Späť Verzia pre tlač

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 23. 01. 2006

 

Oznam
Predbežná informácia