Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

aktualizované dňa: 13. 11. 2006

  

Obal
Oznam
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti
Príloha č. 1
Príloha č. 2