Späť Verzia pre tlač

Usmernenie MF SR o zahrnutí nedoplatku, resp. preplatku, vzniknutých po vykonanom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za kalendárny rok 2005 do základu dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z.

aktualizované dňa: 22. 08. 2006

 

U s m e r n e n i e

Ministerstva financií Slovenskej republiky o zahrnutí  nedoplatku, resp. preplatku, vzniknutých po vykonanom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za kalendárny rok 2005  do základu dane podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov

 

 Číslo: MF/021796/2006-72

Referenti: Svetlana Faiglová 

                  Ing. Viera Mezeiová

 

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vyčíslení základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) po vyrovnaní nedoplatku, resp. prijatí preplatku v nadväznosti na vykonané ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „ročné zúčtovanie poistného“) za kalendárny rok 2005 podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) a na vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „vyhláška MZ SR“), vydáva podľa § 103 ods. 8 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) toto usmernenie: 

   Poistenec, ktorý bol za kalendárny rok 2005 podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení povinný vykonať ročné zúčtovanie poistného a podať ho v príslušnej zdravotnej poisťovni v lehote podľa tohto zákona na tlačive, ktorého vzor ustanovila  vyhláška MZ SR s účinnosťou 27. apríla 2006 a ktorému z ročného zúčtovania poistného vznikol nedoplatok, resp. preplatok, na daňové účely postupuje  takto: 

 

1. Poistenec, ktorý je daňovníkom s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov  

   Poistenec, ktorý je povinný v roku 2006 vyrovnať nedoplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2005 a vykonáva naďalej činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, a ktorý je účtovnou jednotkou, tento nedoplatok si uplatní v daňových výdavkoch podľa § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov. Ak ide o poistenca, ktorý si uplatňuje výdavky percentom z príjmov, uplatní sa postup podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, t.j. vyrovnaný nedoplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2005 si uplatní v kombinácii s percentuálnymi výdavkami.

   Ak poistencovi zdravotná poisťovňa uhradí v roku 2006 preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2005, prijatý preplatok sa pokladá za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona č. 534/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov.

  

2. Poistenec, ktorý bol v roku 2005 daňovníkom s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov a v roku 2005 skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť 

   Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva a v roku 2006 po vykonaní ročného zúčtovania poistného je povinný vyrovnať za rok 2005 nedoplatok, pričom v súlade s § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov bol povinný upraviť základ dane za rok 2005 okrem iného aj o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, vzhľadom na účinnosť vyhlášky MZ SR a vo väzbe na § 2 zákona o správe daní  môže si upraviť základ dane o tento vyrovnaný nedoplatok prostredníctvom dodatočného daňového priznania podľa § 39 zákona o správe daní.  Dodatočné daňové priznanie za rok 2005 môže podať aj daňovník, ktorý v roku 2005 uplatňoval výdavky percentom z príjmov a ktorému z ročného zúčtovania poistného vznikla v roku 2006 povinnosť vyrovnať nedoplatok za rok 2005. Vyrovnaný nedoplatok si môže uplatniť v kombinácii s percentuálnymi výdavkami podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.

   Ak daňovníkovi vznikol preplatok z ročného zúčtovania poistného, pričom v súlade s § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov bol povinný upraviť základ dane za rok 2005 okrem iného aj o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) zákona o dani z príjmov, vzhľadom na účinnosť vyhlášky MZ SR  a vo väzbe na § 2 zákona o správe daní o prijatý preplatok v roku 2006, môže upraviť základ dane prostredníctvom dodatočného daňového priznania za rok 2005 podľa § 39 zákona o správe daní. Ak nevyužije možnosť úpravy základu dane o prijatý preplatok prostredníctvom dodatočného daňového priznania za rok 2005, tento preplatok v roku 2006 zdaní ako ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona č. 534/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov. Daňovník, ktorý v roku 2005 uplatňoval výdavky percentom z príjmov a ktorému z ročného zúčtovania poistného vznikol preplatok, prijatý preplatok zahrnie do zdaniteľných príjmov roka 2006 podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona č. 534/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov. 

   Daňovník, ktorý v roku 2005 skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a ktorý podal dodatočné daňové priznanie za rok 2005 pred zverejnením tohto usmernenia z dôvodu uplatnenia zaplateného nedoplatku alebo zdanenia prijatého preplatku z ročného zúčtovania poistného, správca dane bude považovať toto dodatočné daňové priznanie podané v súlade s týmto usmernením. 

 

  3. Poistenec, ktorý je daňovníkom s príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov (ďalej len„zamestnanec“)

   Zamestnanec, ktorý je v roku 2006 povinný vyrovnať nedoplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2005, postupuje podľa § 5 ods. 8 alebo podľa § 35 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Ak tento nedoplatok poistného

a) zrazí zamestnancovi jeho zamestnávateľ zo zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, pri výpočte základu  dane z týchto príjmov odpočíta nedoplatok spolu s mesačne plateným poistným v tom mesiaci, v ktorom bol nedoplatok poistného zrazený (vyrovnaný),

b) zaplatí zamestnanec sám, tento preukázateľne vysporiadaný nedoplatok si môže uplatniť pri výpočte základu dane pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo pri podaní daňového priznania,

c) zaplatí zamestnanec sám a v roku 2006 už nedosahuje príjmy zo závislej činnosti, pričom za rok 2005 zamestnávateľ, ktorý bol platiteľom dane, mu vykonal ročné zúčtovanie podľa § 38 zákona o dani z príjmov, uplatní sa postup podľa § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov, t.j. tento preukázateľne vyrovnaný nedoplatok si môže uplatniť prostredníctvom podaného dodatočného daňového priznania za rok 2005.

  Zamestnancovi, ktorému vznikol preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2005, postupuje podľa prvého bodu tohto usmernenia.

  

Ing. Adrián  Belánik

generálny  riaditeľ sekcie daňovej a colnej