Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení opatrenie MF SR z 11. dec. 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie MF SR z 25. feb. 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účt. závierky, termíny a miesto predkladania...

aktualizované dňa: 03. 11. 2006

 

Obal
Oznam
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Príloha č. 1