Späť Verzia pre tlač

Návrh Opatrenia MF SR z ... 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

aktualizované dňa: 08. 02. 2006

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti