Späť Verzia pre tlač

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom, Bratislava

aktualizované dňa: 06. 06. 2008

 

Článok I.

Účastníci kontraktu

 

 

1.        Ministerstvo financií Slovenskej republiky

sídlo:                       Štefanovičova ul. č. 5, 817 52 Bratislava 15

zastúpené:         Ing. Jánom Počiatkom, ministrom financií SR

IČO:                         00151742

( ďalej „MF SR“ )

 

a

 

2.        DataCentrum, Bratislava

sídlo:                       Cintorínska ul. č. 5, 814 88  Bratislava

zastúpené:         Ing. Tiborom Szarvasom, riaditeľom DataCentra

IČO:                         00151564

( ďalej „DC“ )

 

 

berú na vedomie, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. 12. 2002 tento kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom, vymedzujúcim vecné, finančné a organizačné vzťahy medzi MF SR a DC.

 

DataCentrum je rozpočtovou organizáciou v priamej riadiacej pôsobnosti MF SR, ktorá je svojim rozpočtom napojená na rozpočet rozpočtovej  kapitoly MF SR.

 

V zmysle štatútu DataCentrum:

a)       koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje stratégiu a koncepciu rozvoja rezortného informačného systému MF SR a jeho súčastí v procese tvorby, aktualizácie a realizácie

b)       zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany informačných systémov rezortu

c)       je správcom a prevádzkovateľom informačných systémov rezortu MF SR, ich komunikačno - technologickej infraštruktúry a Centra pre podporu užívateľov informačných systémov rezortu.

 

 

 

Článok II.

Trvanie kontraktu

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.

 

 

Článok III.

Predmet kontraktu

 

1.        Predmetom kontraktu je :

a)       riešenie úloh pre informačnú podporu Ministerstva financií SR definovaných a potvrdených jednotlivými odbornými útvarmi MF SR

b)       činnosť podporujúca dátovú, programovú, technickú a komunikačnú integráciu informačných  systémov rezortu

c)       správa a prevádzka informačných systémov

d)        riešenie úloh na vytvorenie nutných podmienok pre fungovanie informačného systému rezortu

 

2.        Úlohy špecifikované  podľa bodu 1a), 1b), 1c) a 1d) tohto článku sú pokryté kapacitou v rozsahu finančných prostriedkov alokovaných v rozpočte DC. Úlohy sú špecifikované v identifikačných  listoch a tvoria prílohu č. 1 tohoto kontraktu.

 

 

 

Článok IV.

Spôsob financovania

 

1.        Náklady na úlohy uvedené v bode 1. článku III. sú pokryté do výšky schváleného  rozpočtu DataCentra na rok 2007.

 

2.        Rekapitulácia kapacít v čl/hodinách potrebných na riešenie úloh uvedených v bode 1. a špecifikovaných podľa bodu 2. článku III. je uvedená v prílohe č. 2 tohoto kontraktu. V prípade potreby zmeny rozsahu a kvality služieb bude takáto zmena realizovaná dohodou medzi účastníkmi kontraktu formou písomného dodatku .

 

3.  Rozpočet DataCentra na rok 2007 je uvedený v prílohe č. 3 tohoto kontraktu.

 

 

Článok V.

Povinnosti a práva účastníkov kontraktu

 

 

1.        Ministerstvo financií SR:

a)       zabezpečí financovanie predmetu kontraktu uvedeného v bode 1. článku III. a špecifikovaného  prílohe č. 1 a č. 2

b)       vykoná kontroly plnenia úloh dohodnutých v kontrakte v stanovenom termíne 

c)       predloží Úradu vlády SR údaje potrebné na vytvorenie a publikovanie registra kontraktov na internetovej stránke Úradu vlády SR do 31.1.2008.

 

2.        DataCentrum:

a)       zabezpečí vecné a časové plnenie predmetu kontraktu uvedeného v článku III.

b)       neprekročí náklady určené na plnenie predmetu kontraktu podľa článku IV.

c)       včas informuje vedúcu služobného úradu, ako správcu kapitoly, o prípadných finančných problémoch, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia  predmetu kontraktu.

 

 

Článok VI.

Spôsob a termín vyhodnocovania kontraktu

 

1.        Správy o hodnotení plnenia predmetu kontraktu predloží vedúci služobného úradu na rokovanie porady vedenia MF SR do 31. 7. 2007  a do 31. 1. 2008.

 

2.        Spôsob a výsledky plnenia predmetu kontraktu budú súčasťou výročnej správy, ktorú vypracuje DataCentrum a  porada vedenia MF SR prerokuje najneskoršie do 30. 4. 2008.

 

 

Článok VII.

Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet

 

1.        Tento kontrakt zverejnia účastníci kontraktu na svojich internetových stránkach.

 

2.        MF SR a DC zverejnia výročnú správu po jej schválení vedením MF SR, každý na svojej internetovej stránke do 15. mája 2008.

 

3.        Verejný odpočet uskutoční MF SR do 31. mája 2008.

 

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenie

 

1.        Všetky zmeny a doplnky tohoto kontraktu sa uskutočnia po vzájomnej dohode účastníkov kontraktu písomnými dodatkami.

 

2.        Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú prílohy:

Príloha č. 1:  Identifikácia úloh DataCentra na  rok 2007

Príloha č. 2:  Rekapitulácia kapacitného krytia úloh DC na rok 2007

Príloha č. 3:  Rozpočet DC na rok 2007

 

 

V Bratislave dňa 

 

 

    Ján Počiatek,                                                                                                                 Mojmír Kollár,

minister financií SR                                                                                                poverený zastupovaním riaditeľa

DataCentra


Príloha č. 1:  Identifikácia úloh DataCentra na  rok 2007
IL_111.rtf
IL_121.rtf
IL_151.rtf
IL_201.rtf
IL_211.rtf
IL_221.rtf
IL_301.rtf
IL_303.rtf
IL_311.rtf
IL_313.rtf
IL_314.rtf
IL_315.rtf
IL_316.rtf
IL_317.rtf
IL_318.rtf
IL_319.rtf
IL_321.rtf
IL_322.rtf
IL_323.rtf
IL_331.rtf
IL_332.rtf
IL_334.rtf
IL_402.rtf

Príloha č. 2:  Rekapitulácia kapacitného krytia úloh DC na rok 2007

PRILOHA_2_KAPACITY2007_fin.htm


Príloha č. 3:  Rozpočet DC na rok 2007

PRILOHA3_Rozpocet2007.rtf