Späť Verzia pre tlač

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov

aktualizované dňa: 17. 06. 2008

 Oznámenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania

k dani z príjmov

 

 

Referent: Svetlana Faiglová, 02 5958 3415   

Číslo: MF/009493/2007-72

 

  Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní § 20 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, alebo k dani z príjmov právnickej osoby, v závislosti od toho, aké daňové priznanie podávajú.

  Odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B a k dani z príjmov právnickej osoby, sú prílohou tohto oznámenia.

 

Ing. Adrián Belánik

  generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

 

Príloha: