Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR č. MF/027725/2006-72 z 9. januára 2007, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

aktualizované dňa: 17. 06. 2008

Opatrenie

 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. januára 2007,

ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

 

 

Číslo: MF/027725/2006-72

 Referent: Svetlana Faiglová, tel. 02/59583415 

  Ing. Viera Mezeiová, tel. 02/59583412

  Ing. Michaela Vidová, tel. 02/59583413   

 

 

    Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

   (1) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),  je uvedený v prílohe č. 1.

   (2) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.

   (3) Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.

 § 2

   (1) Vzory daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým

  a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2006 alebo

  b) skončilo zdaňovacie obdobie 31. decembra 2006 a podali daňové priznanie najneskôr 14. januára 2007.

    (2) Vzor daňového priznania podľa § 1 ods. 2 použije aj daňovník, na ktorého sa vzťahuje § 52b ods. 3 zákona.

 § 3

   Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2005  č. MF/027245/2005-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 644/2005 Z. z.).

 § 4

 

  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

 

 

Ján Počiatek.

minister financií

Slovenskej republiky

 

Príloha: