006-71 6.12.2006 14.12.2006 pmastihubova@mfsr.sk
Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci Medzinárodného združenia pre rozvoj MF/024343/2006-51 5.12.2006 11.12.2006 bittner@mfsr.sk
Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo MF/026217/2006-72 1.12.2006 8.12.2006 mvidova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov   v   znení  neskorších  predpisov   a ktorým  sa  dopĺňa  zákon  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov MF/26608/2006-83 30.11.2006 8.12.2006 vmoravkova@mfsr.sk
Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 667 zo 7. septembra 2005 MF/26811/2006-621 23.11.2006 28.11.2006 mpodolak@mfsr.sk
Návrh vyhlášky SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 419/2006  Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006  Z. z. MF/25220/2006-75 22.11.2006 29.11.2006 zkovacova1@mfsr.sk
Návrh opatrenia MFSR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy MF/25957/2006-74 13.11.2006 1.12.2006 Lkucera@mfsr.sk
Návrh štatútu Porady ekonomických ministrov vlády Slovenskej republiky a návrh na vymenovanie členov Porady ekonomických ministrov vlády Slovenskej republiky MF/25597/2006-11 10.11.2006 24.11.2006 skrskova@mfsr.sk
Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 31.marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o usporiadaní, označovaní  a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich  v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov MF/25812/2004-74 8.11.2006 27.11.2006 stomkova@mfsr.sk
Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch  účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov  účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov MF/25814/2004-74 8.11.2006 24.11.2006 mhorvathova@mfsr.sk
Konvergenčný program Slovenska na roky 2006 až 2010 - aktualizácia 2006 MF/25800/2006-26
6.11.2006 10.11.2006 aujlak@mfsr.sk
mkacurova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/25703/2006-421 6.11.2006 27.11.2006 amitosinkova@mfsr.sk
iharustakova@mfsr.sk
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení opatrenie MF SR z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie MF SR z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení  neskorších predpisov MF/025115/2006-341 3.11.2006 23.11.2006 pivanek@mfsr.sk
Správa o vývoji zamestnanosti a priemerných mzdách v sektore verejnej správy za I. polrok 2006 MF/25312/2006-41 31.10.2006 7.11.2006 djanska@mfsr.sk
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády č. 519/2006 Z. z. MF/25353/2006-422 31.10.2006 22.11.2006 vkracalik@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/19531/2006-74 30.10.2006 21.11.2006 jvrskova@mfsr.sk
Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách MF/018839/2006-62 25.10.2006 15.11.2006 jhorvathova@mfsr.sk
Návrh na použitie majetku štátu podľa § 13 ods. 13 písm. b) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov MF/25041/2006-621 25.10.2006 7.11.2006 mpodolak@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. .z. MF/24652/2006-441 19.10.2006 27.10.2006 mzemko@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií MF/23818/2006-33 9.10.2006 18.10.2006 ziliskova@mfsr.sk
Správa o realizácii Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva a návrh na ďalší postup realizácie MF/020935/2006-341 20.9.2006 4.10.2006 pivanek@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu MF/21529/2006-73 19.9.2006 6.10.2006 jingeliova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach MF/16507/2006-75 14.9.2006 29.9.2006 dmrazikova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií MF/22709/2006-33 13.9.2006 19.9.2006 ziliskova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/22086/2006-72 12.9.2006

21.9.2006
do 08.00 hod.

lstofanova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov MF/8084/2006-71 12.9.2006 4.10.2006 mmrvova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov MF/21770/2006-73 12.9.2006 20.9.2006 slacova@mfsr.sk
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky pre ministra financií MF/022247/2006-2A 31.8.2006 14.9.2006 hhylova@mfsr.sk
Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa) MF/022048/2006-54 25.8.2006 4.9.2006 sjankovic@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.483/2001Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/021835/2006-612 21.8.2006 29.8.2006 dcaplanova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/21372/2006-75 21.8.2006 8.9.2006 zkovacova1@mfsr.sk
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 MF/21335/2006-562 14.8.2006 25.8.2006 jhatrik@mfsr.sk
Návrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/20527/2006-611 14.8.2006 6.9.2006 ekullova@mfsr.sk
jdubenova@mfsr.sk
eporubsky@mfsr.sk
Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní MF/19721/2006-71 14.8.2006 4.9.2006 mkepesova@mfsr.sk
Návrh stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 MF/20930/2006-54 10.8.2006 16.8.2006 proba@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. a o doplnení zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov MF/19397/2006-75 9.8.2006 30.8.2006 jmarekova@mfsr.sk
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Spoločenstva v záujme zlepšenia fungovania daňových systémov v rámci vnútorného trhu (Fiscalis 2013) – predbežné stanovisko MF/020835/2006-7 3.8.2006 11.8.2006 jbalazova@mfsr.sk jherkova@mfsr.sk
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady,  ktorým sa ustanovuje akčný program pre colné správy v Spoločenstve (Colníctvo 2013) MF/19932/2006-75 28.7.2006 4.8.2006 dkurtulikova@mfsr.sk
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 MF/19769/2006-41 25.7.2006 31.7.2006 isulakova@mfsr.sk
Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR MF/019317/2006- 51 20.7.2006 26.7.2006 zpinterova@mfsr.sk
Návrh na úpravu podmienok odmeňovania zamestnancov v sektore verejnej správy MF/19485/2006-41 18.7.2006 24.7.2006 ksubikova@mfsr.sk
Návrh opatrenia MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2007 MF/18265/2006-621 14.7.2006 3.8.2006 gdroba@mfsr.sk
Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácií programu SAPARD z 31.8.2003 v znení dodatku č.1 z 27.7.2004 MF/19278/2006-52 6.7.2006 19.7.2006 dgajarska@mfsr.sk
Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení platné od dd. mm. 2006 MF/19301/2006-52 6.7.2006 19.7.2006 pbagin@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/19233/2006-61 4.7.2006 31.7.2006 gprecuchova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu MF/18977/2006-73 4.7.2006 12.7.2006 jingeliova@mfsr.sk
Návrh Operačného programu Znalostná ekonomika MF/19184/2006-53 29.6.2006 13.7.2006 pszczeczina@mfsr.sk
Návrh koncepcie financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 MF/017556/2006-54 16.6.2006 29.6.2006 proba@mfsr.sk
Návrh rekonštrukcie budovy Colného úradu Košice, ul. Baštová MF/17912/2006-EX-CR 15.6.2006 23.6.2006

jjakubcova@
colnasprava.sk

Návrh zákona, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon  č. 199/2004    Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov MF/6797/2006-75 14.6.2006 4.7.2006 jmarekova@mfsr.sk
Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov -aktualizácia MF/17816/2006-531 8.6.2006 22.6.2006 jhatrik@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií MF/17264/2006-33 6.6.2006 16.6.2006 holikova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/17070/2006-75 31.5.2006 9.62006 zkovacova1@mfsr.sk
Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007-2013 (II. etapa) MF/017441/2006- 54 30.5.2006 5.6.2006 sjankovic@mfsr.sk
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu MF/15371/2006-82 19.5.2006 9.6.2006 mzalkova@mfsr.sk
Informácia o plnení Projektu na posilnenie národných kapacít účtovníctva, finančného výkazníctva a audítorstva MF/16444/2006- 74 16.5.2006 30.5.2006 mskokanova@mfsr.sk
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu , rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu  Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 367/2005 Z. z. MF/015511/2006-32 5.5.2006 26.5.2006 jcibula@mfsr.sk
Použitie rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii MF/15960/2006-531 3.5.2006 17.5.2006 azbynovska@mfsr.sk
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností MF/ 7415/2006-71 2.5.2006 24.5.2006 mmrvova@mfsr.sk
Koncepcia kontrolného systému pre programové obdobie 2007 - 2013 - zriadenie orgánu auditu MF/13581/2006-9 27.4.2006 5.5.2006

oradova@mfsr.sk
zdittrichova@mfsr.sk

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2005 MF/015 569/2006-83 26.4.2006 5.5.2006 elukianova@mfsr.sk
Postup pre následné overenie adicionality štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004-2006 a stanovenie úrovne adicionality pre nové programové obdobie 2007- 2013 MF/14904/2006- 531 20.4.2005 4.5.2006 amayerova@mfsr.sk
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov MF/013706/2006-72 24.3.2006 5.4.2006 emihalikova@mfsr.sk
Návrh výnosu MF SR, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/010546/2006-32 22.3.2006 31.3.2006 jsvecova@mfsr.sk
Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 MF/12769/2006-41 13.3.2006 24.3.2006 ksubikova@mfsr.sk
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach MF/5838/2006-75 9.3.2006 21.3.2006 rbozek@mfsr.sk
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF/10873/2006-75 6.3.2006 16.3.2006 zkovacova1@mfsr.sk
Návrh na vydanie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky v sume najmenej 1 mld. EUR v zahraničí za účelom krytia splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2006 MF/012034/2006-33 28.2.2006 3.3.2006 juraj.pekar@ardal.sk
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou  republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií MF/11325/2006-33 22.2.2006 2.3.2006 aholikova@mfsr.sk
Návrh postupu pri zjednotení daní a odvodov MF/011101/2006-2A 20.2.2006 23.2.2006 vmezeiova@mfsr.sk
Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike MF/011346/2006-51 17.2.2006 23.2.2006 zvalentovicova@mfsr.sk
Návrh vyhlásení Slovenskej republiky k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami MF/3732/2006-75 10.2.2006 16.2.2006 dmrazikova@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 566/992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  MF/010848/2006-612 10.2.2006 15.2.2006 dcaplanova@mfsr.sk
Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o colnom a obchodnom prostredí bez dokumentov v papierovej forme MF/9940/2006-75 10.2.2006 23.2.2006 dkurtulikova@mfsr.sk
Zásady koordinácie a plánovania následných finančných kontrol prostriedkov Európskej únie a prostriedkov iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia MF/009188/2006-931 9.2.2006 15.2.2006 mseman@mfsr.sk
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov MF/9514/2006-74 8.2.2006 24.2.2006 mskokanova@mfsr.sk
Návrh Opatrenia MF SR >  ... 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie MF/008978/2006-421 6.2.2006 24.2.2006

adanekova@mfsr.sk

ipavlovska@mfsr.sk

Návrh výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 8. decembra 2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 MF/009246/2006-421 6.2.2006 24.2.2006 amitosinkova@mfsr.sk
Dodatok č. 1 ku Koncepcii systému finančného riadenia Kohézneho fondu MF/010671/2006-52 3.2.2006 9.2.2006 vcepkova@mfsr.sk
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve MF/9563/2006-422 27.1.2006 16.2.2006 vkracalik@mfsr.sk