Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR o uverejnení vzoru tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 17. 06. 2008

Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 12 

Číslo: MF/012895/2007 -72

  02.apríla 2007

 

   Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, podľa § 39 odseku 10 cit. zákona, vydáva vzor tlačiva

 „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny štvrťrok“.

   Vzor tlačiva, ktoré je prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na internetovej stránke: www.finance.gov.sk/Materiály dokumenty/ Vzory tlačív/ Vzory daňových priznaní/Dane z príjmov/ Rok 2007/ Vzor tlačiva „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny štvrťrok“..

 

  Ing. Adrián Belánik, v. r.

   generálny riaditeľ

  sekcie daňovej a colnej