Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 31.marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 08. 11. 2006

 

Obal
Oznam
Materiál
Tabuľka zhody
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3