Späť Verzia pre tlač

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS - Financie Tatranská Lomnica

aktualizované dňa: 31. 01. 2007

 

Článok I.

Účastníci kontraktu

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

sídlo: Štefanovičova 5, 817 82  Bratislava 15,

zastúpené: Ing. Jánom Počiatkom – ministrom financií SR

bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000001400/8180

IČO: 00151742

(ďalej len „MF SR“)

 

 

a

 

 

 

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica

sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry

zastúpené: Ing. Dagmar Tešliarovou – riaditeľkou zariadenia

bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000092656/8180, 7000092621/8180

IČO: 35528290

(ďalej len „VDZ VS – Financie“),

 

 

berú na vedomie, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z  18. decembra 2002, kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom, vymedzujúcim vecné, finančné a organizačné vzťahy medzi MF SR a VDZ VS – Financie.

 

 

 

Článok II.

Trvanie kontraktu 

 

 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.

 

 

 

Článok III.

Predmet kontraktu

 

 

(1)       Predmetom kontraktu je

 

a)          zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,

b)          zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

 

(2)       VDZ VS – Financie zrealizuje v roku 2007 materiálno-technické zabezpečenie

 

a)          vzdelávacích aktivít rezortu MF SR v rozsahu 11 000 lôžkodní,

b)          rekreačných aktivít rezortu MF SR v rozsahu 9 600 lôžkodní.

 

 

 

Článok IV.

Spôsob financovania

 

 

1.        Činnosť VDZ VS – Financie je financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR.

 

2.        Na zabezpečenie predmetu kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2 je navrhovaný celkový rozpočet vo výške 32 070 tis. Sk, z toho 19 500 tis. Sk na kapitálové výdavky a 12 570 tis. Sk na bežné výdavky. Podrobnejšia špecifikácia výdavkov je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto kontraktu (viď. Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2007, list č. MF/15010/2006-22 zo dňa 6. 11. 2006).

 

3.        Výška rozpočtu na finančné krytie úloh môže byť v priebehu roka upravovaná v súlade s vykonanými rozpočtovými opatreniami voči VDZ VS – Financie.

 

 

 

 

Článok V.

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu

 

 

1.                   MF SR:

 

a)       zabezpečí financovanie predmetu kontraktu uvedeného v čl. III. ods. 2,

b)       poskytne potrebnú súčinnosť pri plnení kontraktu,

c)       vykoná priebežné kontroly plnenia úloh v termínoch, uvedených v čl. VI. tohto kontraktu,

d)       poskytne vedúcemu úradu vlády SR potrebné údaje pre vytvorenie a publikovanie registra kontraktov na internetovej stránke www.government.gov.sk v termíne do 31. 1. 2007.

 

2.                   VDZ VS – Financie:

 

a)       riadne a v  stanovených termínoch zabezpečí plnenie predmetu kontraktu uvedeného v čl. III.,

b)       neprekročí náklady na jednotlivé činnosti uvedené v  kontrakte,

c)       predloží správu o vyhodnotení predmetu plnenia kontraktu vedúcemu služobného úradu MF SR  v zmysle čl. VI. tohto kontraktu,

d)       včas informuje vedúceho služobného úradu MF SR o problémoch, ktoré sa vyskytnú v priebehu zabezpečovania úloh kontraktu.

 

 

 

Článok VI.

Spôsob a termín vyhodnocovania kontraktu

 

 

1.        Vedúci služobného úradu MF SR vykonáva kontrolu plnenia kontraktu polročne.

 

2.        Priebežnú správu o hodnotení plnenia predmetu kontraktu predložia účastníci kontraktu prostredníctvom vedúceho služobného úradu MF SR do porady vedenia MF SR v termíne do 31. 7. 2007 za I. polrok 2007 a za II. polrok 2007 v rámci výročnej správy, ktorú vypracuje VDZ VS - Financie v súlade s uznesením vlády SR.

 

3.        Výročnú správu predloží riaditeľka VDZ VS - Financie vedúcemu služobného úradu MF SR, ktorý ju predloží do porady vedenia.

 

 

 

 

Článok VII.

Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet

 

 

1.        Tento kontrakt zverejní MF SR na svojej internetovej stránke do 30. 1. 2007.

 

2.        Riaditeľka VDZ VS - Financie zabezpečí zverejnenie výročnej správy na internetovej stránke            www.vdz-financie.sk do 30. 4. 2008.

 

3.       Verejný odpočet uskutoční MF SR do 30. 6. 2008.

             

 

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenie

 

 

Tento kontrakt môže byť so súhlasom oboch zmluvných strán zmenený, a to výhradne formou písomných dodatkov.

 

 

 

V Tatranskej Lomnici,  dňa 20. novembra 2006.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Počiatek                                                                                      Ing. Dagmar Tešliarová

minister financií Slovenskej republiky                                                               riaditeľka VDZ VS – Financie

 

 


 

Príloha č. 1 - Rozpočet VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2007

 

                                                                                 v  tis. Sk

 

 
Číslo položky

 

 

Ukazovateľ

 

 
Rok 2007

 

 

Príjmy celkom

3 500

 

Výdavky celkom

32 070

 

z toho:

 

600

Bežné výdavky

12 570

 

v tom:

 

610

- mzdy, platy a OOV

4 712

620

- poistné

1 649

630

- tovary a služby

6 189

640

- bežné transfery

20

700

Kapitálové výdavky

19 500

 

Počet zamestnancov

25