Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 12. 09. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Uznesenie
Tabuľka zhody č. 1
Tabuľka zhody č. 2